• Cestujeme s angličtinou

     • Z činnosti nášho krúžku" Cestujeme s angličtinou".

      V uplynulých mesiacoch sme s anglickým jazykom precestovali virtuálne pomocou programu Google Zem rôzne krajiny - v septembri a októbri sme sa venovali Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie - pozreli sme si mestá ako Londýn, Birmingham, Cambridge ... Prostredníctvom počítača sme našli rôzne informácie, obrázky a venovali sme tradičným anglickým jedlám, ktoré sme aj ochutnali. Dozvedeli sme sa, že im vládne kráľovná a pozreli sme si aj svadbu. Neskôr sme si zopár anglických jedál aj pripravili, no najviac nám chutili anglické raňajky ako cereálie s mliekom, či toast s čokoládou, ale chutil nám aj" ham and eggs".

      V novembri sme pricestovali do Austrálie - opäť sme získali zopár informácií a danej krajine a pozreli si foto či video danej krajiny - Sydney,...  Austrália je domovom  kengúr, vyskúšali sme si, ako také kengury skáču- bola to pre nás poriadna zábava- len je dobre, že sme nemuseli skákať aj s mláďatami.
      Aké krásne je to, čo stvoril Boh a krásne je aj to, čo vytvoril človek s talentom od Boha. Viac vo Fotoalbume II. v galérii Cestujeme s angličtinou.

      Mgr.Darina Babjačková

     • Vyhlásenie KBS k štrajku

     • Komisia KBS pre katechizáciu a školstvo v plnej miere podporuje sociálnu požiadavku na spravodlivé zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva a bude sa o jej presadenie zasadzovať všetkými legitímnymi prostriedkami.

      Katolícke školstvo nepodporuje štrajk vyhlásený na 26.11.2012 z dôvodov nesplnenia principiálnej podmienky našej podpory štrajku, keďže Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku ako organizátor štrajkuneodvolal politicky motivovanú požiadavku na zrušenie financovania cirkevných škôl zo štátneho rozpočtu a akceptoval bez rozporu novely školských zákonov, ktoréprehlbujúnerovnocenné a nespravodlivé financovanie škôl a školských zariadení z verejných zdrojovvzhľadom na zriaďovateľa. OZ PŠaV tak nekoná v záujme cirkevného školstva, jeho zamestnancov a ani žiakov a ich rodičov.

                  Z týchto dôvodov chceme ísť vlastnou cestou a účinnejšie zlepšovať podmienky školstva na Slovensku, a preto podporujeme 

      PETÍCIUZA SPRAVODLIVÉ, HOSPODÁRNE A NEDISKRIMINAČNÉ FINANCOVANIE SLOVENSKÉHO ŠKOLSTVA

      „Vážení poslanci a poslankyne Národnej rady slovenskej  republiky,

      My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, rodičia a zákonní zástupcovia detí, učitelia a zamestnanci škôl a školských zariadení, týmto spoločne vyjadrujeme svoje hlboké znepokojenie nad stavom, vývojom a financovaním celého predškolského, základného a stredného školstva na Slovensku ako aj záujmového vzdelávania a voľnočasových aktivít detí.

      Od  zmien v spoločnosti sme si po dlhých rokoch sľubovali, že sa oblasť vzdelávania dostane v spoločenskom rebríčku na také významné miesto, ktoré jej prirodzene patrí. Namiesto toho  priemerné platy zamestnancov v školstve klesli nad hranicu minimálnej mzdy, samosprávne kraje svojím rozhodovaním o počtoch žiakov prijatých do prvých ročníkov môžu zlikvidovať akúkoľvek strednú školu, študenti a rodičia strácajú slobodu pri rozhodovaní sa o výbere svojej vzdelávacej cesty a finančné prostriedky určené na vzdelávanie sa strácajú v rozpočtoch samospráv.

      Za týchto podmienok je iba otázkou času, kedy slovenské školstvo ako systém úplne skolabuje!

      Chceme dôrazne upozorniť, že nedávno schválené novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  nie sú v súlade s ustanoveniami článkov 42 a 55 ods. 2 Ústavy SR v spojitosti s článkom 12 ods. 2 Ústavy SR a článkom 2 Dodatkového protokolu č. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

      Ďalšie rozpory vidíme medzi ustanoveniami noviel a dohodamiuzatvorenými medzi štátom a Svätou stolicou, resp. štátom registrovanými cirkvami na Slovensku, podľa ktorých sa „cirkevným školám poskytuje finančnézabezpečenie v rovnakom rozsahu, ako ho majú podľa právneho poriadku Slovenskejrepubliky ostatné školy“. Problematický je aj presun veľkej časti kľúčových kompetencií na orgány samosprávy, ktoré v mnohých prípadoch nedokážu kvalifikovane a s dlhodobou víziou rozvoja rozhodovať o špecifických záležitostiach výchovy a vzdelávania.

                  Preto my, rodičia a zákonní zástupcovia spolu s učiteľmi a zamestnancami škôl a školských zariadení, ktorí nechcú ísť cestou  nátlakového presadzovania svojich požiadaviek, žiadame touto cestou vás, poslancov NR SR, aby ste sa vrátili k prerokovaniu prijatých noviel a dali ich do súladu s Ústavou SR, s právnymi normami EÚ a s medzinárodnými dohodami a zároveň aby ste:

      1. prijali také zákony, ktoré zabezpečia pre všetkých zamestnancov v školstve adekvátne navýšenie miezd zodpovedajúce náročnosti a významu ich povolania;
      2. odstránili zo školskej legislatívy ustanovenia, ktoré umožňujú odlišné zaobchádzanie s neverejnými školami a školskými zariadeniami v porovnaní s verejnými;
      3. legislatívne zaviazali samosprávy miest a obcí povinnosťou rovnakým spôsobom, spravodlivo, transparentne a adresne financovaťvšetky školy a školské zariadenia v rámci Slovenskej republiky bez ohľadu na to, kto je ich zriaďovateľom.“                        V Banskej Bystrici 13. 11. 2012                                                                                                                     Mons. Bernard Bober,  arcibiskup metropolit, predseda Komisie KBS  pre katechizáciu a školstvo

       

    • Blahoželanie k meninám
     • Blahoželanie k meninám

     • V týchto dňoch slávia svoje meniny naši duchovní otcovia, ktorí pôsobili na našej škole. ThLic. Tibor Závadský bol duchovných správcom školy a Mgr. Martin Lehončák, predsedom Rady školy. Aj keď už sú v iných farnostiach myslíme na nich a chceme sa pripojiť ku gratulantom.

      Drahí naši duchovní otcovia Tibor a Martin, prajeme vám k vašim meninám hojnosť Darov Ducha svätého, lásky, pokoja, zdravia, porozumenia a radosť z duchovnej pastorácie.

      S úctou a vďakou PaedDr.Marián Babej a celý kolektív z Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou.

     • Komparo 2012

     • Vo štvrtok 8.novembra 2012 sa 29 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základnej školy zapojilo do testovania Komparo 2012. Overovali sa vedomosti z matematiky, slovenského jazyka a ôsmaci boli preverovaní aj z prírodovedných predmetov,  spoločenskovedných predmetov a všeobecných študijných predpokladov.

      Ďakujeme všetkých žiakom, ktorí sa dobrovoľne zapojili do tohto testovania.

     • Nezabudnuteľná škola v prírode

     • Od 22.10. do 26.10.2012 sme sa vybrali s batohom cez hory. Cieľom našej cesty boli Donovaly. Bohatý program bol na každý deň. V pondelok sme sa rozlúčili s rodičmi, spolužiakmi a nastúpili do autobusu. Cesta bola skvelá, zastavili sme sa pod Tatrami a vyskúšali rôzne šmýkľavky a hojdačky. Okolo obeda sme došli k hotelu Donovaly** a ubytovali sa. Po naplnení našich hladných brušiek sme išli na túru a čerpali z prírody krásu Donovál. Po každej večeri sme mali bohatý program, ktorý pripravili panie učiteľky. V utorok sme navštívili dedinku Vlkolínec a potom sme sa lanovkou dostali na Novú Hoľu, odkiaľ sme s batohmi kráčali až na vrch Zvolen, kde sme sa pri kríži pomodlili 1 desiatok sv. ruženca. Večer sme mali ďalšie kolo súťaží venované biblickým postavám. V stredu sme boli na ďalšej túre : Harmanecká jaskyňa - bol to pre nás krásny zážitok. Potom sme sa autobusom presunuli na pútnické miesto Staré hory. Poprosili sme tam p. Máriu o orodovanie za naše rodiny desiatkom sv. ruženca a nabrali sme si vodu z prameňa. Tento deň sme zavŕšili sv. omšou. Vo štvrtok sme išli do rozprávkového mestečka Pavla Dobšinského" Habakuky" a preniesli sme sa architektúrou do rozprávky. Postavy ožívali našimi žiakmi. Zabávali sme sa na detskom ihrisku. Potom nás čakalo vyrábanie masiek na karneval, ktorý sme mali v tento večer. Poslednú noc sme využili na oddych, keďže sme boli po tancovaní unavení. V piatok sme balili naše kufre nielen s vecami, ale aj zážitkami, ktoré sme sa chystali povedať našim blízkym. Balenie nám išlo, no netajili sme sa ani štipkou smútku za krásnou prírodou a novými dobrodružstvami. Získali sme nielen nové poznatky z prírody, ale aj nových kamarátov. Vďaka Pane za tento čas, za to, že si stvoril tak krásny svet, za smiech, dobrodružstvo, za tých, ktorí nám umožnili tieto zážitky.

      Nádherné fotografie nájdete v našom Fotoalbume II.

     • Zasadnutie pedagogickej rady

     • edagogická rada a pracovná porada sa uskutoční budúci týždeň v týchto termínoch:

      12.11.2012 (pondelok) o 14.00 hod. - Bernolákova 92

      13.11.2012 (utorok) o 14.00 hod. - Školská 650.

       

    • Noc s bibliou
     • Noc s bibliou

     • V dňoch 7.12-8.12.2012 sa naša škola v spolupráci  s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou zapojí do celoslovenského projektu s mediálnou podporou rádia Lumen: Noc čítania Biblie. Pozývame všetkých žiakov do čítania Biblie v našich kostoloch.

     • Ako bolo v škole v prírode?

     • Hodnotiaca správa z pobytu v Škole v prírode na Donovaloch

      Termín: 22.10.2012 – 26.10.2012

      Počet žiakov: 44

      Pedagogický vedúci: Mgr. Anna Ďuríková

      Učiteľ: Mgr. Darina Babjačková

      Vychovávatelia: Mgr. Lucia Kentošová

                                     Mgr. Anna Belinská

       Zdravotník: Pavel Košč

       

              

               Pobytu  v  Škole v prírode na Donovaloch sa zúčastnilo  44 žiakov .

               Podľa  schváleného rozvrhu  hodín sa vyučovalo v dvoch triedach. Hodiny prírodovedy, vlastivedy a výchovných predmetov sa vyučovali v prírode.  Vyučovanie  aj  výchovná činnosť sa niesli v duchu našej cirkevnej školy,  ekologickej a environmentálnej výchovy, ochrany prírody a životného prostredia i spoznávania živej a neživej prírody.

               Popoludňajšiu  činnosť  zabezpečovali  vychovávatelia.  Pri  náročnejšom programe im pomáhali aj učiteľky a zdravotník. Za priaznivého počasia sa snažili stráviť väčšinu času  na  vychádzkach zameraných na spoznávanie okolia Školy v prírode,  na sledovanie  prírody  i   zaujímavých  prírodnín.  Deti mali možnosť spoznať krásy a zaujímavosti danej lokality. Kabínkovou lanovkou sa vyviezli na Novú Hoľu, odtiaľ podnikli pešiu túru na najvyšší vrch na Donovaloch, ktorý sa volá  Zvolen. Veľmi zaujímavá bola pre žiakov aj návšteva podhorskej osady Vlkolínec, ktorá je zapísaná do pamiatok UNESCO. Uskutočnili sme celodenný výlet, počas ktorého mali deti možnosť pokochať sa krásami Harmaneckej jaskyne a navštívili sme známe pútnické miesto Staré Hory. Najväčšiu radosť však mali deti z návštevy rozprávkového mestečka Habakuky.

              Deti mali priestor  aj  na  vlastné  záujmy,  z  ktorých  na  prvom  mieste  spoločenské hry, hry s loptou, preskoky cez švihadlo, či gumu  alebo točenie kruhom.              

                Medzi  dopoludňajšou  a  popoludňajšou  činnosťou  mali deti čas na oddych, počas ktorého si mohli čítať, kresliť, hrať sa rôzne stolové hry.

               Popri  bohatom  kultúrno – spoločenskom  živote ( súťaž : Školáci v aréne, Putovanie za mužmi Starého zákona, karneval spojený s diskotékou )  sme  nezabudli ani na duchovnú stránku. Mali sme dve sväté omše, jednu v kostole na Donovaloch a druhú v Hoteli Donovaly          ( mieste ubytovania ) a  modlili sa svätý ruženec.

               O zdravotný stav detí sa staral profesionálny zdravotník. Nevyskytli sa žiadne vážne zdravotné problémy.  

               Strava bola rôznorodá a bohatá na vitamíny.

               Spolupráca  s  vedením  ŠvP  a  jej  pracovníkmi  bola  na dobrej úrovni.

               Verím,  že  pekné  chvíle,  ktoré  sme zažili  v ŠvP,  nám  zostanú ešte dlho v pamäti.

       

      Mgr. Anna Ďuríková, zástupkyňa riaditeľa školy

     • Vranovský maratónik

     • V piatok  26.10.2012 sa konal XII. ročník  Vranovského mládežníckeho maratóniku. Pretekalo sa v štvorčlenných štafetových družstvách v príslušných kategóriách. Naši žiaci nechýbali medzi súťažiacimi a veru sa im celkom dobre darilo. Veď posúďte sami.

      Výsledky:

      5.-6.roč. chlapci:       Viktor Kundrát, Ján Polák, Ján Šimko, Juraj Ficko - 2. miesto

      5.-6. roč. dievčatá:    Simona Šviderská, Viktória Biliková, Michaela Hricová, Nikola Alžová - 2. miesto

      9.roč.chlapci:            Peter Štefaňák, Jakub Hrubovský, Marek Gašpar, Sebastián Soták - 2.miesto

      1.-4.roč.SŠ :               Veronika Murínová, Lenka Lukačinová, Petra Serafínová, Katarína Feníková - 2. miesto

      1.-4.roč.SŠ :             Marek Porvažník, Jakub Štefanko, Dávid Hlad, Rastislav Kurec - 3. miesto
       
      Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.
    • Zdravo a kreatívne
     • Zdravo a kreatívne

     • 16.október -  Svetový deň výživy!!!  Počas tohto dňa sme sa vzdelávali troška netradične. Začali sme sv. omšou, na ktorej jedným z  obetných darov boli plody záhrad jesene.V triedach sme pracovali spoločne na rôznych dobrotách ako: ovocné šaláty, chuťovky, zeleninové šaláty,ovocná šťava a pod. To, že sú šikovní a kreatívni naši žiaci sme sa presvedčili na ich ovocných i zeleninových postavičkách. Zavítala k nám aj MUDr. Jenčová, ktorá nám porozprávala o zdravej výžive, o tom, čo naše telo potrebuje, a keďže bola aj 3 mesiace v Afrike, ukázala nám fotografie ako žijú deti tam a ako sa stravujú. Náš deň sme ukončili výrobou plagátov ovocno-zeleninových víl a spoločnou konzumáciou pripravených jedál zdravej výživy.

      Kolektív učiteliek 1.stupňa.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume II. v priečinku Zdravo a kreatívne - Svetový deň výživy.

    • Riaditeľské voľno - základná škola
     • Riaditeľské voľno - základná škola

     • V utorok 30.októbra 2012 udeľuje riaditeľ školy PaedDr.Marián Babej riaditeľské voľno žiakom 1.-9.ročníka základnej školy z dôvodu účasti učiteľov na Metodickom dni katolíckych škôl košickej arcidiecézy v Košiciach.

      Od stredy začínajú jesenné prázdniny. Vyučovanie sa začína v pondelok 5.novembra 2012.

     • Metodický deň

     • Arcibiskupský školský úrad v Košiciach Vás pozýva na celodiecézny metodický deň pedagogických a nepedagogických zamestnancov katolíckych ZŠ Košickej arcidiecézy

      v utorok 30. októbra 2012

      v Základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice.

      Program:

      8.30 hod.         Slávnostná svätá omša v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov na Terase

      9.30 hod.         Presun do ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice

      10.00 hod.       Občerstvenie

      10.30 hod.       Prednášky (1. časť – podľa rozpisu)

      11.15 hod.       Prestávka

      11.45 hod.       Prednášky (2. časť – podľa rozpisu)

      13.00 hod.       Obed (Spoločenský pavilón, Trieda SNP 61, Košice)

      Teším sa na spoločné stretnutie. S úctou a pozdravom   Mgr. Miroslav Jacko,   riaditeľ ABŠÚ

      Viac infomácií nájdete v priečinku Dokumenty školy

     • Exkurzie

     • V tomto týždni a budúci týždeň budú prebiehať naplánované školské exkurzie jednotlivých tried takto:

      25.10.2012 - sexta, II.AG (ped. dozor - Mgr. R. Kľučár, PaedDr. E. Nadzam, Mgr. S. Kisilová)

      26.10.2012 - kvinta, I.AG (ped. dozor - Ing. T. Mašlanková, PaedDr. R. Majzlík, PaedDr. L. Kľučárová)

      29.10.2012 - V.A, VI.A, prima (ped. dozor - PaedDr. Z. Viňanská, Mgr. Melničák, PaedDr. L. Kľučárová, Mgr. E. Hajníková)

      29.10.2012 - V.B, VII.A, VIII.A, IX.A (ped. dozor - RNDr. G. Bradovková, Mgr. P. Lojan, Mgr. K. Tomášová, Mgr. J. Tušim, PaedDr. Ing. P. Orendáč)

      30.10.2012 - III.AG (ped. dozor - Ing. J. Babejová, Mgr. E. Hajníková)

    • Pasovanie do rádu prvákov
     • Pasovanie do rádu prvákov

     • 12. október  2012 bol v živote našich prváčikov významným dňom. Boli slávnostne pasovaní za riadnych žiakov a prijatí do cechu školského.

      Program sme začali rozprávkou, v podaní dobrej víly z ríše rozprávok, ktorá  k nám prišla z krajiny, kde knihy  ukrývajú veľa písmen, slabík a viet a hlavne veľa rozprávok a príbehov.  Deti sa snažili vílu potešiť čítaním slabík, ktoré už vedia prečítať,  básničkami a pesničkami. Pred samotným pasovaním  naši prváci zložili sľub v tomto znení:

      JA PRVÁK, SĽUBUJEM VÁM,

      ŽE NA HODINÁCH VŽDY POZOR DÁM.

      DO ŠKOLY PRIPRAVÍM SA RIADNE, DESIATU ZJEM KAŽDOPÁDNE,

      PÍSMENKÁ NAPÍŠEM PEROM A NAKLONÍM ICH SPRÁVNYM SMEROM.

      PRAVIDLÁ SLUŠNÉHO SPRÁVANIA DODRŽÍM RÁD

      A CHCEM BYŤ S KAŽDÝM KAMARÁT.

      Po tomto slávnostnom sľube , boli slávnostne pasovaní  veľkým kružidlom na rameno do stavu žiackeho a z rúk pani zástupkyne si prebrali certifikát, ktorý im bude tento slávnostný okamih pripomínať.

      Mgr.Zuzana Hrubovská, triedna pani učiteľka.

       

      Fotografie nájdete v našom Fotoalbume II v galérii Pasovanie prvákov 2012

     • Vyhlásenie ku štrajku učiteľov

     • Komisia pre katechizáciu a školstvo pri KBS v plnej miere podporuje sociálnu požiadavku na spravodlivé zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva a bude sa o jej presadenie zasadzovať všetkými legitímnymi prostriedkami.

      Katolícke školstvo podporí štrajk vyhlásený na 26.11.2012 iba zapodmienky, že Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku odvolá politicky motivovanú požiadavku na zrušenie financovania cirkevných škôl zo štátneho rozpočtu a bude sa zasadzovať za rovnocenné financovanie škôl a školských zariadení zo štátneho rozpočtu bez ohľadu na zriaďovateľa.

      Mons. Bernard Bober, arcibiskup metropolita

      predseda Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo

    • Ocenie nášho pána riaditeľa
     • Ocenie nášho pána riaditeľa

     • Dnes sa v Poprade začína dvojdňová Celoslovenská porada riaditeľov cirkevných škôl pod vedením Mons.Bernarda Bobera. Dnes sa riaditelia škôl stretnú aj s ministrom školstva SR Dušanom Čaplovičom.

       

      Na celoslovenskej porade prevzal z rúk otca arcibiskupa Mons.Bernarda Bobera morálne ocenenie za 20 ročnú prácu v cirkevnom školstve aj náš pán riaditeľ PaedDr.Marián Babej. Je to veľká česť pre našu školu.

     • Púť učiteľov katolíckych škôl 2013

     • Dnes nám prišla mailom pozvánka na púť učiteľov katolíckych škôl od nášho zriaďovateľa. Mail vám zverejňujeme v plnom znení. Viac o púti nájdete v priečinku Dokumenty školy (vľavo na lište) v podpriečinku Púť učiteľov katolíckych škôl 2013. V prípade záujmu prosím ihneď kontaktujte riaditeľa školy.

       

      "Pochválený buď Ježiš Kristus!

      V prílohe Vám posielam program púte učiteľov cirkevných škôl, ktorá sa uskutoční tradične počas jarných prázdnin v spolupráci s CK Awertravel pod vedením otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika a Mons. Majerníka.

      Žiadam riaditeľov škôl, aby o tejto púti informovali vhodným spôsobom všetkých zamestnancov škôl a zistili predbežný záujem, ktorý nahlásia riaditeľovi ABŠÚ počas metodického dňa 30.10.2012.

      S pozdravom                                                                                                                                                                                                                                             

      Mgr. Miroslav Jacko, riaditeľ ABŠÚ

     • Výsledky účelového cvičenia

     • V piatok sa uskutočnila praktická časť Účelového cvičenia žiakov II.stupňa základnej školy a gymnázia. Prinášame vám výsledky :

      Základná škola :

      1.miesto - VIII.A ( 82,5 bodov)

      2.miesto - VII.A (81 bodov)

      3.miesto - V.A  (74 bodov)

      4.miesto - VI.A (68 bodov)

      5.miesto - V.B (63 bodov)

      6.miesto - IX.A  (50 bodov)

      Gymnázium - mladší žiaci

      1.miesto - Sekunda (80 bodov)

      2.miesto - Tercia (76,5 boda)

      3.miesto - Prima (76 bodov)

      Gymnázium - starší žiaci

      1.miesto -  Kvinta (85,5 boda)

      2.miesto - III.AG (72 bodov)

      3.miesto - II.AG (66 bodov)

      4.miesto - I.AG (65 bodov)

      Ďakujeme všetkým učiteľom za prípravu a organizáciu dňa a žiakom za vynikajúce výkony.

     • Netradičná beseda so spisovateľkou

     • Druháčikovia našej školy spolu s pani uč. Darinkou sa na pozvanie mestskej knižnice zúčastnili netradičnej besedy so spisovateľkou. Veľmi milo nás privítali hrou na gitare z umeleckej školy a potom sme pozorne počúvali pani spisovateľku, čo ju inšpirovalo k písaniu, ako dlho trvá napísanie knižky, koľko kníh musela prečítať pred napísaním tejto knižky. Pani spisovateľka nás aj vyskúšala hľadať rôzne informácie z jej knižky - hľadali sme v skupinkách podľa otázok. Tvorivú dielňu s knihami sme si vyskúšali cez hru i spev vďaka vydavateľstvu THOVT. Nakoniec nám predniesla úryvok z knižky " O Kvetke a fúzačovi" naša spolužiačka Barborka Hrubovská. Knihy nemôžu rozprávať- mi ich nepočujeme, ale keď im zapožičiame náš hlas a oči, môžu rozprávať rôzne zaujímavé príbehy. Poďme teda do dobrodružstva s knihami a začnime viac čítať, aby knihy neboli už viac nemé.

      Nádherné fotografie nájdete vo Fotoalbume II. v priečinku Netradičná beseda so spisovateľkou.

     • Do školstva viac peňazí

     • zdroj : www.minedu.sk (9.10.2012)

      Na dnešnom stretnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaploviča, podpredsedu vlády a ministra financií Petra Kažimíra a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera s predsedom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) Pavlom Ondekom ponúkol minister financií pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom zvýšenie základných platov o päť percent. O tom, či školskí odborári predložený návrh prijmú, rozhodne Rada OZPŠaV 15. októbra 2012.
      Návrh ministra financií predstavuje zvýšenie objemu finančných prostriedkov na platy v roku 2013 o viac ako 60 miliónov eur. Pedagogickí pracovníci by si tak mesačne prilepšili priemerne o 36 eur a nepedagogickí o 18 eur, pričom zvyšovanie sa nemá týkať vysokoškolských pedagógov.
      Minister Dušan Čaplovič po rokovaní taktiež uviedol, že so školskými odborármi sa dohodli na príprave spoločného memoranda s odborovým zväzom vo vzťahu k rokom 2014 - 2015, ktoré bude obsahovať isté záväzky, že táto vláda vníma rezort školstva ako prioritný. „Súčasne to bude aj výzva dovnútra, že pripravíme rôzne reštrukturalizačné opatrenia, kde v jasnej spolupráci s odborármi zadefinujeme školskú sieť, aby boli tie finančné zdroje, ktoré do nej idú, maximálne úspešne využité," dodal minister školstva.