• Spoločné fotografie žiakov

     • Oznamujeme všetkým žiakom, že zajtra po sv. omši sa budú jednotlivé triedy fotiť v areáli farského kostola sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou. 

    • Prváci čítali prosby
     • Prváci čítali prosby

     • V dnešný deň sme slávili  sv. omšu v tomto školskom roku. Do sv. omše sa zapojili prváci čítaním prosieb a nesením darov. Jedným z darov bol aj netradičný
      Šlabikár- torta. "Vďaka Bože milý, za to čo už viem, daj mi veľa sily, nech sa učiť chcem."..... Touto modlitbou sme začínali každý nový školský deň. Nech námaha a úsilie sú obetou pre Teba Pane.

      Mgr.Darinka Babjačková

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume II.

     • Zasadnutie pedagogickej rady

     • Zasadnutie pedagogickej rady sa uskutoční nasledovne :

      Ročníky 1.-5. ZŠ (budova Bernolákova 92) - pondelok 25.júna o 13.00 hod.

      Ročníky 6.-9. ZŠ (budova školská 650) - pondelok 25.júna o 14.00 hod.

      Gymnázium - pondelok 25.júna o 14.00 hod.

    • Vyplácanie dopravného
     • Vyplácanie dopravného

     • Oznamujeme rodičom, že dopravné pre žiakov základnej školy vyplácame vo štvrtok 28. júna 2012 od 9.00 hod. do 14.00 hod. a to nasledovne :

      6.-9.ročník - budova školy na Rodinnej oblasti

      1.-5.ročník - budova školy na Bernolákovej 92

      Prosíme rodičov, aby si vyzdvihli dopravné v stanovenom termíne, inak škola vráti finančné prostriedky na účet zriaďovateľa.

     • Je úžasné vedieť čítať

     • "Divotvorný hrnček", je názov rozprávky, ktorú sme si sami prečítali a zdramatizovali pre našich kamarátov škôlkárov. Nakoľko však dnes pršalo, spravili sme si generálku vo svojej triede, dúfajme že počasie na budúci týždeň sa polepší, aby sme ukázali aj našim bývalým paniam  učiteľkám a aj predškolákom , aké je úžasné vedieť čítať.

      Radi by sme poďakovali Nebeskému Otcovi za krásny a namáhavý školský rok.

      Naučili sme sa nielen čítať a počítať. Vďaka aj našej škole že je.

      Mgr.Darina Babjačková

      PS : Fotografie z generálky nájdete vo Fotoalbume II.

     • Ďakovný list pre najlepších žiakov

     • Na základe odporúčania Komisie pre morálne oceňovanie v katolíckych školách Košickej arcidiecézy udelí Mons.Stanislav Stolárik, pomocný biskup - generálny vikár žiakom našej školy ĎAKOVNÝ LIST. Toto ocenenie bude slávnostne udelené 27.júna 2012.

      Program slávnosti :

      8.30 hod. - svätá omša v kostole Krista Kráľa v Košiciach, Moyzesova 10

      9.30 hod - odovzdávanie morálnych ocenení žiakom a študentom v priestoroch kostola Krista Kráľa

      10.30 hod - spoločenské posedenie v Školskej jedálni pri Gymnáziu sv.Tomáša Akvinského.

      Ocenení žiaci :

      Katarína Monoková - IV.AG

      Simona Nováková - IV.AG

      Ondrej Barna - IV.AG

      Michaela Čižmárová - oktáva B

      Martin Klapák - oktáva B

      Matúš Šašala - oktáva B

      Mária Babejová - oktáva A

      Šimon Dulovec - oktáva A

      Marcela Vaľková - oktáva A

      Samuel Gazda - IX.A

      Marek Gajdzik - IX.A

       

       

     • Portrét môjho ocka

     • Tretia nedeľa v mesiaci jún je „zasvätená“ všetkým mužom, z ktorých sa stali oteckovia. V túto nedeľu sa v mnohých krajinách oslavuje otcovstvo a pripomíname si dôležitosť otca v rodine a pri výchove detí. Vyjadriť lásku a vďačnosť sa dá hoci i malým gestom či jediným slovíčkom „Ďakujem“... Ďakujem ocko, že si.

      Z vďačnosti sme Ti ocko nakreslili portrét.

      Žiaci 1.A spolu s triednou pani učiteľkou Mgr.D.Babjačkovou.

      Portéty nájdete vo Fotoalbume II.

     • Dnešný sviatok

     • Košice 15. júna (TK KBS) – Dnes si pripomína 65. výročie zasvätenia východného Slovenska Božskému Srdcu. V nedeľu 15. júna 1947 na košickom Námestí osloboditeľov biskup Jozef Čársky († 1962) zasvätil Košice a celé východné Slovensko ochrane Božského Srdca v prítomnosti gréckokatolíckeho eparchu Pavla Petra Gojdiča OSBM a jeho pomocného biskupa Vasiľa Hopka, desiatok katolíckych kňazov a okolo 140-tisíc veriacich, medzi ktorými boli aj pravoslávni, evanjelickí a kalvínski kresťania. Košický biskup počas kázne pripomenul, že motívom slávnosti je poďakovanie za prežitie vojny, za doterajšiu Božiu priazeň, odovzdanie sa do Božej vôle a zasvätenie.

      Situácia v povojnovom Československu nebola priaznivo naklonená Katolíckej cirkvi. Politická a náboženská sloboda sa podobala predvojnovým časom, ale neustále narastal vplyv Komunistickej strany, ktorá – inštruovaná sovietskymi kolegami – pripravovala ideologický útok voči iným politickým stranám a cirkvám. Kým po voľbách v roku 1946 získali komunisti dominantné postavenie v českých krajinách, na Slovensku zvíťazila Demokratická strana. Až vo februári 1948 sa politická moc Komunistickej strany totalizovala v celom Československu. V rokoch 1945 – 1947 boli v Katolíckych novinách zverejňované apológie a obrana voči pravidelne sa opakujúcim útokom proti Katolíckej cirkvi. Okrem týchto provokácií boli už väznení viacerí biskupi a kňazi, niektorí duchovní maďarskej národnosti boli vyhostení za hranice, konali sa neodôvodnené domové prehliadky, cirkevné školy boli zoštátnené, zo škôl sa odstraňovali kríže, zakazovali sa katolícke pozdravy a modlitby pred vyučovaním. Komunistická strana a jej prisluhovači sa snažili o ovládnutie kľúčových pozícií v krajine a o eliminovanie vplyvu opozície, ku ktorej počítali cirkev. Katolícki biskupi v tejto situácii neostali pasívni, snažili sa nielen poukazovať na pravdu, ale rovnako si boli vedomí, že viera veriacich je reálne ohrozená. Chceli preto povzbudiť kresťanov nielen morálne, ale aj duchovne, zasvätením Božskému Srdcu.

      Slávnosť zorganizovali vysokoškoláci, dominikáni a košická kresťanská inteligencia. Odhady predpokladali účasť asi 10-tisíc pútnikov, podľa tajnej bezpečnosti ich prišlo až 14-krát viac. Záštitu nad podujatím prevzal sám biskup Jozef Čársky. Svätá omša sa začala o 9:00 h, po nej nasledovala akadémia v štátnom divadle a pobožnosti v košických kostoloch. Komunistická frakcia bezpečnosti toto zasvätenie nazvala protištátnym sprisahaním a verejným poburovaním.

      Zasvätenie Košickej diecézy Božskému Srdcu 15. júna 1947 bolo prorockou duchovnou prípravou na ťažké proticirkevné časy, ktoré stelesnila komunistická totalita. Tento režim padol – a ako veril a predpovedal počas zasvätenia biskup Jozef Čársky – znovu nastali časy slobody. Dnes si pripomíname 65. výročie od tejto udalosti, jednej z najväčších v dejinách Košickej diecézy. O niekoľko dní neskôr urobil podobné zasvätenie Spišskej diecézy, ale Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, biskup Ján Vojtaššák na Mariánskej Hore nad Levočou 2. júla 1947 v prítomnosti 130 tisíc pútnikov.

      Zdroj: www.ke-arcidieceza.sk / Peter Zubko

     • Úspech v projekte

     • Dňa 6.6.2012 zasadalo v Žiline schvaľovacie gremium, ktoré tvoria členovia Subkomisie pre školstvo KBS a zástupcovia školských úradov. Bolo schválených 15 projektov v celkovej výške 52500 Eur. Naša škola s projektom "Moderná učebňa biológie - učíme deti chrániť život" obsadila 2. miesto v našej arcidiecéze a získala tak 2.625 Eur. Tešíme sa, že budeme môcť zakúpiť do školy nové učebné pomôcky a vybavenie.

     • Vyhodnotenie súťaže

     • V mesiacoch apríl a máj prebiehala na našej škole súťaž o najlepší projekt k 20. výročiu založenia Cirkevnej základnej školy sv. Dominika Savia  vo Vranove nad Topľou. Do súťaže sa zapojilo spolu viac než 120 žiakov, ktorí prezentovali pohľad na 20 ročnú existenciu cirkevnej školy.

      Zo všetkých projektov vybrala 9 členná žiacka porota symbolicky 20 najkrajších, ktoré si môžete pozrieť na chodbách našej školy v budove na Rodinnej oblasti. Ďakujeme  za výborné projekty a víťazom blahoželáme.

      Vyhodnotenie súťaže o najlepší  projekt  k 20. výročiu založenia CZŠ vo Vranove n.T.

      Žiacke práce  hodnotila 9 členná porota

       

      1. Oláhová Erika – sekunda
      2. Šandorová Damiána –sekunda
      3. Cmarová Denisa- VI.A
      4. Tomková Viktória –VII.A
      5. Jedináková Adriána -kvarta
      6. Jenčová  Daniela- sekunda
      7. Fenčinová Jana -sekunda
      8. Kentošová Miroslava -kvarta
      9. Petrová Mária -kvarta
      10. Štafura Rastislav - VI.A
      11. Popaďaková Klára -kvarta
      12. Ivanková Mária -sekunda
      13. Gajdošová Katarína -IX.A
      14. Bubnárová Veronika - sekunda
      15. Kušnírová Lýdia -kvarta
      16. Kušnír Martin -sekunda
      17. Sabolčákova Lívia -sekunda
      18. Mošková Juliána - IX.A
      19. Ungradyová Alžbeta - sekunda
      20. Vida Lukáš- kvarta
    • Nezabudnuteľné oslavy narodenín
     • Nezabudnuteľné oslavy narodenín

     • Bol to úžasný a nezabudnuteľný deň - deň osláv 20.narodenín našej cirkevnej základnej školy.

      Slávnostnú sv.omšu celebroval otec biskup Mons.Stanislav Stolárik, spolu s pánom dekanom ThLic. Tiborom Závadským, pánom dekanom Mons.Františkom Šándorom, zakladateľom školy, ako aj ostatnými duchovnými otcami.

      Vzácnych hostí privítal v úvode PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy, ktorý vyslovil nádherné slová privítania aj so slzami v očiach. Priznám sa, že slzy šťastia tiekli po mnohých lícach. Otec biskup vyslovil vo svojej homílii myšlienky, ktoré pôsobili ako balzam pre naše srdcia a myseľ. Vryla sa mi do pamäti nádherná myšlienka : Prajem vám veľké srdce naplnené MÚDROSŤOU a BOŽOU LÁSKOU.

      Atmosféru sv.omše nádherne dopĺňal krásny spev našich žiakov pod vedením pani učiteľky Ing.Jaroslavy Babejovej spolu s kapelou pod dirigentskou taktovkou Mgr.Matúša Haňova a Mgr. Jozefa Bubnára. Bolo to symbolické spojenie - lebo obidvaja naši kolegovia, učitelia sedeli pred pár rokmi v laviciach našej základnej školy.

      Po sv.omši sa v Dome kultúry uskutočnila Akadémia k sv.Dominikovi Saviovi, nášmu patrónovi. Nechýbali vystúpenia našich najmenších detí z materskej školy, ale aj veľkých školákov zo základnej školy. Mnohí z nás prežívali tieto chvíle mimoriadne emotívne. Mysľou nám prebleskli chvíle krásne i smutné, ktoré sme prežili počas dvadsiatich rokov existencie našej cirkevnej školy.

      Veľmi vzácne boli stretnutia s prvými učiteľmi našej školy, ktorých dnes zdobia strieborné vlasy. Ale všetci vyzerali úžasne. Mimoriadne sme sa potešili návšteve PaedDr.Pavla Macáka, prvého riaditeľa arcibiskupského školského úradu, ktorý sa spolu s dnes už s emeritným otcom biskupom Mons. Alojzom Tkáčom, zaslúžili o vznik našej školy.

      Po nádhernom programe, ktorý pohladil naše srdiečka, nastali krásne a nezabudnuteľné chvíle agape a úžasné rozhovory.

      Ďakujeme Pánu Bohu za tento nádherný deň, ktorý bol požehnaním pre nás všetkých - žiakov, pedagógov, zamestnancov školy, rodičov a všetkých priaznivcov cirkevného školstva v našom meste.

      Fotografie už čoskoro uvidíte v našom Fotoalbume II.

    • Program osláv 20.výročia
     • Program osláv 20.výročia

     • V stredu 6.júna 2012 oslávime 20. výročie založenia Cirkevnej základnej školy sv. Dominika Savia.

      Program na tento deň:

      9.00 - sv. omša v Kostole sv. Františka z Assisi, Vranov nad Topľou

      10.30 - kultúrny program v Mestskom dome kultúry, Vranov nad Topľou

      12.00 - slávnostný obed v hoteli Junior.

      Medzi nami privítame vzácnych hostí a preto sa mimoriadne na tento deň tešíme.

     • Netradičné vyučovanie

     • Dnes strávili  žiaci 5.ročníkov s vyučujúcim Mgr.C.Melničákom  štyri vyučovacie hodiny v okresnej knižnici, kde v rámci opakovania a upevňovania učiva z predmetov  SJL,D,VV a INF vyhľadávali a spracovávali informácie na zadané témy. V prvej časti netradičného vyučovania za pomoci pracovníkov knižnice vyhľadávali  a spracovali
      informácie. V druhej časti prezentovali získané vedomosti pred spolužiakmi a vyučujúcim. Zadané úlohy zvládli veľmi dobre a veríme, že získané vedomosti uplatnia na prvom stupni gymnázia a v 6. ročníku ZŠ.
      Mgr.C.Melničák

      Fotografie nájdete v našom Fotoalbume II v priečinku Netradičné vyučovanie.

    • Výsledky florbalového turnaja
     • Výsledky florbalového turnaja

     • Na sviatok všetkých detí 1.júna sa uskutočnil florbalový turnaj v telocvični gymnázia na Rodinnej oblasti. Atmosféra bola mimoriadne športová a až do poslednej chvíle plná napätia. No a tu sú výsledky :

      1.miesto - Sekunda (15 bodov)

      2.miesto - VII.A (10 bodov)

      3.miesto - Prima (7 bodov)

      4.miesto - Kvarta a IX.A  (6 bodov)

      5.miesto - VI.A (O bodov).

      Víťazom blahoželáme a ostatným športovcom ďakujeme za nádherný športový zážitok.

      Vaši telocvikári.

    • V stredu oslávime 20.narodeniny
     • V stredu oslávime 20.narodeniny

     • V pondelok 4.6.2012 o 14.15 hod. sa uskutoční pracovná porada pre učiteľov základnej školy (I. aj II. stupeň) a gymnázia na hlavnej chodbe v budove školy Školská 650.  

      V stredu 6.6.2012 oslávime 20. výročie založenia Cirkevnej základnej školy sv. Dominika Savia.

      Program:

      9.00 - sv. omša v Kostole sv. Františka z Assisi, Vranov nad Topľou

      10.30 - kultúrny program v Mestskom dome kultúry, Vranov nad Topľou

      12.00 - slávnostný obed

      Dňa 7.6.2012 (štvrtok) je prikázaný sviatok - Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv.

      Program:

      9.00 - sv. omša v amfiteátri na juhu, v  prípade zlého počasia v kostole

      - po sv. omši duchovná obnova pre učiteľov

    • Separovať je treba
     • Separovať je treba

     • Mesto Vranov nad Topľou zapojilo aj našu školu do kampane zameranej na podporu triedenia odpadu.  V stredu 23.mája  prišli  prednášajúci k našim mladším žiakom v budove na B 92 a  zaujímavým spôsobom prezentovali - prečo je dôležité triediť odpad a ako odpad triedime.

      Žiaci sa zapojili a ukázali, že im separovanie odpadu nie je neznáme a tak potešili prednášajúcich a aj nás učiteľov svojimi odpoveďami. Zdá sa, že im ochrana životného prostredia nie je cudzia.

      Mgr.Darina Babjačková

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume II.

    • Florbalový turnaj
     • Florbalový turnaj

     • Oznamujeme všetkým žiakom, že  v piatok 1. júna 2012 sa na 5. a 6. hodine uskutoční florbalový školský turnaj pre mladšie ročníky (VI.A až IX.A, sekunda a kvarta).

      Srdečne pozývame aj všetkých športom nadšených divákov. Bližšie informácie u telocvikárov.