• Školský vzdelávací program - II. stupeň

    •  

                                    Cirkevná spojená škola, Školská 650 Vranov nad    Topľou

                                  org.zl. :  I.   CZŠ s MŠ sv.Dominika Savia

                                                            Bernolákova 92 , 093 01  Vranov nad Topľou

                                                            ŠKD pri CZŠ s MŠ sv.Dominika Savia Vranov nad Topľou

                                                      II.   Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi

                                                             Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou

                                                       www.czsvranov.edupage.sk

      

      

     Školský vzdelávací program 

      

     „Vychovávať k svätosti – učiť múdrosti – všetko s Láskou“

      

     Školský vzdelávací program

     pre 2. stupeň ZŠ –ISCED 2

     nižšie sekundárne vzdelávanie

     šk.r. 2015/2016

      

      

      

      

      

      

      

     Vranov nad Topľou         Vypracoval :     PaedDr.Marián Babej

     28.august 2015                                                riaditeľ školy

      

     Školský vzdelávací program

     Vychovávať k svätosti – učiť múdrosti – všetko s LÁSKOU

     Vzdelávací program/Stupeň vzdelania     ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie

     Dĺžka štúdia                                     5-ročná

     Vyučovací jazyk                               slovenský

     Študijná forma                                 denná

     Druh školy                                        cirkevná   

     Predkladateľ                                     PaedDr.Marián Babej

     Názov školy                                      Cirkevná spojená škola

                                                                org.zl. Cirkevná základná škola s materskou školou

                                                                sv.Dominika Savia

     Sídlo školy                                        Školská 650  Vranov n/T

     IČO                                                    17151627

     Riaditeľ školy                                   PaedDr.Marián Babej

     Koordinátori pre tvorbu ŠVP         Mgr. Katarína Nemcová, Ing.Jozef Varga

     Zriaďovateľ                                       Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice

     Adresa                                              Hlavná 28, 041 83 KOŠICE

     Kontakty                                           055/6828120, mail: scholabu@rimkat.sk

     Platnosť dokumentu                       doba neurčitá

                            PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy

      

      

     Vedenie školy :

     Riaditeľ školy :                                  PaedDr. Marián BABEJ

     Duchovný správca školy :                 ThLic. Mgr. Štefan Albičuk, PhD.

      Pedagogickí zástupcovia :

      materská škola :                               Mgr. Alena Tuľáková,

      základná škola (B 92) :                     Mgr. Anna Ďuríková

      základná škola

     a gymnázium (Školská 650) :                        Mgr. Katarína Nemcová

     gymnázium :                                      Ing. Jozef Varga

      

      Výchovný poradca:

      základná škola :                                PaedDr. Ing.Peter Orendáč, Ph                                              

      Ekonóm školy :                                 Ing. Bernardína Jedináková

     Školský poriadok – nulová tolerancia – drogy a fajčenie .

     Koordinátor prevencie :

     Výchovy k manželstvu a rodičovstvu:                                               RNDr. Gabriela Bradovková

      Drogovej prevencie a závislostí:                                             Mgr. Henrieta Kľučárová

      Koordinátor: Finančnej gramotnosti:                                             Ing. Bernardína Jedináková                                     

      

      

                 Záverečná výzva : Spolu tvoríme kvalitnú, značkovú katolícku školu v našom meste Vranov nad Topľou pod ochranou našich Nebeských patrónov.

      

     I.                   Všeobecná charakteristika školy

      

     1. Veľkosť  školy 

      

     Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. CD-2006-18302/42366-1:09 o zaradení Cirkevnej spojenej školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky bola vydaná zriaďovateľom – Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice Hlavná 28, 041 83 Košice -  ZRIAĎOVACIA LISTINA  Prot.č.: S-243/2007 pre nový subjekt :

      

     Cirkevná spojená škola,

     Námestie Jána Pavla II. 827/26

     Vranov nad Topľou

     s účinnosťou od 1. marca 2007.

     K zmene sídla na Školská 650 Vranov nad Topľou došlo k 1.5.2011.

                                                    IČO : 17151627

                                                    DIČ : 2020635815

      

     Súčasťou tohto subjektu sú podľa zriaďovacej listiny :

                             Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia

                             Bernolákova 92 Vranov nad Topľou

                             Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi

                             Školská 650  Vranov nad Topľou

                             Školský klub detí

                             Bernolákova 92 Vranov nad Topľou

      

     1. Charakteristika žiakov

     Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia prijíma na štúdium žiakov na základe Zápisného listu, ktorý vyplní rodič žiaka  – zameranie na cudzie jazyky, technickú výchovu a informatiku.

                 Do základnej školy prijímame deti z kresťanských katolíckych rodín, ale aj z rodín bez vierovyznania, ak rodičia týchto detí súhlasia s výchovno-vzdelávacím programom školy a ich deti navštevujú hodiny rímskokatolíckeho náboženstva povinne.

                 V školskom roku 2015/2016 celkový počet žiakov navštevujúcich našu základnú školu je 136 žiakov, z toho I.stupeň 80 žiakov a II.stupeň 56 žiakov

      

      

     Trieda                                               Počet žiakov              z toho dievčatá          Triedny učiteľ

     V.A                                                    32                               15                    Mgr. Babjačková

     VI.A                                                  11                               8                      Ing. Babejová

     IX.A                                                  13                               8                      Mgr.Melničák

                                                                                                                          

     SPOLU II.stupeň                             56                                31

      

     Počet individuálne začlenených žiakov (2. stupeň)  :          1

     Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia spolu                                    :           0

     Do školy dochádzajú žiaci z celého okresu Vranov nad Topľou, ako aj okresu  Humenné.

      

     1. Charakteristika pedagogického zboru

        Učitelia   II.stupeň                miera vyučovacej povinnosti           aprobácia            Triednictvo

     Babej Marián, PaedDr.

     2

     KNB/DEJ/OBN

      

     Melničák Cyril, Mgr.

     11

     SJL/VYV

     IX.A

     Lojan Peter, Mgr.

     10

     DEJ/GEO

      

     Marková Jana, Mgr.

     6

     1. – 4. ANJ/NEJ

      

     Tomášová Katarína, Mgr.

     8

     KNB/DEJ

      

     Kľučár Rudolf. Mgr.

     2

     GEO/DEJ

      

     Haňov Matúš, Mgr.

     2

     KNB/DEJ

      

     Majcherová Tatina, Mgr.

     5

     MAT/FYZ

      

     Orendáč Peter, PaedDr. PhD.

     4

     KNB/CHE

      

     Tušim Jozef, Mgr.

     8

     ANJ/VYV

      

     Babejová Jaroslava

     4

     MAT/THD

     VI.A

     Bradovková Gabriela RNDr.

     4

     BIO/INF

      

     Jedinák Viliam, Mgr.

     3

     TSV/INF

      

     Kľučárová Henrieta, Mgr.

     1

     BIO/CHE

      

     Kľučárová Lýdia, PaedDr.

     2

     BIO/ANJ

      

     Kviatková Marta, PharmDr.

     2

     CHE

      

     Majzlík Róbert, PaedDr.

     2

     ANJ/MDV

      

     Nadzam Eduard, PaedDr.

     4

     DEJ/OBN

      

     Spolu:

     79

      

      

      

                 Duchovný správca školy : ThLic.Mgr. Štefan Albičuk, PhD.

                 Výchovný poradca : PaedDr.Ing.Peter Orendáč, PhD.

                 Koordinátor prevencie drogových závislosti : Mgr. Henrieta Kľučárová

                 Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: RNDr. Gabriela Bradovková

                 Školský psychológ : škola využíva psychologické poradenstvo Centra pedagogicko-psychologického  poradenstva a prevencie vo Vranove nad Topľou, DIC vo Vranove nad Topľou a ZŠ pre telesne postihnutých Vranov n.T.a spolupracujeme s psychologičkou Mgr. Martou Jonášovou.

                 Škola umožňuje učiteľom priebežné vzdelávanie s cieľom sústavne prehlbovať, zdokonaľovať a rozširovať odborné a pedagogické spôsobilosti v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, požiadavkami pedagogickej odbornej praxe a spoločenskými požiadavkami a potrebami. Riaditeľ školy podporuje ďalšie vzdelávanie učiteľov na základe ponuky vzdelávacích programov Ministerstva školstva SR, MPC, KPKC podľa aktuálnych potrieb školy.

     Priority ďalšieho vzdelávania

     1. Rozvoj národných a kresťanských tradícií.
     2. Tvorivá práca , progresívne metódy a formy vo výchovno-vzdelávacom procese. Kvalita jazykových kompetencií a spôsobilosti komunikácie učiteľov cudzích jazykov.
     3. Zvyšovanie právneho vedomia pedagogických zamestnancov.
     4. Rozvoj manažérskych, marketingových a projektových schopností.
     5. Dôraz na rozvoj multikultúrnych kompetencií pedagógov, formovanie postojov, zručností a vedomostí v oblasti práv dieťaťa a ľudských práv.

                                      

     1. Finančná gramotnosť – implementovať Národný štandard finančnej gramotnosti na 1. a 2. stupni základnej školy a vedieť identifikovať, analyzovať informácie vo finančnom kontexte, pochopiť a uplatniť vedomosti vo financiách, skúmať kognitívne procesy riešenia zamerané na identifikáciu finančných informácií, ich analýzu, zhodnotenie a pochopenie i uplatnenie vedomostí o financiách.Využívať portál MŠVVaŠ SR: www.iedu.sk/vseobecné_informacie/financna_gramotnost/Stranky/default.aspx. 

     Formy ďalšieho vzdelávania

     -          Adaptačné vzdelávanie  – uvádzanie do praxe.

     -          Aktualizačné vzdelávanie

     -          Inovačné vzdelávanie

     -          Špecializačné vzdelávanie

     -          Funkčné vzdelávanie

     -          Kvalifikačné vzdelávanie

     -          Rozširujúce štúdium

      

     Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov zabezpečujú tieto vzdelávacie inštitúcie:

     a)      ŠPÚ – v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov.

     b)      ESF – „Ďalšie vzdelávanie učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v oblasti ukončovania štúdia na základných a stredných školách“

     c)      MPC Prešov

     d)     Iné inštitúcie poskytujúce vzdelávanie na základe udelenia licencie ministerstvom školstva SR

      

     Výchovné poradenstvo

                 Výchovné poradenstvo na škole tvorí neodmysliteľnú súčasť. Výchovný poradca PaedDr.Ing.Peter Orendáč, PhD., pomáha riešiť rôzne vyskytujúce sa problémy týkajúce sa vzdelávacieho procesu a osobnostného rastu žiakov.

     Výchovný poradca plní :

     a)              úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu žiakov,

     b)              venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom,

     c)              poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom,

     d)             informuje ich o otázkach štúdia na stredných a vysokých školách,

     e)              informuje o poradenských zariadeniach a iných odborných zariadeniach zaoberajúcich sa starostlivosťou o deti,

     f)               participuje na priebežnom sledovaní a aktívnej ochrane detí pred nežiadúcimi javmi ( záškoláctvo, násilie, šikanovanie, fyzické alebo psychické týranie, používanie návykových látok, sexuálne zneužívanie),

     g)              pomáha pri vytváraní pozitívneho multikultúrneho prostredia v škole,

     h)              uskutočňuje besedy dievčat a chlapcov s vyškolenými psychológmi CPPPaP.

      

     Koordinátor drogovej prevecie RNDr.Gabriela Bradovková organizuje projekty zamerané na boj proti drogám a dôkladne sleduje situáciu v oblasti drogovej prevencie.

      

     1. Organizácia prijímacieho konania

     Škola nemá špeciálne požiadavky na žiakov. Škola prijíma deti predovšetkým z katolíckych rodín, ale aj iné deti s podmienkou, ak rodičia súhlasia v plnom rozsahu s výchovno-vzdelávacími požiadavkami školy.

     1. Dlhodobé projekty
     2. Dlhodobé projekty

     a) Infovek

                 Škola je zapojená do projektu Infovek od roku 2000.

     b) Renovabis

                 Podpora katolíckych škôl na Slovensku z nadácie Renovabis. Športovo-relaxačné ihrisko pre zdravý rozvoj našich detí.

     c) Národný projekt - Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov - zriadenie učebne pre kontinuálne vzdelávanie

     d) Euroscola - účasť študentov a učiteľov v Európskom parlamente v Štrasburgu

     e) Projekt Comenius – mobility žiakov

     f) Projekt Myslím ekonomicky v spolupráci s časopisom Trend a Profit.

      

     1. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

     Škola veľmi dobre spolupracuje s Rodičovským združením pri Cirkevnej spojenej škole, s Mestom Vranov nad Topľou, s Arcibiskupským školským úradom v Košiciach, orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy, so Združením katolíckych škôl Slovenska, s Konferenciou biskupov Slovenska a projektovým centrom Renovabis.

     V zmysle §-u 25 ods. 4 Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určil zriaďovateľ školy listom č.j.:S-1194/2008 zloženie a počet členov Rady školy následovne :

     Počet členov rady školy : 11
     Zloženie rady školy :
     • 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, z toho 1 za základnú školu s materskou školou a 1 za gymnázium – PaedDr.Róbert Majzlík a Mgr. Darina Babjačková

     • 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy – Ing.Bernardína Jedináková
     • 3 zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, z toho 1 zvolený zástupca rodičov detí materskej školy, 1 zvolený zástupca rodičov žiakov základnej školy a 1 zvolený zástupca rodičov žiakov gymnázia – PhDr.Štefan Ocilka, Mgr. Mária Demetrová

     • 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa – ThLic.Mgr. Štefan Albičuk, Mgr. Rastislav Ivanecký, Ing.Mária Helmeczyová a Mgr. Anna Mydlová

     • 1 zvolený zástupca žiakov gymnázia – v 1. polroku šk.roka 2015/16  sa uskutoční voľba nového člena


            Rada školy bude zasadať podľa harmonogramu zasadnutí, najmenej 4x ročne.

     Na škole pôsobí Rodičovské združenie, ktoré vedie zvolený zástupca rodičov. Voľby triednych dôverníkov jednotlivých tried sa uskutočňujú na prvom zasadnutí. Rodičovské združenie zasadá najmenej 4x ročne.

     Orgánmi RZ sú Plenárne zasadnutie – schádza sa 2x ročne, spravidla v mesiacoch október a apríl a Rada RZ – schádza sa  podľa harmonogramu dohodnutých stretnutí.
      

     1. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

                Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: telocvičňu, školské ihrisko, odbornú učebňu na vyučovanie cudzích jazykov a informatiky, odborné učebne informatiky, kaplnku školy, odbornú učebňu na náboženstvo a mediálnu výchovu.

     Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie, mnohé z vybavenia pochádza ešte z prvotného vybavenia školy.

     Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní rodičia a učitelia.

     VI.A trieda  IX.A sú  umiestnené v budove Školská  650, Vranov nad Topľou

      

          

      

     1. Škola ako životný priestor

      

     V priestoroch školy vládne pokojná, skoro rodinná atmosféra. Ku vnútorne pozitívnej klíme prispieva výzdoba školy. Vedenie školy kladie mimoriadne veľký dôraz na estetiku prostredia .

     Nakoľko škola má charakter rodinného typu, veľký dôraz na kladie na osobný prístup každého zamestnanca ku žiakovi, či rodičovi. Všetci si musia uvedomiť a uvedomujú si, že rodičia pošlú dieťa do školy, aby získalo dostatočné množstvo vedomostí, ale hlavne, aby bolo pripravené duchovne a aj osobnostne na  ďalší život.

      

     II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

      

                 Prioritou výchovy a vzdelávania na našej škole je Evanjelium Pána Ježiša Krista. Škola vychádza z preventívneho systému sv.Jána Boska. Záleží nám na výchove, aby sme mohli vychovávať statočných občanov a dobrých kresťanov.

                 „Pozrite, ako sa milujú...“  To je hlavná úloha katolíckej školy – vytvárať spoločenstvo, lebo kde sú dvaja ... v mojom mene, tam som i JA medzi nimi.

                 Boh nás povoláva k spoločenstvu. I keď je naša práca náročná, dobré vzťahy, ktorých stredom je Ježiš, nadľahčujú a dávajú efektivitu i radosť spoločenstvu.

                 Katolícka škola je službou rodine i cirkvi. Hlavným dôvodom existencie je žiak – dieťa – mladý človek. On je objektom evanjelizácie zo strany rodičov i učiteľov. Škola nie je zodpovedná za rodiny svojich žiakov, ale je zodpovedná za to, aby dobre oslovila žiaka, a teda aj rodinu. Bez Ducha Svätého by bolo všetko márnosťou. Naše postoje a správanie , vzťahy, jasné slová nech sú jasným slovom Toho , ktorý je CESTA – PRAVDA a ŽIVOT.

      

     1. Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania )

     Pri formovaní mladého človeka sú najdôležitejší učitelia, vychovávatelia. Na cirkevnej

     škole je väčší predpoklad ochoty prijať Ježiša za Pána svojho srdca, svojho života. Našou úlohou je pozdvihnúť človeka na Boží obraz,  na plnosť. Len po prememení sa môžeme otvárať nanovo Bohu a byť nositeľmi Boha.

                 Každý pedagóg pri svojej práci sa zamýšľa,  vníma svoju vlastnú obmedzenosť a chce odovzdať deťom to, čomu verí , aby si to žiaci osvojili .

     Prioritou  vzdelávania a výchovy je:

     a)      aby žiaci získali potrebné vedomosti a zručnosti,

     b)       aby ich vedeli vždy správne použiť,

     c)      aby si rozvíjali kľúčové spôsobilosti,

     d)     aby boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví, vedeli si vyhľadávať informácie, vedeli prezentovať svoju prácu pred druhými spolužiakmi

     e)      podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka.

     Dôležité je, aby sa nezabudlo ani na vedomosti ani na spôsobilosti. To znamená, že ak chceme, aby žiaci boli komunikatívni, je potrebné, aby vedeli, o čom majú komunikovať, ak majú vyhľadávať informácie, musia vedieť, aké informácie majú hľadať a ako ich zaradiť do systému a pod.

     Ďalšie ciele:

     a)      posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast,

     b)      skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a inými školami aj v zahraničí,

     c)      zaviesť nové formy a metódy práce.

      

     1. Zameranie školy a stupeň vzdelania

     Zameranie školy je na výučbu cudzích jazykov od 1.ročníka a informatickej výchovy od

     I.stupňa ZŠ.

                 Cirkevná základná škola s materskou školou má za sebou 22-ročnú históriu a ideály, ktoré sme si stanovili na začiatku sa postupne napĺňajú a s Božou pomocou môžeme vidieť i ovocie svojej práce.

                 Sme školou rodinného typu s cieľom poslúžiť rodičom a ich deťom, kvalitne ich pripraviť na úspešné zvládnutie všetkých skúšok, ponúknuť pestrú mimoškolskú záujmovú činnosť bez stresu.

      

      

     Stupeň vzdelania

     ISCED 2

      

     1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

      

     „Ľudia sú náš najväčší kapitál“.

     Hlavným cieľom hodnotenia zamestnancov (personálny manažment školy) je dosiahnuť súlad medzi profesionálnym snažením zamestnacov školy a jej strategickými cieľmi.

     Našim cieľom je v personálnej oblasti, aby boli všetci zamestnanci spokojní, aby boli spokojní žiaci a ich rodičia.

     Celkové hodnotenie pedagogických zamestnancov sa skladná z komplexu viacerých  hodnotení. Ide o :

     ·         spätnú väzbu a hodnotenie pedagogického zamestnanca žiakmi (študentmi),

     ·         spätnú väzbu a hodnotenie pedagogického zamestnanca komunitou                ( rodičmi, spolupracovníkmi, odborníkmi a spolupracovníkmi z iných organizácií...),

     ·         sebahodnotenie a sebareflexiu pedagogického  zamestnanca,

     ·         spätnú väzbu a hodnotenie pedagogického zamestnanca vedením školy, prípadne štátnou školskou inšpekciou.

      

      

      

     Kritéria hodnotenia učiteľa ako jedna zo súčastí personálnej práce vedenia školy :

      

     Kritéria hodnotenia učiteľa vo vzťahu k žiakom :

     a)      vie diagnostikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiakov,

     b)      vie motivovať žiakov k učeniu,

     c)      rozvíja vyššie úrovne poznávania žiakov, logické myslenie, kritické myslenie, analýzu, tvorivosť,

     d)     rozvíja personálne zručnosti žiakov (samostatnosť, zodpovednosť, sebadôveru, sebahodnotenie, sebaúctu, sebamotiváciu...)

     e)      rozvíja sociálne zručnosti žiakov ( spoluprácu a kooperáciu, empatiu, vzájomnú pomoc, komunikáciu...),

     f)       pristupuje k žiakom individuálne, pomáha žiakom so špeciálnymi potrebami,

     g)      rešpektuje názory žiakov, podporuje ich vyjadrovanie.

      

     Kritéria hodnotenia učiteľa vo vzťahu k edukačnému procesu :

     a)      vie určiť edukačné ciele vo väzbe na učebné osnovy,

     b)      vie určiť učebné ciele orientované na žiaka,

     c)      vie vybrať obsah edukácie, metódy, formy a ostatné prostriedky edukácie v náväznosti na zvolené ciele,

     d)     využíva zážitkové učenie, kooperatívne učenie a iné formy sociálneho učenia,

     e)      dodržiava pravidlá hodnotenia žiakov, priebežne hodnotí snahu, výkon a pokrok žiaka,

     f)       vie určiť kritériá hodnotenia a sumatívne hodnotiť žiaka,

     g)      vytvára dobrú klímu v triede,

     h)      vie riešiť konflikty v triede,

     i)        je žiakmi akceptovaný, má prirodzenú autoritu.

      

     Kritéria hodnotenia učiteľa vo vzťahu k sebarozvoju :

     a)      dokáže hodnotiť a reflektovať svoj výchovno-vzdelávací proces a vlastné správanie, pozná svoje silné a slabé stránky,

     b)      darí sa mu efektívne komunikovať s rodičmi žiakov,

     c)      vie komunikovať s inými organizáciami a okolím školy,

     d)     dokáže plánovať svoj profesijný rast,

     e)      absolvuje rôzne formy kontinuálneho profesijného vzdelávania s cieľom zlepšovať edukáciu,

     f)       dokáže nové vedomosti a zručnosti v škole implementovať prostredníctvom metodického združenia alebo predmetovej komisie,

     g)      využíva IKT v profesijnom rozvoji a v edukácii,

     h)      vie pracovať v tíme,

     i)        podieľa sa na zavádzaní zmien alebo inovácií v škole,

     j)        podieľa sa na tvorbe alebo realizácii projektov.

      

     Kritéria hodnotenia učiteľa vo vzťahu k normám a pracovnému správaniu

      

     a)      vedie správne pedagogickú dokumentáciu

     b)      dodržiava Zákonník práce, Vnútorný poriadok školy, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pracovný čas...,

     c)      zúčastňuje sa pracovných a pedagogických porád,

     d)     podieľa sa na organizovaní a realizácii aktivít po vyučovaní ( krúžky, akadémie, vystúpenia, verejnoprošné činnosti...),

     e)      dosahuje dobré výsledky so žiakmi v súťažiach a olympiádach.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     IV.                Školský učebný plán

      

      

     Školský učebný plán vypracovaný podľa štátneho vzdelávacieho programu tvorí prílohu č. 1

     S účinnosťou od 1.9. 2015 je vypracovaný inovovaný školský vzdelávací program na základe štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 – tvorí prílohu č.2

      

      

     V. Učebné osnovy

      

      

     -tvoria prílohu č.3, boli prerokované v predmetových komisiách a schválené riaditeľom školy