• Rámcový učebný plán

    • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, Vranov nad Topľou

      

      

     RÁMCOVÝ  UČEBNÝ  PLÁN  pre 

     2015/2016

      

      

      

     vzdelávacia oblasť

     vyučovací predmet

     ročník primárne vzdelávanie

     ročník nižšie stredné vzdelávanie

     1.

     2.

     3.

     4.

     5.

     6.

     7.

     8.

     9.

     Jazyk a komunikácia

     slovenský jazyk a literatúra

     9

     8

     7

     7

     31

     5

     5

     4

     5

     5

     24

     anglický jazyk

      

      

     3

     3

     6

     3

     3

     3

     3

     3

     15

     Matematika a práca s informáciami

     matematika

     4

     4

     4

     4

     16

     4

     4

     4

     4

     5

     21

     informatika

      

      

     1

     1

     2

     1

     1

     1

     1

      

     4

     Človek a príroda

     prvouka

     1

     2

      

      

     3

      

      

      

      

      

      

     prírodoveda

      

      

     1

     2

     3

      

      

      

      

      

      

     fyzika

      

      

      

      

      

      

     2

     1

     2

     1

     6

     chémia

      

      

      

      

      

      

      

     2

     2

     1

     5

     biológia

      

      

      

      

      

     2

     1

     2

     1

     1

     7

     Človek a spoločnosť

     vlastiveda

      

      

     1

     2

     3

      

      

      

      

      

      

     dejepis

      

      

      

      

      

     1

     1

     1

     1

     2

     6

     geografia

      

      

      

      

      

     2

     1

     1

     1

     1

     6

     občianska náuka

      

      

      

      

      

      

     1

     1

     1

     1

     4

     Človek a hodnoty

     etická výchova/náboženská výchova/náboženstvo

     1

     1

     1

     1

     4

     1

     1

     1

     1

     1

     5

     Človek a svet práce

     pracovné vyučovanie

      

      

     1

     1

     2

      

      

      

      

      

      

     technika

      

      

      

      

      

     1

     1

     1

     1

     1

     5

     Umenie a kultúra

     hudobná výchova

     1

     1

     1

     1

     4

     1

     1

     1

     1

      

     4

     výtvarná výchova

     2

     2

     1

     1

     6

     1

     1

     1

     1

     1

     5

     Zdravie a pohyb

     telesná a športová výchova

     2

     2

     2

     2

     8

     2

     2

     2

     2

     2

     10

      

     základ

     20

     20

     23

     25

     88

     24

     25

     26

     27

     25

     127

      

     voliteľné (disponibilné) hodiny

     2

     3

     2

     1

     8

     3

     4

     4

     3

     5

     19

     Jazyk a komunikácia

     slovenský jazyk a literatúra

      

      

     1

      

     1

      

      

     1

      

      

     1

     anglický jazyk

     1

     2

      

      

     3

     1

      

      

      

      

     1

     Človek a hodnoty

     etická výchova/náboženská výchova/náboženstvo

     1

     1

     1

     1

     4

     1

     1

     1

     1

     1

     5

     Matematika a práca s informáciami

     matematika

      

      

      

      

      

      

      

     1

     1

      

     2

     informatika

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1

     1

     Človek a príroda

     biológia

      

      

      

      

      

      

     1

      

      

     1

     2

     chémia

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1

     1

     Človek a spoločnosť

     dejepis

      

      

      

      

      

      

     1

      

      

      

     1

     Umenie a kultúra

     Mediálna výchova

      

      

      

      

      

     1

     1

     1

     1

     1

     5

      

     spolu

     22

     23

     25

     26

     96

     27

     29

     30

     30

     30

     146

      

      

     Poznámky:

     a)      Na vyučovanie náboženstva sa vytvárajú skupiny najviac s počtom 23 žiakov.

     b)      V každom ročníku sa na jednej hodine týždenne môže trieda deliť na skupiny podľa platných predpisov.

     c)   Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ   

           SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z.

           podľa podmienok školy. Vo vyučovacích predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a

           príroda sa rozdelenie žiakov odporúča pri témach, kde sa vyžaduje nadobúdanie a 

           a overovanie praktických zručností žiakov.

                   d)  Trieda sa delí na skupiny dievčat a chlapcov podľa príslušných predpisov. Podľa záujmu

                       žiakov a rodičov je možné v 7. ročníku organizovať 6 dňový lyžiarsky kurz.     

     e)  Povinnou súčasťou vyučovania je účelové cvičenie na ochranu človeka a prírody v 5.až 9. 

          ročníku.

         

     1) Škola môže pri tvorbe školského vzdelávacieho programu rozdeliť hodinové dotácie a vzdelávacie  štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov a celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích predmetov za predpokladu, že zachová ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku a primeranosti.

      

     2) Pri prestupe žiaka prijímajúca škola v prípade zistených odlišností zohľadní žiakovi ich kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roka.

      

      

     3) Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením špecifík - výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.

      

     Disponibilné hodiny v RUP boli prerokované v jednotlivých predmetových komisiách  a schválený RŠ 12.júna 2015.

      

     Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015.