• šk.r.2007/2008


    • školský rok 2007/2008 - šestnásty rok existencie základnej školy


     I.                   Základné údaje o škole :

      

     Počet kmeňových pedagogických zamestnancov spolu : 38

     z toho riaditeľ školy : 1           

     zástupca RŠ : 3

     vychovávatelia : 3

                                        asistent učiteľa: 2

                                        zástupca pre MŠ: 1

                                        učiteľ v MŠ: 3

     Počet  externých pedagogických zamestnancov : 0

     Výchovný poradca: 1

     Špeciálny pedagóg: 3

     Počet žiakov spolu : 451                               z toho rómskych : 106

     Počet žiakov I .stupňa : 204                            z toho rómskych : 63

     Počet žiakov II .stupňa : 247                           z toho rómskych : 43

     Počet žiakov v ŠKD : 75                                 z toho rómskych : 0

     Počet žiakov v DM : 0                         z toho rómskych : 0

     Počet žiakov stravujúcich sa v ŠJ : 182            z toho rómskych : 35   

     Počet žiakov v MŠ: 38                                 z toho žiaci v predškolskom veku: 5

      

     Počet nepedagogických zamestnancov spolu : 10   z toho ekonóm : 1

               adm.prac. : 1     upratovačky : 5            školník : 2

               Ved. ŠJ : 0        kuchárky : 0                 iné : 1 ( výdajňa stravy)

      

     II.                Celková vychovanosť žiakov

      


     1.      Dochádzka žiakov : údaje za celý školský rok

      

     Celkový počet vymeškaných hodín :    65 040                        z toho róm žiaci : 35 822

     Priemer na žiaka :  144,2                                                        priemer róm. ž. :     337,9

     Počet vymeškaných ospr. hodín :     51 702                            z toho róm. žiaci : 22 836

     Počet vymeškaných neospr. hodín : 13 338                             z toho róm. žiaci : 12 986

     Priemer neospr. hod. na žiaka :            29,5                            priemer na róm. ž. : 122,5

      

     1.      Stručná analýza stavu a úrovne náboženskej, estetickej, telesnej, zdravotnej a pracovnej výchovy :     

      

     a)      Uvedenie najvýraznejších výsledkov záujmových súťaží v škole, arcidiecéze, na Slovensku a meno pedagóga (príp. nepedag, zamestnanca), ktorý žiakov pripravoval, zovšeobecnenie najvážnejších problémov

      

     Náboženstvo :

     Biblická olympiáda – dekanátne - 5.miesto (Gajdošová, Dzurjaninová, Tomášová) – pripravovala Mgr. Tomášová

      

     Telesná výchova a šport :

     Okresné kolo:

     Atletika chlapci – 3. miesto – Husár – 60m

     Atletika dievčatá – 5. miesto - (družstvo: Hudáková, Konečná, Palková, Dudášová, Fedorková)

     Malý futbal MC Donald s CUP ( žiaci 1.-4. ročník ZŠ) – 3. miesto

     Okresné kolo v plávaní – 3. miesto - Fedor - prsia,  2.mieto -  Dudášová – kraul

     Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky – 4. miesto družstvo chlapcov

     Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky – jednotlivci – 2. miesto - Taščicová

     Okresné kolo vo vytrvalostnom behu žiakov ZŠ „Primátorská míľa 2007“ - 1.miesto

     (4. ročník chlapci), 1.miesto (9. ročník chlapci), 2. miesto (2.ročník dievčatá, 3.ročník chlapci,

      8. ročník dievčatá),  3. miesto ( 2. ročník chlapci, 3. ročník dievčatá, 4. ročník dievčatá)

     Žiakov do súťaží pripravovali: Mgr. Kentošová, Mgr. Ďuríková, Mgr. Ščerba,

     Mgr. Kušnírová .

     Obvodové kolo – Šachový turnaj ZŠ – 1. miesto – Klaciková, 2. miesto – Tomášová,  Zámborská – pripravoval Mgr. Chytra

      

      

     Zdravotná výchova:

     Okresné kolo súťaže Hliadka mladých zdravotníkov II. stupňa – 2. miesto - družstvo dievčat (Gajdošová, Michalenková, Poláková, Taščicová, Kotuľáková, Baranová) – pripravovala RNDr. Bradovková

      

      

     Estetická výchova:

     Okresné kolo Aranžovanie kvetín – 3.miesto -  Švárna  pripravovala RNDr. Bradovková

     Okresné kolo Hlinená krása očami detí – 1. miesto – Štefan – pripravovala Mgr. Kentošová

     Okresné kolo Maľovaná rozprávka – 2. miesto  - Demetrová – pripravoval Mgr. Bak

     Okresné kolo Slávici z lavice – 3. miesto – Poláková - pripravoval Mgr. Bak

     Krajské kolo Hviezdoslavov Kubín – 3. miesto - Demčáková – pripravovala Mgr. Kentošová

     Okresné kolo literárnej súťaže Rozprávka 2007 – hlavné ceny získali žiaci: Zajac, Klaciková. Kolektívnu cenu získali žiaci 5.a triedy. Pripravovali Mgr. Babjáková a PaedDr. Tirpáková.

      

     Žiaci II. stupňa sa úspešne zapojili aj do celoslovenských súťaží a projektov: Liečivé rastliny (umiestnenie medzi 300 najlepších – Gajdošová, Kolečavová, Kurišková, Gajdzik), MAKS (Trojnásobná hviezda matematického neba – Klaciková, Feník, Kurišková, Kasanická), YONG ENERGY (10. miesto – Kotuľák, Buchaľová, Fejková, Orendáčová, Kavčáková). Žiakov pripravovali: RNDr. Bradovková, Mgr. Chytra, Mgr. Majzlíková.

     Do predmetových olympiád sa zapájali žiaci 4.- 9.ročníka. V okresnom kole matematickej olympiády Z6 žiačky Klaciková, Kurišková obsadili 1.miesto (pripravoval Mgr. Chytra). V okresnom kole – Pytagoriáda P4 – 2. miesto získal Vida, 3. miesto získal Antolík (pripravovala Mgr. Kentošová), Pytagoriáda P6 – 1. miesto získala Klaciková (pripravoval Mgr. Chytra) a P7 – 5. miesto získal Kotuľák (pripravovala Ing. Mašlanková).