• Rok jedenásty až pätnásty

    • Po uspešných prvých 10 rokoch, následuje nová história...

      

     Rok jedenásty - šk.rok 2002/2003

      

     Základné údaje o škole :

      

     Počet kmeňových pedagogických zamestnancov spolu :   40

     z toho riaditeľ školy : 1 ,         

     zástupca RŠ : 3,

     zam. ŠKD : 4

     Počet  externých pedagogických zamestnancov : 2 ( náboženstvo)

     Počet žiakov spolu                            :      572                          

     Počet žiakov I.stupňa                          :      255                           

     Počet žiakov II.stupňa                         :      317                           

     Počet žiakov v ŠKD                            :       81                            

     Počet žiakov stravujúcich sa v ŠJ         :     140   

     Počet žiakov, ktorí ukončili 9.ročník :  47 (všetci boli úspešní)

     Počet tried :                             27                   

     Počet kmeňových učební :        27       

     Odborné učebne :                      8

     Počet tried, ktorých žiaci navštevujú odpoludňajšie vyučovanie : 0

     Priestory pre ŠKD – v špeciálnych priestoroch : 0

     -         kmeňových učebniach – 4

      

     Najvýznamnejšie umiestnenia v súťažiach

     Náboženstvo :

     Arcidiecézna súťaž Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane – pripravovala Mgr.Ždiľová

     -         žiaci našej školy sa umiestnili na popredných miestach

     Telesná výchova :

     Volejbal – dievčatá – okresné kolo – 3.miesto ( Mgr. E.Nadzam)

     Okresná súťaž v atletike – družstvo dievčat – 9.miesto (Mgr. V.Jedinák)

     Krajská súťaž v atletike – chlapci – jednotlivci – L.Husár (IX.A) – 3.miesto beh na 60 m, skok do diaľky – 5. miesto,  J.Počekajlo (IX.A) beh na 1500 m – 5.miesto (Mgr. V.Jedinák)

     Okresná súťaž v malom futbale – chlapci – 4.miesto (PaedDr. Petro)

     Arcidiecézna súťaž v stolnom tenise – chlapci –  4.miesto

     Arcidiecézna súťaž v stolnom tenise – dievčatá – 5.miesto

     Okresná súťaž – Slávik Slovenska – 3.miesto – žiak III.B – pripravoval Mgr.Šamo

     Fyzikálna olympiáda - okresné kolo – 8.roč – Fabiánová Andrea – VIII.A – 4.m (PaedDr.Hermanovský)

     Arcidiecézna olympiáda z náboženstva – Katarína Hrindová – VII.A – 7. m (Mgr.Ždiľová)

      

      

     Rok dvanásty - šk.rok 2003/2004

     Počet kmeňových pedagogických zamestnancov spolu     :     41

     z toho riaditeľ školy                             :      1    

     zástupca RŠ                                        :      3

     zam. ŠKD                                           :      4

      

     Počet žiakov spolu                            :           571                            

     Počet žiakov I.stupňa                          :           245                            

     Počet žiakov II.stupňa                         :           326                            

     Počet žiakov v ŠKD                                     105                            

     Počet žiakov stravujúcich sa v ŠJ         :          150     

     Počet žiakov, ktorí ukončili 9.ročník :   47 (všetci boli úspešní)

      

     Základné údaje :

     Počet tried :                             27                   

     Počet kmeňových učební :        27       

     Odborné učebne :                      8

     Priestory pre ŠKD – v špeciálnych priestoroch : 0

                           -         kmeňových učebniach – 4

     Počet telocviční – 1 - nevyhovujúca

     Chýbajúce priestory : telocvičňa, kabinety, školská knižnica, učiteľská knižnica, odborné učebne, kmeňové učebne pre budúci školský rok, archív, sklad náradia, dielne, školská jedáleň

      

     Najvýraznejšie úspechy v súťažiach a olympiádach

     Náboženstvo :

     Arcidiecézna súťaž Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane – pripravoval PaedDr.Ing.Orendáč

     -         V súťaži družstiev sa žiaci našej školy  umiestnili na 6. mieste

     -         v súťaži jednotlivcov žiačka A.Fabianová sa umiestnila na 6. mieste

     Arcidiecézna súťaž  Pápežské misijné diela – žiačka J.Jedináková obsadila 1.miesto a J.Konfederáková 3. miesto

     Biblická olympiáda – okresná súťaž – družstvo našej školy obsadilo 1.miesto

     Telesná výchova :

     Okresné preteky v plávaní – V.Roško – 1.miesto, M.Kentoš a A.Veliká – 1.miesto

     Okresné kolo atletickej súťaže – dievčatá 8. miesto,  chlapci - 9.miesto

     Okresná súťaž mladých zdravotníkov – družstvo dievčat 7.ročníka sa umiestnilo v prvej desiatke.

     Škola sa zapojila do projektu Rómske rozprávky v spolupráci s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou, kde žiaci dosiahli popredné miesta.

                 V škole prebehli prípravné kolá z matematickej , fyzikálnej a chemickej olympiády, ale okresné kolo sa neuskutočnilo.

      

      

     Rok trinásty - šk.rok 2004/2005

     Počet kmeňových pedagogických zamestnancov spolu :   46

     z toho riaditeľ školy     : 1      

     zástupca RŠ                : 3

     zam. ŠKD                   : 4

      

     Počet žiakov spolu                            :           546                            

     Počet žiakov I.stupňa                          :           225                            

     Počet žiakov II.stupňa                         :           321                            

     Počet žiakov v ŠKD                            :           88                              

     Počet žiakov stravujúcich sa v ŠJ         :           205     

     Počet žiakov, ktorí ukončili 9.ročník :   45 (všetci boli úspešní)

     Škola je personálne 100% kvalifikovane obsadená

      

     Základné údaje :

      

     Počet tried :                             27                   

     Počet kmeňových učební :        27       

     Odborné učebne :                      7

     Počet tried, ktorých žiaci navštevujú odpoludňajšie vyučovanie : 0

     Priestory pre ŠKD – v špeciálnych priestoroch : 0

                           -         kmeňových učebniach – 4

     Počet telocviční – 1 - nevyhovujúca

     Chýbajúce priestory : telocvičňa, kabinety, školská knižnica, učiteľská knižnica, odborné učebne, kmeňové učebne pre budúci školský rok, archív, sklad náradia, dielne, školská jedáleň

      

     Najvýraznejšie výsledky v súťažiach a olympiádach :

      

     Náboženstvo :

     Arcidiecézna súťaž Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane

     - pripravoval PaedDr. Ing.Orendáč

           -   v súťaži družstiev sa žiaci našej školy  umiestnili na 6. mieste

     Biblická olympiáda – regionálne kolo -  4.miesto – pripravovala s.Vieroslava

     Spomienka na Sv.otca Jána Pavla II – zapojilo sa 15 žiakov školy, jeden žiak postúpil do 2.kola, ktoré bolo v Bratislave – pripravoval PaedDr.Ing.Orendáč a s.Vieroslava

     Telesná výchova :

     Do športových súťaží sa zapájali najmä žiaci z vyšších ročníkov. Školu reprezentovali dôstojne.

     Do predmetových olympiád sa zapájali žiaci 7.-9.ročníka. V okresnom kole fyzikálnej olympiády žiak Vargovič obsadil 3.miesto ( pripravovala PaedDr.Petrová). V okresnom kole chemickej olympiády žiak Fejko sa umiestnil na 6.mieste ( pripravovala Mgr.Balážová). Družstvo Hliadka mladých zdravotníkov II.stupňa SČK zložené zo žiačok 7. a 8.ročníka na krajskom kole obsadilo 2.miesto ( pripravovala RNDr.Bradovková).

      

     Rok štrnásty - šk.rok 2005/2006

      

     I.                   Základné údaje o škole :

     Počet kmeňových pedagogických zamestnancov spolu :   32

      

     z toho riaditeľ školy     :           1         

     zástupca RŠ                :           3

     vychovávateľky           :           3

     asistent učiteľa             :           2

      

      

     Počet žiakov spolu                            :                       520                           

     Počet žiakov I.stupňa                          :                       210                           

     Počet žiakov II.stupňa                         :                       310                           

     Počet žiakov v ŠKD                            :                          90                           

     Počet žiakov stravujúcich sa v ŠJ         :                       212     

      

     Počet nepedagogických zamestnancov spolu         :           9

     z toho ekonóm                        :           1

                adm.prac.                                :           1         

     upratovačky                            :           5

     školník                                    :           1

                       iné ( výdajňa stravy)               :           1

      

     Najvýraznejšie výsledky v súťažiach a olympiádach :

      

     Náboženstvo :

     Arcidiecézna súťaž Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane – pripravoval PaedDr.Ing.Orendáč

     -         V súťaži družstiev sa žiaci našej školy  umiestnili na 8. mieste

     Biblická olympiáda – regionálne kolo -  5.miesto – pripravoval Mgr. Haňov

     Žiaci sa zapojili do súťaže Biblia očami detí a mládeže

      

     Telesná výchova :

     Okresné kolo v plávaní – Vladimír Roško VIII.A a Danka Palková- VII.A – 2. miesto, Michaela Konečná VII.A – 3. miesto. Pripravoval : Mgr.Jedinák

     Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky – 3.miesto družstvo dievčat, 5. miesto družstvo chlapcov. Pripravoval : Mgr.Jedinák

      

     Zdravotná výchova :

     Okresné kolo súťaže – Hliadka mladých zdravotníkov II.stupňa – 2. miesto družstvo dievčat – pripravovala RNDr.Bradovková

      

     Estetická výchova

     Okresné kolo Slávik Slovenska – Dominika Miklošová III.B – 3.miesto – pripravovala Mgr. Šándorová

     Arcidiecézna súťaž Naj chlapec, naj dievča – Diana Širotníková III.A - 2. miesto – pripravovala Mgr.Babjáková

      

      

     Matematika

     Okresné kolo matematickej olympiády Z 7 – Lukáš Marcinčin VII.B – 3.miesto – pripravovala RNDr.Cenknerová

     Pytagoriáda P 7 – Lukáš Marcinčin  VII.B  - 1. miesto – pripravovala RNDr.Cenknerová

      

     Anglický jazyk

     Okresné kolo Olympiády z AJ -  Lukáš Marcinčin VII.B -  5.miesto a Juraj Tomáš IX.A – 6.miesto

      

     Stav rozmiestnenia  žiakov ZŠ :

      

     Počet žiakov, ktorí ukončili 9.ročník :   73 (všetci boli úspešní)

     z toho neprijatých na SŠ :           0

      

     Základné údaje o triedach :

      

     Počet tried :     24              Počet kmeňových učební :        24        Odborné učebne :        6

     Počet tried, ktorých žiaci navštevujú odpoludňajšie vyučovanie : 0

     Priestory pre ŠKD – v špeciálnych priestoroch : 0

     -         kmeňových učebniach – 3

     Počet telocviční – 1 - nevyhovujúca

      

     Rok pätnásty - šk.rok 2006/2007

      

      

     I.                   Základné údaje o škole :

      

     Počet kmeňových pedagogických zamestnancov spolu : 31

     z toho riaditeľ školy : 1           

     zástupca RŠ : 3

     zam. ŠKD : 2

                                        asistent učiteľa: 2

                                        zástupca pre MŠ: 1

                                        učiteľ v MŠ: 1

     Počet  externých pedagogických zamestnancov : 0

     Výchovný poradca: 1

     Špeciálny pedagóg: 1

     Počet žiakov spolu : 477                               z toho rómskych : 99

     Počet žiakov I .stupňa : 201                            z toho rómskych : 54

     Počet žiakov II .stupňa : 276                           z toho rómskych : 45

     Počet žiakov v ŠKD : 72                                 z toho rómskych : 0

     Počet žiakov v DM : 0                         z toho rómskych : 0

     Počet žiakov stravujúcich sa v ŠJ : 166            z toho rómskych : 32   

     Počet žiakov v MŠ: 25                                 z toho žiaci v predškolskom veku: 5

      

     Počet správnych zamestnancov spolu : 11   z toho ekonóm : 1

               adm.prac. : 1     upratovačky : 5            školník : 2

               Ved. ŠJ : 0        kuchárky : 0                 iné : 2( výdajňa stravy)

     Náboženstvo :

     Biblická olympiáda – dekanátne - 3.miesto( Gajdošová, Dzurjaninová, Tomášová, Barna) – pripravoval Mgr. Haňov

     Žiaci Štefan Ocilka, Lýdia Kušnírová, Viktor Bujko sa zapojili do súťaže Pieseň pre Svätého Otca – pripravovala Mgr.Vargová

      

     Telesná výchova :

     Okresné kolo:

     Atletika chlapci ( družstvo- Vodila, Migaľ, Gaži, Fišman, Roško, Haňov, Husár ) – 3. miesto a 1. miesto – Fišman – 300m

     Atletika dievčatá – 3. miesto Palková Skok do diaľky

     Okresné kolo v plávaní – 1, miesto Roško, - kraul, 3. Fišman – kraul, 1. miesto Fišman- znak, 3.mieto Dudášová – kraul a znak

     Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky – 3. miesto družstvo dievčat, 1. miesto družstvo chlapcov

     Okresné kolo vo vytrvalostnom behu žiakov ZŠ „Vranovský mládežnícky maratónik“ 1.miesto Drábová, 3.miesto Tongel, Zmudová

     Žiakov do súťaží pripravoval Mgr. Jedinák V., Mgr. Kušnírová Z.

      

     Zdravotná výchova:

     Okresné kolo súťaže – Hliadka mladých zdravotníkov II. stupňa – 2. miesto- družstvo dievčat (Gajdošová, Bradovková J., Bradovková E., Michalenková, Poláková, Taščicová) – pripravovala RNDr. Bradovková

      

     Estetická výchova:

     Okresné kolo Aranžovanie kvetín – 1.miesto( Koritková ), 4.miesto ( Švárna ) – pripravovala RNDr. Bradovková

     Okresné kolo Slávik Slovenska – zúčastnila sa Dominika Miklošová  - pripravovala

     Mgr. Šándorová

     Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín – 3. miesto ( Šandorová ) – pripravola Mgr. Medveďová

     Do predmetových olympiád sa zapájali žiaci 5.-9.ročníka. V okresnom kole matematickej olympiády Z5 žiačka Klaciková obsadila 2.miesto ( pripravoval Mgr. Bak). V okresnom kole – Pytagoriáda P5 - 2. miesto získala Klaciková ( pripravoval Mgr. Bak ) a P8 – 5. miesto získal Marcinčin ( pripravovala RNDr. Cenknerová ). Krajského kola súťaže Bosáková desaťdolárovka sa zúčastnil žiak Vaľuš ( pripravovala Mgr. Balážová ).

      

     I.                   Stav rozmiestnenia  žiakov ZŠ :

      

     Počet žiakov, ktorí ukončili 9.ročník :   58 (všetci boli úspešní)

     z toho neprijatých na SŠ :           0

      

     Základné údaje :

     Počet tried :     21                    Počet kmeňových učební :        21        Odborné učebne : 5    

     Počet tried, ktorých žiaci navštevujú odpoludňajšie vyučovanie : 0

     Priestory pre ŠKD – v špeciálnych priestoroch : 0

     -         kmeňových učebniach – 3

     Počet telocviční –  Hencovce – 0,    Bernolákova – 0,       Lúčna - 0

      

     Chýbajúce priestory : telocvičňa, kabinety, školská knižnica, učiteľská knižnica, odborné učebne, archív, sklad náradia, školské dielne, školská jedáleň, ihrisko, odborná jazyková učebňa, počítačová učebňa pre 1. stupeň.

      

     V priebehu školského roka  mohli žiaci v časti Lúčna využívať na hodinách telesnej výchovy

     (2-krát do týždňa ) telocvičňu patriacu ZŠ Lúčna.