• História - Prvých 10 rokov

    •    Rok prvý - šk.rok 1992/93

      

      „Prichádzajme k deťom cez srdce. Výchova je vecou srdca.“    sv.Ján Bosco

      

                 Školským rokom 1992/1993 začíname po prvýkrát školský rok Cirkevnej základnej školy sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou. Vďaka Pánu Bohu za túto milosť a požehnanie.

                 V tomto školskom roku  má naša škola 389 žiakov, 16 tried, 3 oddelenia školskej družiny. Na škole pôsobí 28 pedagogických a výchovných pracovníkov. Cirkevná základná škola sv.Dominika Savia sa nachádza v dvoch budovách – v Hencovciach sú umiestnené ročníky

     1.-4. ( štyri triedy), a ročníky 1.-8. ( 12 tried) sú situované v bývalej štátnej základnej škole RO, Školská 650. Našim zriaďovateľom je Rímsko-katolícky biskupský úrad v Košiciach. Škola má právnu subjektivitu, je príspevkovou organizáciou. Na škole bude pôsobiť Rodičovské spoločenstvo, ktoré sa bude riadiť vlastným plánom.

                 Tento školský rok musí byť rokom intenzívnej práce, rokom hľadania vlastnej tváre, rokom zápasov o kvalitu. Verím, že bude poznačený úspechmi, chybami, radosťou i

     starosťami . Našou hlavnou úlohou bude zasiať do duší detí a rodičov lásku, spokojnosť, porozumenie, toleranciu, veľkorysosť, obetavosť, iniciatívu a fantáziu - vychovávať slobodných a tvorivých ľudí s pozitívnym myslením, ľudí radostných, s postojom „nie mať, ale byť“. Ak chceme dosiahnúť hodnotné výsledky, musíme priniesť aj obete a sebazapieranie. Prichádzajme k deťom v prvom rade cez srdce, učme ich, kráčajme po tejto neprebádanej ceste vpredu a volajme ich , aby išli za nami a hľadali Pravdu.

                 Ďakujeme Ti , Pane Ježišu, za túto príležitosť a sľubujeme, že Ťa nesklameme.

                  Boh nám žehnaj!

                                                                                          PaedDr.Marián Babej

                                                                       (Z príhovoru riaditeľa školy 1.9.1992 v kostole

                                                                            Božského Srdca Ježišovho v Hencovciach)

     ROK druhý - šk. rok 1993/94

              „Tak sa držte, držte sa všade na cirkevných školách, všade, nielen vo Vranove, všade na Slovensku. Držte sa zdvihnite kvalitu.“           

                                                                                                         J.E.kardinál Jozef Tomko

      Z príhovor riaditeľa školy na začiatok šk.r.1993/1994

                  Po úspešnom začiatku v šk.r.1992/93 začíname druhý rok existencie našej katolíckej školy. Ďakujeme Ti Pane za túto milosť a vyprosujeme požehnanie na naplnenie nášho poslania.

                 V tomto školskom roku chceme pokračovať v úsilí utvárať ovzdušie preniknuté duchom slobody a lásky podľa evanjelia, prispôsobiť sa podmienkam vývoja – vychovávať našich žiakov na účinnú spoluprácu pri zveľaďovaní pozemskej obce a zároveň ich pripraviť prer službu na šírení Božieho kráľovstva, aby sa svojím príkladným životom stali akoby spasiteľným kvasom ľudského spoločenstva.

                 Dôležitým zdrojom našej výchovno-vzdelávacej práce bude preventívny výchovný systém, ktorý vypracoval sv.Ján Bosco a hlavnou úlohou nás všetkých je : „Cez kresťanskú výchovu viesť deti ku kvalitnému vzdelávaniu.“ Na konci života sa zbiera ovocie dobrých skutkov. Kto zasieva dobré skutky, pozberá dobrú úrodu. Kto chce účinne pracovať, musí mať v srdci lásku a v práci trpezlivosť.

                 Škola má byť rozjímavým miestom pre rozvoj citov a mravných zásad, územím prvých zápasov a viery poznania a reálnou skutočnosťou. Podstatným cieľom výchovy je mravne zdokonaliť človeka, rozvinúť jeho telesné a duševné schopnosti a pripraviť ho na hľadanie zmyslu života. Našou prvoradou povinnosťou je správna orientácia v spleti náhod a názorov, rozvíjanie múdrosti ako spojenia rozumu s mravnosťou v súlade s odvahou i rozvahou. Môžeme a musíme presvedčovať skutočnými  vedomosťami a mravnými kvalitami, otvorenou spravodlivosťou a neústupnosťou voči zlu a násiliu. Sme povinní naznačovať postupnosť pravých hodnôt, odhaľovať poriadok lásky, uskutočňovať výchovu a vzdelávanie cez srdce i rozum, spojením tolerancie so zásadovosťou, láskavosť s dôstojnosťou, obetavosť s nezištnosťou.

                 „Vzdelávanie je vzťahom medzi učiteľom a žiakom, ľudskou komunikáciou medzi nimi. Spoločne prežitým podielom na radostiach i starostiach pri poznávaní sveta, v ktorom žijme, sa učíme, aby sme správnejšie chceli.“ (P.Chauchard).

                 Morálna obroda v našom štátne je nutnou podmienkou jeho rastu v humanite i demokracii. Vyrásť, obrodiť sa to znamená priniesť obetu.

                 Nech nás všemohúci Pán žehná a ochraňuje od všetkého zlého.

                 Veľa trpezlivosti, lásky, dary múdrosti, zdravia i duchovnej sily, aby sme vytrvali v úsilí zodpovedne zvládnuť naše poslanie – službu škole a vedeli priniesť obete. Vykročme na cestu za naším Majstrom!

                                                                                 13. marec 1994 – Kardinál Jozef Tomko

      

     ROK tretí- šk. rok 1994/95

      

     „Kto miluje, ten vie niesť kríž, ten berie kríž a nasleduje  Pána Ježiša“

      

     5. september 1994          Otvorenie školského roka 1994/1995

            Slávnostná sv. omša v kostole v Hencovciach

     8. december                    Nepoškvrnené počatie Panny Márie

                                            Slávnostná sv. omša – Vranov Dlhá

     „Chcem dnes, pred Tebou Matka, len tak ticho stáť, so sklonenou hlavou. Viem, čo mi chceš povedať, že je čas vrátiť sa domov, že ma čaká otec, brat. Ešte stále pociťujem nutkanie ísť kamsi inam.... Ale Ty ma ticho berieš za ruku a šepceš: „Poď, ideme domov, lebo aj v Tvojom srdci sa chystá narodiť môj Syn – Láska.“

      

     3.-5. január 1995            Duchovné cvičenia pedagógov CZŠ v Exercičnom dome

                                            Sv. Ignáca v Prešove

     30. marec 1995              Návšteva prezidenta SR Michala Kováča vo Vranove nad Topľou

      

     Pri príležitosti návštevy prezidenta SR Michala Kováča, darovala manželka pána prezidenta pani Emília Kováčová žiakom CZŠ 40 ks kníh BIBLE STORIES v anglickom jazyku.

      

     2. júl 1995                      Pápež Ján Pavol II. v Košiciach

      

     Text z titulnej strany súboru výtvarných prác „KRÍŽOVÁ CESTA“, darovaného sv. Otcovi pri príležitosti jeho návštevy na Slovensku.

      

     Drahý Svätý Otec!                                                              Vranov nad Topľou, 2.7.1995

      

                    V čase Veľkého pôstu deti Cirkevnej základnej školy svätého Dominika Savia vo Vranove nad Topľou nakreslili krížovú cestu nášho Pána Ježiša a spolu všetci žiaci a učitelia sa pri nej modlili.

                  Prijmite naše obety a modlitby, ktoré Vám venujeme, aby Vám Pán dal potrebnú silu v zodpovednej službe.

                  S vďakou a láskou Vás pozdravujú všetky deti našej školy

                                                               Mons. František Šándor – dekan, správca farnosti

                                                                          PaedDr. Marián Babej – riaditeľ školy

                                                                                                                          a pedagogický zbor  

       

     „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k otcovi, iba cezo mňa“.

      

          Ak chceme byť vernými mučeníkmi nášho Pána, musíme stavať svoju budúcnosť na Kristovi, ktorý je stredobodom nášho života, našej vzdialenosti a vychovanosti. On je ten, bez ktorého nie je možné ísť správnou cestou.

          Hlavnou úlohou našej školy v tomto školskom roku 1994/1995 je pokračovať v začatom úsilí predchádzajúcich dvoch rokov výchovy a vzdelávania v škole sv. Dominika Savia a zároveň uskutočňovať Kristov program:

     „Miluj Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a blížneho svojho ako seba samého“. /Mat. 22, 37-38/ a hlavnú zásadu Kristovej pedagogiky: „milovaný miluje“. Boh je zdrojom i objektom lásky. Prirodzený princíp každej kresťanskej školy spočíva vo výchove k dobru a k pravde!

      

      „Kto chce pracovať, musí mať v srdci lásku a v práci trpezlivosť“ sv.J.Bosco

      

                 V pedagogickej práci dávajme do popredia tvorivosť, samostatnosť žiakov, zdôrazňujeme osobnosť, individuálny prístup a profesionalitu nás, učiteľov. Osobitnú pozornosť venujeme handicapovaným, ako aj mimoriadne talentovaných deťom. Dôležitou postavou v našej škole musíme byť my, učitelia. Zapaľujeme detské srdcia cez Pánovu milosť. Buďme svetlom! Lepšie je zapáliť malú iskru, ako preklínať tmu!

                 Nech nás všemohúci Pán žehná a ochraňuje od všetkého zlého. Panna Mária buď našou spásou! Sv.Dominik Savo – oroduj za nás!

                 „V duši pokoru a ruky rozopäté, v srdciach pokoj a v tvári jas, ak sa soľou sveta, svetlom stanete, ak nádej planie z Vás“.

                                                            

                                                                    Z prejavu PaedDr.Marián Babeja na začiatku šk.r.

      

      

     ROK štvrtý - šk. rok 1995/96 

      

      

     „Budujte most medzi druhým a tretím tisícročím…“      
                                                                                                      Ján Pavol II.
      

            Školský rok 1995/96 je už štvrtým rokom existencie našej Cirkevnej základnej školy sv. Dominika Savia vo Vranove nad Topľou. Za túto veľkú milosť vďačíme nášmu nebeskému otcovi.

            Sv. Domonik Savio, patrón našej školy má určite veľkú radosť, keď nás vidí všetkých zhromaždených vo „svojej škole“ v tomto večeradle, pri stole nášho Pána Ježiša Krista. Posolstvo sv. Dominika Savia je nám známe:

           „Radšej umrieť, ako zhrešiť, mojimi priateľmi budú Ježiš a Mária, pre nás svätosť spočíva vo veselosti…“

         

     4. september 1995       Slávnostná sv. omša – Hencovce, celebroval Mons. ThLic. F. Šándor

      

     18. september 1995     Púť na Levočskú horu

                                           Celú púť zorganizovala sestrička Don Bosca.

      

     4. október 1995          Odpustová slávnosť sv. Františka

                                         Vystúpenie našich detí – „Sv. František očami detí.“

      

     6. december 1995       Sv. Mikuláš – veselá nálada

                                         Pekný kultúrny program a veľa sladkostí pre všetky deti našej školy. 

      

     Blahoželania  PF 96  - Ján  Čarnogurský

                                         Mikuláš  Dzurinda

                                         Emília  Kováčová

      

     15. –21. január 1996    Lyžiarsky zájazd – Ľubovnianske kúpele – VII. roč. 38 detí

     Výborné lyžiarske podmienky, 4 vleky. Každý deň sv. omša – Vdp. Mons. F. Šándor.

     Všetci žiaci sa naučili lyžovať.

      

     31. január 1996     Sv. Ján Bosco – Deň učiteľov katolíckych škôl

                                   8.00 – duchovná obnova  a sv. spoveď

                                   Baletné predstavenie Popoluška – Košice

                                   Národné divadlo Praha

      

     2. február 1996      Zápis do I. ročníka

      

     26. január 1996      Ďakovný list Svätého Otca pápeža Jána Pavla II.

      

           „Štátny sekretariát prejavuje zdvorilostnú úctu a potvrdzuje, že dostal Váš list s pozdravom  a darom, ktorý bol odovzdaný svätému Otcovi.

             Ján Pavol II. si dovoľuje poďakovať Vám za láskavé gesto a prejav synovskej oddanosti a z úprimného srdca udeľuje Apoštolské požehnanie Vám, Vašim rodinným príslušníkom a všetkým vaším drahým.“

                                                                                                        (Mons. L. Sandri, asesor)

     22. apríl 1996     Škola v prírode – Juskova Voľa – žiaci III. a IV. ročníka

      

     12. máj 1996      Deň matiek

     Krásny, slnečný deň, prehriaty láskou detí k mamkám, starým mamkám.

      

     16. máj 1996      Nanebovstúpenie Pána – sv. omša v kostole Nepoškvrneného srdca

                                                                        Panny Márie 

      

     20. máj 1996    Kocúr v čižmách – Divadelné predstavenie v Divadle Jonáša    

                              Záborského v Prešove

      

     26. máj 1996    36 prvoprijímajúcich detí v kostole Narodenia Panny Márie –  

                              farnosť sever         tr. učitelia: Mgr. Jana Tirpáková, Viera Kalafová

      

     ROK piaty - šk. rok 1996/97

      

     „Iba ten, kto miluje, vychováva, pretože iba ten, kto miluje, vie povedať pravdu, ktorá je láskou. Boh je opravdivým vychovávateľom, pretože Boh je láska.“                                                         

                                                                                                Ján Pavol II.

      

     Advent 1996      Príprava na príchod Pána Ježiša

      

     6. december 1996       Sv. Mikuláš

     8. december 1996       Nepoškvrnené počatie Panny Márie

      

     „Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné.“

                                                                                                               (Ž 98)

     Akadémiu pripravili: Mgr. Alžbeta Chovancová

                                       Ing. Jaroslava Babejová

                                       Mgr. Mária Šándorová

     Miesto: kostol Narodenia Panny Márie

     V ten istý deň: filmové predstavenie „Zachráňte Williho II“

     Bol to krásny, vydarený a požehnaný deň.

      

     18. december 1996    Vianočný koncert – Bambino Luci                   

                                       manželia Marek a Lucia Tomkovci

      

     31. január 1997         Deň učiteľov katolíckych škôl – sv. omša

                                       duchovná obnova – slávnostný obed

                                       Košice – Štátne divadlo – muzikál „Pokrvní bratia“

      

     Pôstne obdobie: Pobožnosť krížovej cesty v kaplnke školy

     (február – marec)

      

     16. február 1997       „Ako siedmaci išli „dobývať“ Tatry“ Lyžiarsky výcvikový kurz

      

     6., 8., 15. jún 1997     Prvé sväté prijímanie

      

     10. jún 1997              Púť do Krosna za Svätým Otcom – kanonizovanie Bl. Jána z Dukly

      

     26. jún 1997              Rozlúčkový večierok žiakov VIII. ročníka v KKD

                                        – začiatok 15.00 hod.

     „A tak sa lúčime ako dieťa s domovom a tajne v srdci máme žiaľ za tou našou školou. Pozrime sa ešte raz na miesta plné snenia. Zbohom nevravíme, ale dovidenia.“   

      

     Rok šiesty - šk.rok 1997/98
      

     „Pre nás byť svätí, znamená byť veselí.“

                                                                                sv. Dominik Savio

      

     4. február 1998     Karneval

                                    Každý rok v čase fašiangov usporadúvame pre deti karneval

                                    10 karnevalov – 10 radostných dní pre duše detí

      

     „Nik nemôže svedčiť o Tebe, ak jeho tvár a jeho život nežiari Tvojou radosťou“.

      

     6. máj 1998           Sviatok sv. Dominika Savia

                                   Slávnostná sv. omša v kaplnke školy

      

      

     Hymna CZŠ sv. Dominika Savia vo Vranove nad Topľou

      

     Sv. Dominik Savio

      

     Hudba: Marek Tomko

     Text: Štefan Sandtner

      

      

     Text:            1.      Ó Bože prepodivný,

                                 Ty rozdávaš všetkým hrivny,

                                 tak štedro ako matka, keď svoje

                                 deti hladká šťastnými úsmevmi.

     2.           Z nich vôľa čnosť si natká,

     jak zakvitnutá hriadka,

     v žeravej Tvojej vyhni, ó Bože

     prepodivný, ó Bože prepodivný.

      

     Refrén:                  /: Ó Bože preláskavý, lúč Tvojej

                                 čistej slávy, sa mihol medzi nami

                                 Dominik Savio:/

     Text:           3.       Ó Bože prebohatý, človek sa

                                 šťastne stratí, v priepasti svätožiary

                                 čo blčí z hlbín jari jak slnko

                                 vstávajúce.

            4.       Duša sa krásou zjarí, keď brnkneš

     do citary a zo strún ozve sa ti

     ó Bože prebohatý, ó Bože prebohatý. 

     Refrén:                  /: Ó Bože preláskavý, lúč Tvojej

                                 čistej slávy, sa mihol medzi nami

                                 Dominik Savio:/

      

     18. máj 1998       Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane

     Arcidiecézna súťaž, ktorá sa každý rok koná na pôde inej cirkevnej školy v rámci košickej arcidiecézy.

     Prítomný – Jeho excelencia Mons. Bernard Bober – košický biskup

      

     Druhá májová nedeľa 1998 – Katolícky kultúrny dom - Deň matiek

      

     24. máj 1998       I. sväté prijímanie – 14 detí

     31. máj 1998       I. sväté prijímanie – 38 detí

      

     11. jún 1998        Nanebovstúpenie Pána

     23. júna 1998 – Budova školy na Rodinnej oblasti – Havarijná situácia

      

      

     Rok siedmy - šk.rok 1998/99

      

     „Len žiariť je neužitočné, len horieť je málo. Horieť a žiariť, to je dokonalé“.

                                                                                                 sv. Bernard

      

      

     12. –20. september 1998      Ľudové misie po 40 rokoch

     Bol to posvätný čas. Otec Michal Zamkovský, redemptorista z Podolínca navštívil školu a požehnal začaté dielo.

     12. –20. september 1998      Ľudové misie po 40 rokoch

     Bol to posvätný čas. Otec Michal Zamkovský, redemptorista z Podolínca navštívil školu a požehnal začaté dielo.

      

     Rodič - Dieťa 

     Prednáška Vdp. Pavla Hudáka 21. januára 1999 na rodičovskom spoločenstve.

     Niekoľko zaujímavých myšlienok:

             „Človek je trojrozmerný tvor. Je dôležité vyvážiť svoju osobnosť všetkými tromi rozmermi – telesným , duševným a duchovným.“

     „V to, čo veríš, formuje tvoj život.“

     „Byť ľudský, znamená byť boží.“

     „Ježiš uzdravuje cez tretí rozmer.“

           „Človek, ktorý chce potlačiť svoje komplexy, stavia na vonkajších veciach. Kto chce odstraňovať, stavia na vnútorných veciach.

     „Citový život vášho dieťaťa vás musí prednostne zaujímať.“

     „Dieťa, keď sa nudí, zabíja sa tvorivosť.“

     „Puberta je, keď s rodičmi začínajú potiaže.“

     „Otec a matka vytvárajú nad manželstvom strechu, keď je manželstvo dobré, je tam pekne tepľúčko, keď sa strecha poškodí, kvapká voda, deti sa vo vnútri trápia – nevinné deti …“

      

     21. december 1998 – MŠ SR na základe žiadosti Rímskokatolíckeho arcibiskupského úradu v Košiciach schválilo zaradenie cirkevného gymnázia do siete stredných škôl SR: „Gymnázium sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou.“ Štúdium je osemročné so zameraním na programovanie. Vychovno-vzdelávací proces je zabezpečený podľa učebných plánov schválených MŠ SR. Proces na škole začne od nového šk. r. 1999/2000.

           Veľká radosť vytryskla z tejto správy. Bol to vianočný dar Nebeského Otca pre farnosť sv. Františka z Assisi, naše mesto a celý okres Vranov nad Topľou.

     Zápis do 1. ročníka – kostol sv. Františka.

           Do 1. ročníka pre šk. r. 1999/2000 sme zapísali 57 detí. Úžasné. Bohu vďaka.

     7. apríl l999 – Chrám sv. Alžbety v Košiciach

           Po prvýkrát sme sa stretli všetci pedagogickí zamestnanci katolíckych škôl Košickej arcidiecézy.

            Svätú omšu celebroval - Jeho Excelencia Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup, metropolita.

            Koncelebroval – Jeho Excelencia Mons. Bernard Bober, pomocný biskup.

            Po slávení eucharistie sme sa presunuli do Divadla Janka Borodáča na muzikál Oliver Twist.

      

     Záver šk. r. 1998 – 1999

           Ďakovná sv. omša na sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla, apoštolov Cirkvi, 29. júna 1999 v kostole Božského Srdca Ježišovho v Hencovciach.

           Celebroval Mons. ThLic. F. Šándor, koncelebroval Mgr. Miroslav Kyšeľa  , farár v Hencovciach.

           Rozlúčili sme sa s pani uč. Helenou Bačovou, ktorá odišla na zaslúžený odpočinok po celoživotnej práci s deťmi.

      

     Rok ôsmy - šk.rok 1999/2000

      

     ,,Boh chce, aby sme sa všetci stali svätými. Je to vec ľahká. Svätých čaká v nebi veľká odmena. No nesmieme nikdy strácať veselosť a pokoj. “

                                                                                              sv. Ján Bosco

      

     2. september 1999     Slávnostná svätá omša v kostole sv. Františka z Assisi o 8.30

           Celebroval Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup - metropolita

     Posvätenie a prehliadka nových priestorov CZŠ sv. D. Savia a Gymnázia sv. Františka z Assisi v budove ZŠ Sídlisko lúčna, kde sme od OÚ vo Vranove nad Topľou. dostali na dobu určitú nebytové priestory pre potreby CZŠ a gymnázia.

      

     11. november 1999     Vizitácia otca biskupa Mons. Bernarda Bobera

           Po sv. omši, ktorú otec biskup slúžil v chráme sv. Františka z Assisi za účasti žiakov, učiteľov a rodičov, navštívil triedy. V dopoludňajších hodinách sa otec biskup stretol s prednostom OÚ vo Vranove nad Topľou. MVDr. Igorom Pribulom na pôde Okresného úradu. V popoludňajších hodinách sa uskutočnila beseda s pedagogickými zamestnancami CZŠ a gymnázia.

     Vizitácia bola uskutočnená na sviatok sv. Martina z Tours.

      

     RÍM 2000

     S Božou pomocou sme mohli po dvoch rokoch znova uskutočniť púť do svätého mesta v Jubilejnom roku 2000 pod vedením duchovného otca Mons. ThLic. F. Šándora.

     1.      deň – Assisi

     2.      deň – Rím

     3.      deň – Rím

     4.      deň – Turín – Oratórium sv. D. Bosca

     -         chrám

     -         pri hrobe patróna školy sv. Dominika Savia

     5.      deň – Miláno + návrat domov

     Vďaka Bohu za tento dar!

      

     Odišiel do večnosti – J. Račok st. náš priateľ, kolega, brat

                 Zhojená jazva v srdci zabolí

     a do očí slzy tlačia sa,

     keď spomienka zablúdi na vás,

     drahý pán učiteľ a kolega.

                 Dnes už nemôžme s Vami vítať sa,

      dnes Váš úsmev nehreje,

     dnes - to už je len včera a bude zajtra.

                 Ale kúsok z Vás zostal v nás,

                 zvuk Vašich husličiek nám v ušiach zneje,

                 a Vaše slová v knihe, ktorú ste vydali

                 počas učiteľovania v našej škole,

                 sú Vašim dedičstvom, odkazom pre nás.

      

                 V roku 1998 vydal JÁN RAČOK ( 1929 – 2001), učiteľ a náš drahý kolega, preklad knihy Pina Pellegriniho - 365 zamyslení na každý deň.

                 Sám autor o knihe hovorí :

                 „ Táto knižka je ako turistika, v priebehu ktorej budete obdivovať nové krajiny, meniace sa tak rýchlo ako otáčanie strán.  Kniha sa skladá z 365 kvapiek svetla, plamienkov, zábleskov, alebo – ak chcete – púčikov, malých veľkostí, ktorým sa žiada vyjadriť to, čo je podstatné, to čo má význam, súčasne zdôvodňujúc význam nášho života a smrti.

                 A hoci sa môže stať, že na konci roka nebudeme mať viac peňazí, budeme mať šancu stať sa neporovnateľne duchovne bohatšími.

                 Želám všetkým, aby z tých slov napísaných na papieri vzplanul oheň života. “

      

                 Oheň života nášho pána učiteľa dohorel. No jeho odkaz je tu navždy.

     Možno je to neskoro, ale predsa Vám chceme povedať hlboké „ďakujeme“.

                                                                                      

     Foto : Ruža vďaky pre Jána Račka z rúk riaditeľa školy

      

      

          Morálne ocenení pedagógovia otcom arcibiskupom Jeho Excelenciou Mons. A. Tkáčom:

      

     1.      Helena Bačová

     2.      Anna Kandrová

     3.      Mgr. Alžbeta Chovancová

     4.      Juraj Maťaš

     5.      Aurélia  Maťašová

     6.      Mgr. Ingrid Bančanská

     7.      Mgr. Julianna Melková

     8.      PaedDr. Marián Babej

      

     Za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese pri rozvoji cirkevného školstva a duchovnej formácii mládeže. Ďakovný list po prvýkrát udelil Otec biskup.

      

      

     Rok deviaty - šk.rok 2000/2001

      

     „ Boh  chce, aby sme sa všetci stali svätými. Je to  vec ľahká. Svätých  čaká v nebi veľká odmena. No nesmieme nikdy strácať veselosť a pokoj.“

                                                                                       sv. Ján Bosco

      

                Stojíme na prahu nového školského roka 1999/2000 , ktorý nám odpovie na mnohé  naše otázky. Aký bude? Čo nového nám prinesie?  Napriek tomu, že v našej spoločnosti  vládne  napätie v dôsledku balíčka ekonomických opatrení vlády- súčasného krátenia  rozpočtu o 4%  a návrhu krátenia miest zamestnancov o 10%, veríme, že Boh Otec, ktorého rok  prežívame bude k nám milostivý a s jeho pomocou vyriešime zložité problémy, ktoré kvária školstvo  i celú krajinu.

      

                 Pre našu školu  i mesto Vranov nad Topľou tento nový školský rok 1999/2000 je vskutku historickým. Po  7 ročnom úsilí v Cirkevnej základnej  škole sv. Dominika Savia otvoríme 2. septembra 1999  nový typ strednej školy – Gymnázia sv. Františka  z Assisi, čím  vznikne nová  kvalita a priestor pre talentové deti z kresťanských rodín, ktorým záleží na formácií detí v katolíckej škole.

                

                 Aj v tomto školskom roku 1999/2000   usilujeme o kvalitu a dobré meno CZŠ sv. Dominika Savia i Gymnázia sv. Františka z Assisi vo  Vranove nad Topľou.

      

                 Kvalita a dobré meno školy nevzniknú  sami od seba. Sú to   vlastne  produkty kultúry ducha. Základom vzdelanosti je  duchovné centrum, ktoré sa formuje vo farnosti sv. Františka  pod duchovným vedením  Mons. ThLic. Františka Šándora. Úloha  našich škôl je pomáhať budovať  kultúrne a duchovné  centrum nášho mesta.          

      

                 Boh človeku daroval slobodu, možnosť rozhodovať. Sme slobodné bytosti, ktoré sa slobodne  chceme primknúť k svojmu stvoriteľovi a napriek nežičlivosti niektorých ľudí v našom meste chceme vydávať osobné svedectvo o Kristovi.

      

                 „ Každá pravá výchova  musí  sledovať úplnú formáciu ľudskej  osoby, usmernenú, na jej posledný cieľ a súčasne na spoločenské dobro spoločnosti. Deti a mládež sa majú  vychovávať tak, aby svoje fyzické , morálne a intelektuálne  vlohy mohli  harmonicky rozvíjať, získať dokonalejší zmysel pre zodpovednosť a správne používanie slobody a aby boli  pripravené na aktívnu účasť na spoločenskom živote.“

                                                                                                    Kódex kanonického práva

                                                                                                            kánon 795

       

                 Usilujme sa všetci o pravú výchovu..

      

                 Prosme  našich patrónov sv. Dominika Savia  a sv. Františka za nás a nám zverené deti, aby nám pomáhal stať sa  sa ľuďmi pravdy, svedkami živého Boha, ktorého budeme vždy chváliť a oslavovať vo všetkých chvíľach nášho života. Každý z nás túži  po úplnom   a trvalom  šťastí, krorého  zdrojom je  len Boh. Na všetky  životné otázky, životné situácie, ktoré nás  v tomto  školskom roku stretnú spoznáme odpovede, ak necháme konať nášho  Majstra a Učiteľa – Pána Ježiša. Ježiš je stále s nami a pomôže  nám v každej ťažkosti.

      

                 Kto  žije s Ježišom  s Ježišom zvíťazí nad každým nebezpečenstvom.

      

                 Budujme svoju osobnú  svätosť  na Eucharistii. Všetkej pravde  nás naučí Panna Mária. Dôverujme  jej úprimne a bezhranične. Buďme jej oddaní. Mária nám pomôže prekonať všetky  prekážky byť húževnatí v rozhodovaní, prísni  k sebe, láskaví k blížnemu a presní  vo všetkom. Všetko veľké sa  dosiahne iba za cenu námah.

     „ Ak chcete vytrvať na ceste za svätosťou , odporúčam vám tri veci:

      

     -         často  pristupujte k sviatostiam pokánia

     -         k svätému prijímaniu

     -         zvoľte si spovedníka i duchovného vodcu a otvorte mu svoje srdce.“

      

                                                                            sv. Ján Bosco

      

                 Prečo máme byť svätí? Lebo  náš Nebeský Otec je svätý, lebo môj Brat a Vykupiteľ  Ježiš Kristus je svätý, lebo  moja Nebeská Matka Panna Mária je svätá.

                 Najslobodnejší je ten , ktorý je svätý.

                                                               „Radšej zomrieť, ako zhrešiť“

                                                                                                      sv. Dominik Savio

                

                 Vstúpme do nového tisícročia s optimizmom, nádejou a láskou.

      

                                                                                         Pochválený buď  Ježiš Kristus!

      

     Rok desiaty - šk.rok 2001/2002

            

     „Nejestvuje opravdivá sloboda bez lásky k iným“.        

                      Ján Pavol II

      

     Viac v záložke 10. výročie školy