Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka
Školský vzdelávací program - I. stupeň Školský vzdelávací program - II. stupeň Rámcový učebný plán

Školský vzdelávací program

Rámcový učebný plán

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, Vranov nad Topľou

 

 

RÁMCOVÝ  UČEBNÝ  PLÁN  pre 

2015/2016

 

 

 

vzdelávacia oblasť

vyučovací predmet

ročník primárne vzdelávanie

ročník nižšie stredné vzdelávanie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

9

8

7

7

31

5

5

4

5

5

24

anglický jazyk

 

 

3

3

6

3

3

3

3

3

15

Matematika a práca s informáciami

matematika

4

4

4

4

16

4

4

4

4

5

21

informatika

 

 

1

1

2

1

1

1

1

 

4

Človek a príroda

prvouka

1

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

prírodoveda

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

fyzika

 

 

 

 

 

 

2

1

2

1

6

chémia

 

 

 

 

 

 

 

2

2

1

5

biológia

 

 

 

 

 

2

1

2

1

1

7

Človek a spoločnosť

vlastiveda

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

dejepis

 

 

 

 

 

1

1

1

1

2

6

geografia

 

 

 

 

 

2

1

1

1

1

6

občianska náuka

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

4

Človek a hodnoty

etická výchova/náboženská výchova/náboženstvo

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie

 

 

1

1

2

 

 

 

 

 

 

technika

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

5

Umenie a kultúra

hudobná výchova

1

1

1

1

4

1

1

1

1

 

4

výtvarná výchova

2

2

1

1

6

1

1

1

1

1

5

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

2

2

2

2

2

10

 

základ

20

20

23

25

88

24

25

26

27

25

127

 

voliteľné (disponibilné) hodiny

2

3

2

1

8

3

4

4

3

5

19

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

 

 

1

 

1

 

 

1

 

 

1

anglický jazyk

1

2

 

 

3

1

 

 

 

 

1

Človek a hodnoty

etická výchova/náboženská výchova/náboženstvo

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

Matematika a práca s informáciami

matematika

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

2

informatika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Človek a príroda

biológia

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

2

chémia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Človek a spoločnosť

dejepis

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Umenie a kultúra

Mediálna výchova

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

5

 

spolu

22

23

25

26

96

27

29

30

30

30

146

 

 

Poznámky:

a)      Na vyučovanie náboženstva sa vytvárajú skupiny najviac s počtom 23 žiakov.

b)      V každom ročníku sa na jednej hodine týždenne môže trieda deliť na skupiny podľa platných predpisov.

c)   Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ   

      SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z.

      podľa podmienok školy. Vo vyučovacích predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a

      príroda sa rozdelenie žiakov odporúča pri témach, kde sa vyžaduje nadobúdanie a 

      a overovanie praktických zručností žiakov.

              d)  Trieda sa delí na skupiny dievčat a chlapcov podľa príslušných predpisov. Podľa záujmu

                  žiakov a rodičov je možné v 7. ročníku organizovať 6 dňový lyžiarsky kurz.     

e)  Povinnou súčasťou vyučovania je účelové cvičenie na ochranu človeka a prírody v 5.až 9. 

     ročníku.

    

1) Škola môže pri tvorbe školského vzdelávacieho programu rozdeliť hodinové dotácie a vzdelávacie  štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov a celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích predmetov za predpokladu, že zachová ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku a primeranosti.

 

2) Pri prestupe žiaka prijímajúca škola v prípade zistených odlišností zohľadní žiakovi ich kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roka.

 

 

3) Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením špecifík - výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.

 

Disponibilné hodiny v RUP boli prerokované v jednotlivých predmetových komisiách  a schválený RŠ 12.júna 2015.

 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015.