Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka
Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 pokračovanie Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Archív v roku 2006

Archív noviniek

Rok 2008

Novinky

Tu sa novinky z roku 2008 končia. Archív roku 2009 nájdete v ďalšom podpriečinku ( hore na lište)


Novoročný vinš

1.1.2009 Rukám prácu, srdcu lásku,

deťom láskavých rodičov, rodičom radosť z detí,

všetkým hojnosť chleba, more šťastia,

dobrých susedov, nezištných príbuzných,

úsmev na tvári a Božie požehnanie

pre každý krok na budúci rok

i po celé tisícročie

všetkým praje

Cirkevná spojená škola Vranov nad Topľou

Pastiersky list biskupov Slovenska na sviatok Svätej rodiny 2008

28.12.2008 Drahí bratia a sestry!

V súvislosti so slávením vianočných sviatkov prežívame všetci ajjednu zvláštnu skúsenosť: túžime prežiť tieto sviatky doma, v kruhusvojich najbližších. Každý, kto len môže, sa snaží byť v týchto dňochdoma. Mnohí z vás pricestovali na Vianoce domov z bližších čivzdialenejších miest... viac nájdete v priečinku Aktuálne slová

Poďakovanie za vinše

26.12.2008 Z úprimého srdca chceme vysloviť úprimnépoďakovanie za nádherné vinše, ktoré ste nám zaslali v týchtosviatočných dňoch a to buď poštou, mailom, sms-kou alebo osobne.
ĎAKUJEME.

Požehnané Vianočné sviatky

Nech to pravé posolstvo o narodenom Pánovi Ježišovi jetým silným svetlom, ktoré rozžiari aj Váš príbytok. Prajeme krásne apožehnané Vianoce.

Fotografie z jasličkovej akadémie

23.12.2008 Posledný deň pred prázdninami pripravili našeprváčence nádhernú vianočnú akadémiu. Fotografie vám prinášame v našomfotoalbume.

Aktivity v rámci projektu Roma mentor - Ternipe

23.12.2008 V sobotu 20.decembra sme v rámci projektu Romamentor- Ternipe pripravili pre naše deti výletný deň. Deti navštíviliInšitút Krista Kráľa v Žakovciach, ktorý vedie kňaz. Prezreli sipriestory tohto inštitútu a oboznámili sa životom ľudí, ktorí spadli nadno a následne na to vstali.
Po návšteve inštitútu ich kroky viedli do Popradu a do známeho aqaparku, kde si mohli užívať všetky slasti tohto parku.
Vo Fotoalbume nájdete krásne fotografie z tejto akcie.

Príhovor otca arcibiskupa

21.12.2008 V priečinku Aktuálne slová nájdete príhovor Otca arcibiskupa Mons.Alojza Tkáča na IV.adventnú nedeľu.

Otvárame modernú knižnicu

21.12.2008 Milí žiaci,
v týchto dňoch v priestoroch Cirkevného gymnázia sv. Františka zAssisi, Školská 650, Vranov nad Topľou vrcholí realizácia projektuvyhláseného M�SR pod názvom „Elektronizácia a revitalizácia školskýchknižníc“. Pomocou získanej dotácie budujeme novú podobu školskejknižnice ako knižničného a multimediálneho centra školy.
Realizáciou projektu rozširujeme knižničný fond o tituly v tlačenej anetlačenej podobe, inštaláciou knižničného softvéru zabezpečujemevýmenu informácií medzi knižnicami a školami, zapájame školskú knižnicudo vyučovacieho procesu a do mimoškolskej činnosti. Veríme, že v novýchpriestoroch nájdete miesto na oddych s knihou i podnety na štúdium.

Opäť úspešný projekt!!!

19.12.2008 Máme opäť radostnú správu. Mgr. Róbert Majzlík vypracoval s kolektívom projekt v rámci programu Mládež v akcii.
Národná agentúra programu Mládež v akcii nám podporila tento projekt snázvom : To be active means to be healthy. So let's start activating...
Bude sa realizovať na našej škole prostredníctvom Skupiny 20 a skupiny poľských žiakov z mesta Ruda Rozaniecka.
Schválený grant na realizáciu projektu predstavuje suma 8 310 € čo je 250 tisíc Sk.
Máme z toho nesmiernu radosť a tešíme sa na všetky aktivity v rámci tohto projektu.
Mgr.R.Majzlíkovi ďakujeme.

Učiteľom cudzích jazykov je k dispozícii nový komunikačný portál

18.12.2008 Podpredseda vlády a minister školstva JánMikolaj slávnostne otvoril Projektovú kanceláriu národného projektuVzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov vsúvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov v základných astredných školách, predstavil plagát, logo projektu a interaktívnykomunikačný portál www.educj.sk. Cieľom projektu je rozšíriť a doplniťvzdelanie učiteľom základných škôl z celého Slovenska o cudzí jazyk apedagogicko-psychologické základy a didaktiku.
Národný projektVzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov vsúvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov v základných astredných školách je určený pre dve cieľové skupiny učiteľov. Prvúskupinu tvoria zamestnaní a kvalifikovaní učitelia 1. stupňa (1. až 4.ročník) základných škôl, ktorí nemajú kvalifikáciu pre vyučovaniecudzieho jazyka. Druhú cieľovú skupiny predstavujú zamestnaníkvalifikovaní učitelia cudzích jazykov s vysokoškolským vzdelaním 2.stupňa (5. až 9. ročník) učiteľstvo všeobecnovzdelávacích/akademickýchpredmetov s aprobáciou cudzí jazyk, ktorí pôsobia na 2. stupnizákladných škôl. Títo si rozšíria svoje vzdelanie opedagogicko-psychologické základy a didaktiku vyučovania prvéhocudzieho jazyka pre cieľovú skupinu žiakov mladšieho školského veku(ročníky 1. až 4.).
Interaktívny komunikačný portál www.educj.sk bude plniť informačnú avzdelávaciu funkciu. Na portáli sa budú nachádzať informácie prefrekventantov a pre všetkých, ktorých sa vzdelávanie učiteľov dotýka,čiže aj pre riaditeľov škôl a pedagógov, ktorí budú vzdelávať učiteľov.Zároveň bude portál plniť aj vzdelávaciu funkciu. Prostredníctvome-learningových aplikácií sa budú môcť frekventanti priebežne testovať.K tejto funkcii postupne pribudnú aj diskusné fóra, kde budú môcťfrekventanti vyjadriť názor na projekt a samotné vzdelávanie a podeliťsa s ostatnými so svojimi skúsenosťami z projektu.
Projekt Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykovv súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov v základných astredných školách je národným projektom a jeho riešiteľom je Štátnypedagogický ústav. Projekt sa uskutočňuje s podporou Európskehosociálneho fondu (ESF) a je financovaný zo zdrojov ES.

Bratislava 17. december 2008
zdroj : www.minedu.sk

Triednicka hodina - usmernenie M�SR

18.12.2008 V priečinku Dokumenty školy nájdu všetcipedagógovia usmernenie Ministerstva školstva SR o triednických hodináchna základnej škole.
Zdroj : www.ksupo.sk

Vianočné prázdniny

18.12.2008 V zmysle Pedagogicko-organizačných pokynov našk.r.2008/2009 vydaných Ministerstvom školstva SR bod 1.1. Organizáciaškolského roka 2008/2009 - sa vianočné prázdniny začínajú v pondelok22.decembra 2008 a trvajú do 7.januára 2009. Začiatok vyučovania poprázdninách je štvrtok 8.januára 2009.

Deti sa eura neboja a dokázali nám to svojimi prácami

18.12.2008 Projekt " EURO očami mladých ", ktorý bežal nanašej škole sa 12.decembra t.r. skončil a práce žiakov sú vystavené nahlavných chodbách školy. Žiaci sa projektu zhostili naozaj veľmi dobrea to, že máme šikovných a talentovaných žiakov je vidieť aj na prácach,ktoré spestrili chodby našej školy.
Projektov bolo veľmi veľa, a nie je možné vystaviť ich všetky.
Niektorí žiaci odovzdávali projekty vo forme multimediálnej prezentácie.
Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme, že zapojením sa do celoškolskéhoprojektu prispeli k prechodu Slovenskej republiky na novú spoločnúeurópsku menu EURO od 1.januára 2009 a ukázali, že novej meny sanetreba báť. Ďakujeme aj PaedDr.E.Nadzamovi, ktorý celý projektkoordinoval.
V našom fotoalbume nájdete krásne fotografie, ktoré dokumentujú, že naše deti sa eura neboja.

Duchovná obnova a slávnostný predvianočný obed

13.12.2008 Duchovná obnova sa uskutoční v stredu l7.decembra t.r. o 13.OO hodine v katechetickej miestnosti.
Po duchovnej obnove sa o 14.3O hod. uskutoční slávnostný predvianočný obed v školskej jedálni na Sídlisku lúčna.

Dôležitý oznam !!!

12.12.2008 Oznamujeme všetkým rodičom detí materskejškoly, že v pondelok 15.decembra t.r. prevádzky materskej škôlky N E BU D E z vážnych prevádzkových dôvodov. V prípade vyriešenia havarijnejsituácie sa vyučovanie v materskej škole začne v utorok ráno.
ĎAKUJEME za pochopenie.

Aktualizácia údajov

11.12.2008 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

Nové foto - sv.Mikuláš 2008

11.12.2008 V našom Fotoalbume nájdete nové krásne fotografie z akcie - sv.Mikuláš 2008

Rómsky mentorský projekt spustený

11.12.2008 V stredu 10.decembra sme slávnostne spustilirómsky mentorský projekt ROMA MENTOR PROJEKTE na základe vypracovanéhoprojektu a sponzorskej zmluvy so sponzorom Ternipe - združenie prerómsku mládež na Slovensku a v Maďarsku. Mentorkou projektu jeMgr.M.Majzlíková.

Hlavným cieľom RMP je spojiť expertov rómskej kultúry s deťmi amládežníckymi skupinami na školách a v kultúrnych centrách, aby savytvorila zmena vo vedomí a sebauvedomovaní detí, aby sa zväčšili ichvedomosti o Rómskej kultúre a aby sme im poskytli príležitosti nastretnutie s expertmi.
O aktivitách vás budeme pravidelne informovať. V našom Fotoalbume nájdete fotografie zo slávnostného spustenia projektu.

Vianočný list pre Teba

11.12.2008 Mailom k nám prichádza veľmi veľa listov. K nám prišiel tiež jeden - zaujímavý, krásny. Začína takto :
Ako dobre vieš, moje narodeniny sa blížia. Každý rok sa koná oslava namoju počesť a myslím si, že tak bude aj tento rok. Počas týchto dníveľa ľudí nakupuje darčeky. Rozhlas a televízia vo svojich reklamách nakaždom kroku upozorňujú svet na moje blížiace sa narodeniny.

Je krásne vedieť, že najmenej raz ročne si niektorí ľudia na mňa spomenú...
( pokračovanie v priečinku Aktuálne slová)

Nádherný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

9.12.2008 V pondelok 8.decembra sme slávili prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.
Oslávili sme ho netradične a pritom tak nádherne.
Slávnosť začala nádhernou akadémiou žiakov, ktorá bola prierezom životanašej Matky a dominovala myšlienka zjavenia Panny Márie sv.Bernadete vLurdoch. V závere akadémie bol premietnutý príbeh postihnutej sestry,pre ktorú vysnívala jej sestra v relácii Modre z neba návštevu Lúrd.
Slávnostnú sv.omšu celebroval pán kaplán Mgr.Štefan Oslovič.
Potom sa žiaci presunuli do kina, kde im bol premietnutý rozprávkovýfilm o sloníkovi Hortonovi, ktorý zachránil život jednej malej veľkej"planéty" na malom semienku kvetu.
Vďaka patrí všetkým, ktorí pripravili takýto nádherný deň pre našedeti. Osobitná vďaka patrí Mgr.K.Tomášovej, PaedDr.Ing.P.Orendáčovi,Mgr. Ľ.Bakovi a účinkujúcim žiakom, ktorí pripravili a vystupovali vakadémii.
Vo Fotoalbume nájdete aj pekné fotografie z tejto slávnosti.

Blahoželáme k tridsiatinám

8.12.2008 Hovorí sa , že žene sa vek nesmie prezrádzať,no v prípade našej pani učiteľky Mgr.Majky Vargovej to neplatí. Majkadnes oslavuje svoje nádherné tridsiatiny. Aj keď je na materskejdovolenke a prežíva krásne chvíle materstva so svojim synom Jozefom,myslíme na ňu.
Z úprimného srdca jej chceme popriať k jej krásnym okrúhlym narodeninámhojnosť zdravia, pokoja, lásky, porozumenia a veľa radosti uprostredjej rodiny.

V pondelok - prikázaný sviatok

7.12.2008 V pondelok slávime prikázaný sviatok Nepoškvrnené Počatie Panny Márie.
Program dňa : Pred slávnostnou sv. omšou v kostole sv.Františka z Assisi bude o 8.15 hod. akadémia žiakov o živote Panny Márie.
Po akadémii začne svätá omša.
Po svätej omši žiaci od prvého po šiesty ročník odchádzajú na filmovépredstavenie do kina a ostatní žiaci sa presunú do školy, kde im vrámci projektu Rok sv. Pavla bude premietnutý film Sv. PAVOL.

Správy z nášho 1.stupňa z B 92

5.12.2008 Včera sme tiež boli na Pesničkového Mikuláša,bol to veľmi pekný program, ktorého hlavnou myšlienkou bolo robiť dobréskutky, mať otvorené srdce pre každého a všetko robiť s láskou. Zaznelotam veľa pekných, známych a populárnych piesní. Deťom sa to páčilo!Dnes zase k nám zavítal sv. Mikuláš. Deti sa naňho dívali v nemomúžase, zaspievali mu pesničky a básničky a veľkým potleskom odišiel kiným deťom, no predtým im rozdal sladkosti a prisľúbil, že o rok prídezas. Tešíme sa už teraz!

Hurá... je tu sv.Mikuláš

5.12.2008 Sviatok sv.Mikuláša má rád každý z nás - či uždieťa, dospelý alebo starček. Nuž a na našej škole sa dnes dejúnádherné veci. Prišiel sám sv.Mikuláš, aby osobne odovzdal každémužiakovi sladkosť pre radosť.
Bolo že to radosti a smiechu.
Fotografie budú čoskoro...

Projekt žiakov VI. A triedy - MOJA RODINA

4.12.2008 Tematický celok o rodine na hodinách občianskejvýchovy prispel k nápadu na nový projekt pre žiakov šiesteho ročníka,ktorý dostal aj názov Moja rodina. V ňom mali žiaci za úlohu svojímspolužiakom, ale aj zvedavcom, ktorí zavítajú do ich triedy predstaviťsvoju rodinku.
Projekty sa stali súčasťou výzdoby triedy a spestrili tak nástenky akoaj steny triedy. Keďže predmet OV nie je klasifikovaný, všetci žiacidostali sa svoje projekty pochvalu do žiackych knižiek. Všetkýchzvedavcov pozývame do VI.A triedy.
Projekt spolu so žiakmi realizoval PaedDr.E.Nadzam. Vo Fotoalbume nájdete aj krásne fotografie.

Projekt žiakov VIII.ročníka na hodinách dejepisu

4.12.2008 Americká vojna za nezávislosť
Veľká francúzska revolúcia

Žiaci ôsmeho ročníka si hodiny dejepisu spestrili aj projektmi, kdespracovali témy o vzniku samostatnosti USA a revolúcii vo Francúzsku.Projekty by vás mali previesť a oboznámiť s dejinami týchto dvochštátov, ktorých história je veľmi bohatá. Či sa im tieto témy podarilovystihnúť si môžete pozrieť na nástenkách hlavnej chodby kde súvystavené. Za zmienku ešte stojí pripomenúť, že nadpisy vo formegrafitov pripravil šikovný žiak VI. ročníka Jakub Soták. Projektpripravil PaedDr.E.Nadzam
Foto si môžete pozrieť aj v našom Fotoalbume v priečinku Projektové vyučovanie na hodinách dejepisu.

Oslava patróna školy v Prešove sv.Mikuláša

3.12.2008 Patrónom Gymnázia a cirkevnej základnej školysv.Mikuláša v Prešove je práve tento svätec. Pri tejto príležitosti sauskutoční v piatok 5.decembra t.r. slávnostná svätá omša v tejto škole,ktorú bude celebrovať Mons. Bernard Bober.

Milé deti, sv.MIKULÁ�nám píše

2.12.2008 Drahé naše deti, predstavte si, čo stalo???Napísal nám sám sv.MIKULÁŠ. Vraj príde aj k nám, priamo do našejmaterskej škôlky, aby potešil naše detičky a prinesie aj nejaké tiebalíčky.
Nuž drahé deti - škôlkari, mamky a ockovia, chystajte sa a piatok o15.30 hod. príďte k nám. Svätý Mikuláš bude štedrý k nám všetkým.Prinesie nám radosť, pokoj, láskavý úsmev a aj nejakú tú sladkosť.
Nuž a naše deti ho privítajú krásnym programom.
Júúúj, ale sa tešíme!!!

Rok po smrti Martina Čeľovského

2.12.2008 Výročnou svätou omšou vo štvrtok 4. decembra2008 o 18.00 hod. si chcú veriaci a kňazi v kostole Kráľovnej pokoja vPrešove na sídlisku III. spomenúť na zosnulého kňaza Martina Čelovského.

Martin Čelovský sa narodil 23. februára 1976 vo Vranove nad Topľou.Kňazskú vysviacku prijal 16. júna 2001 v Košiciach. Miesta kňazskéhopôsobenia: Vranov nad Topľou - Juh, Prešov – Kráľovnej pokoja, Zborov,Vranov nad Topľou – Čemerné. Zomrel 4. decembra 2007 po ťažkej chorobe.
Prosíme vás o modlitbu za jeho nesmrteľnú dušu a pozývame vás k svätejomši, ktorá bude za neho v jeho bývalej farnosti obetovaná.
zdroj : www.rimkat.sk

Hráme anjela

1.12.2008 V našej škole sa už stala tradíciou HRA NAANJELA. Zapojili sa do nej žiaci, ale aj zamestnanci školy. Počasadventného obdobia bude každého z nás čakať nejaké prekvapenie od nášhotajného anjela. Môže to byť tajne položená čokoládka, cukrík, obrázok,modlitbička a iná maličkosť, ktorá poteší naše srdiečka.
Verte, táto hra je nádherná a prináša každému radosť z toho, že tendruhý na neho myslí. Anjel pracuje v tichosti a tajnosti, takže o ňomten druhý nevie.
Skúste si zahrať aj vy doma, na pracoviskách či školách.

Naše prváčence u primátora mesta

1.12.2008 V pondelok l.decembra t.r. prijal pán primátorMesta Vranov nad Topľou PhDr.T.Leššo všetkých prvákov nášho mesta.Nechýbali ani naše prváčence z I.A a I.B pod vedením triednychučiteliek Mgr.Z.Hrubovskej a Mgr.J.Medveďovej.
Nuž a o tom, že to bola nádherná slávnosť svedčia aj fotografie v našomFotoalbume v galérii Prijatie prvákov u primátora mesta.

Rok sv.Pavla

30.11.2008 Sedem tried CZŠ, 6.A, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A,9.B sa zapojilo do nového školského projektu s názvom Rok sv. Pavla.Projekt sa bude realizovať celkom 8 týždňov a jeho náplňou budezbieranie a spracovávanie informácií ku skutkom apoštolov a k týmtolistom:
Prvý list Solúnčanom, Prvý list Korinťanom, Druhý list Korinťanom, List Galaťanom, List Filipanom
List Rimanom.

Ponuka foriem realizovania projektu:
zozbieraný materiál spracovať v power pointe a predstaviť pomocoudataprojektora,alebo veľkého plagátu,nadobudnuté informácie spracovaťvýtvarnou formou,predstaviť projekt pomocou dramatizácie.
Na záver projektu, ktorý bude dopĺňaný aj školskými sprievodnými akciami sa jednotlivé triedy predstavia so svojím programom.

Nový projekt na našej škole spustený

28.11.2008 Na našej škole sme spustili nový projekt s názvom EURO očami mladých.
Cieľ projektu : Inovatívnou a netradičnou formou prezentovať euro a jeho príchod na Slovensko očami mladých ľudí.
Formát : výkres A2 alebo A 3
Novinkou je projekt formou multimediálnej prezentácie ( napr. v programe Power Point) s minimálnou veľkosťou 10 stránok a viac.
Termín odovzdania projektov : 12.12.2008
Najlepšie projekty budú odmenené peknými cenami.
Bližšie informácie vám s radosťou poskytnú garanti projektu - Mgr.Marianna Majzlíková a PaedDr.Eduard Nadzam.
Už sa tešíme na vaše práce. Tie najlepšie zverejníme aj na našej webovej stránke.

Výsledky súťaže v streľbe žiakov zo vzduchovky

28.11.2008 Vo štvrtok 27.novembra t.r. usporiadaloCentrum voľného času vo Vranove nad Topľou obvodové kolo súťaže vStreľbe zo vzduchovky pre žiakov základných škôl. Tejto súťaže sazúčastnila aj naša škola. Pripravoval : Mgr.Ľ.Turčík.
Družstvo chlapcov získalo 3.miesto a družstvo dievčat 2.miesto.
Školu úspešne reprezentovali títo žiaci :
Valéria Borová, Katarína Dzurjaninová, Marta Fedorková, Matúš Malík, Mark Lampeka a Martin Fabian.
Blahoželáme všetkým súťažiacim žiakom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Narodila sa nám malá ZUZANKA

25.11.2008 S veľkou radosťou v srdci vám oznamujeme, žesa dnes ráno o siedmej hodine narodila malá ZUZANKA PALENČÍKOVÁ, dcéranašej pani upratovačky Martinky r.Prekrestovej. Je to ich druhédieťatko a tak k Miškovi pribudla aj Zuzanka. Meria 48 cm a váži 2960gramov.
Palenčíkovcom blahoželáme a malej Zuzke vyprosujeme hojnosť milostí,Darov Ducha Svätého, zdravia, pokoja, lásky a život naplnený radosťou.

Hurá, hurá... máme sneh

25.11.2008 Dnešné ráno, bolo krásne... Všade bielo...Veľa, veľa snehu a veľa veľa radosti v očiach našich detí a priznajmesi aj nás dospelých.

Naše múdre hlavičky...

23.11.2008
V piatok 21. novembra sa konala matematická súťaž Lomihlav 2008, ktorejsa zúčastnilo aj naše zmiešané družstvo v zložení - Michal Hurňák(kvarta), Veronika Klaciková (VII.A), Veronika Kurišková (VII.B) a JánPivovarník (tercia).
V konkurencii 50 družstiev z prešovského a košického kraja obsadili naše múdre hlavičky krásne 15. miesto.
Z úprimného srdca im blahoželáme a ďakujeme pani učiteľke za prípravu.

Máme super šachistov

19.11.2008 Centrum voľného času usporiadalo minulýštvrtok obvodové kolo základných a stredných škôl v šachu. Nuž a našižiaci boli supééér. Prinášame výsledky :

Z 28 súťažiacich chlapcov sa naši žiaci umiestnili následovne:

1. miesto - Peter Chytra Gymnázium sv. Františka
3. miesto - Pavol Popaďák Gymnázium sv. Františka
6. miesto - Filip Med Gymnázium sv. Františka
7. miesto - Kamil Čečko Gymnázium sv. Františka
10. miesto - Peter Semko CZ�sv. D. Savia 7. B
11. miesto - Jozef Feník CZ�sv. D. Savia 7. A
28. miesto Radovan Valčo - CZ�sv. D. Savia 7. A

Zo 6 súťažiacich dievčat sa žiačky umiestnili nasledovne:

1. miesto - Veronika Klaciková CZ�sv. D. Savia 7. A
4. miesto - Anna Tomášová CZ�sv. D. Savia 7. A
6. miesto - Frederika Zámborská CZ�sv. D. Savia 7. A

Na krajské kolo v šachu postúpili:

a) v I. kategórii:
najlepší jednotlivec Peter Chytra

b) v II. kategórii :
najlepší jednotlivec Pavol Popaďák

c) v III.kategórii :
zmiešané družstvo Kamil Čečko a Veronika Klaciková.

Všetkým našim šachistom blahoželám. Zároveň ďakujeme Mgr.M.Chytrovi za prípravu super šachistov.

Srdečné blahoželanie nášmu pánovi dekanovi

16.11.2008 S veľkou bázňou v srdci chceme dnes vinšovaťnášmu drahému dekanovi Mons.Františkovi Šándorovi k jeho narodeninám,ktoré oslávi v pondelok 17.novembra.
Z úprimného srdca mu prajeme hojnosť Božích milostí,zdravia, pokoja, lásky a porozumenia.


Štátny sviatok 17.november - nežná revolúcia

16.11.2008 Nežná revolúcia v novembri v roku 1989,zosobňuje pád totalitného komunistického režimu. Ako svetlý príkladokolitým krajinám, významným spôsobom zviditeľnila vo sveteČeskoslovensko ako vysoko kultivovanú spoločnosť s uvedomelými občanmi,a s totalitnou vládou schopnou samoreflexie. Uskutočnil sa prevrat vdemokratickú spoločnosť, ktorý nám mohol závidieť celý svet.

Na začiatku bola nevinná manifestácia...
Dnes je tomu už devätnásť rokov.

Súťaž pre mladých

16.11.2008 Rada KBS pre rodinu a mládež vyhlasuje súťažCirkev je domov mladých - o najkreatívnejšie podujatie pre mladých vnašich farnostiach v rámci Týždňa Cirkev pre mládež.

Podmienky účasti v súťaži: - zúčastniť sa môžu jednotlivci alebospoločenstvá (formálne aj neformálne, hnutia aj združenia) - aktivitutreba opísať formou projektu najviac na jednu stranu A4 (kto, kde,ciele projektu, opis aktivity, orientačný rozpočet) a zdokumentovať ajformou fotografií alebo videa - krátke písomné potvrdenie správcufarnosti ("Potvrdzujem, že toto podujatie sa uskutočnilo na územífarnosti XY.") Tri najkreatívnejšie spoločenstvá budú odmenenévíkendovým pobytom s bohatým programom v našich centrách mládeže naSlovensku (Špania Dolina, Važec, Ústie na Orave - najviac 30 účastníkovna jednom mieste). Uzávierka: 15. decembra 2008 Viac na: mladez@kbs.sk

sv.Stanislav - poľský biskup a mučeník, patrón Poľska

13.11.2008 "Žijeme pre vyššie veci".
V našom živote je veľa chvíľ a situácií, kedy musíme s nebojácnosťou aodvahou zaujať správny postoj k ťažkostiam. Aby sme však vedeli zostaťodvážni ako svätý Stanislav, mal by byť náš každodenný život rovnakopríkladný a bezúhonný...
Sv. Stanislav je pre vzorom odvahy pri vydávaní svedectva oobjektívnych a najvyšších morálnych hodnotách aj za cenu obetovaniaživota.

Dnes slávia svoj sviatok menín všetci muži nesúce krásne menoSTANISLAV. Našim vzorom je aj náš drahý otec biskup Mons.StanislavStolárik.
Chceme teda popriať všetkým hojnosť zdravia, pokoja, lásky a nebojácnosti v presadzovaní Božích myšlienok a vyšších cieľov.

Poďakovanie všetkým darcom

12.11.2008 Z úprimného srdca sa chceme poďakovať všetkýmspolužiakom, učiteľom a rodičom, ktorí sa dokázali vzdať čo i lenjedinej knihy a darovali ju nám, deťom materskej školy.
Kníh sa nazberalo neúrekom a my sa tomu veľmi tešíme. Spoznáme novépríbehy, nájdeme si nových rozprávkových kamarátov, naučíme sa nemecky,či anglicky.
ĎAKUJEME VÁM. Vaše deti z materskej školy

Víťazi súťaže v našom fotoalbume

11.11.2008 Víťazov našej skvelej súťaže Jeseň včera-dnes-zajtra vám prinášame aj v našom Fotoalbume.

Srdečné blahoželanie k meninám

10.11.2008 Dnes slávi svoj sviatok mena TIBOR aj nášduchovný otec ThLic.Mgr.Tibor Závadský. Z úprimného srdca mu chceme kdnešnému sviatku popriať hojnosť Darov Ducha Svätého, lásku, pokoj,zdravie, porozumenie a radosť.
Všetci žiaci a zamestnanci Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou.

Víťazi sú známi... súťaž skončila... bola super

10.11.2008 Celý mesiac október sa v našej škole fotilo afotilo a súťažilo. Fotografická súťaž Jeseň včera-dnes-zajtra saskončila a v piatok ju komisia vyhodnotila a udelili sa ceny. Nuž a akoto dopadlo?
Kategória žiaci : hlasy udeľovala komisia zložená z učiteľov
l.miesto - digitálny fotoaparát Panasonic v hodnote 4.300 Sk získala Betka Ungradyová ( kvarta) - foto č. 32
5 najkrajších fotografií, ktoré boli ocenené :
foto č. 19 - S.Korekáčová - tercia
foto č. 40 - V.Karabová - kvinta A
foto č. 18 - P.Murínová - sekunda
foto č. 24 - A.Ungrady - 1.A
foto č. 23 - L.Kotuľák - VIII.A
Žiaci si odniesli taktiež nádherné ceny.

Kategória učitelia - hlasy udeľovala komisia z radov študentskej rady
1.miesto získala Mgr.V.Hušlová (s.Katarína) s fotkou č. 70.
3 najkrajšie fotografie, ktoré boli ocenené :
foto č. 79 - Mgr.P.Lojan
foto č. 60 - PaedDr.M.Babej
foto č. 53 - Bc.B.Jedináková

Špeciálna cena bola udelená PaedDr.E.Nadzamovi za najviac nafotených fotografií ( až 150 ks).
Fotografie z oceňovania vám prinesieme už zajtra.
Víťazom blahoželáme!
Vlastne blahoželáme všetkým, ktorí vymenili pohodlie pri telke čipočítači a vyšli do prírody, aby nafotili nádherné zábery z jesennejprírody.
Ak máte čas príďte do budovy gymnázia na RO a pozrite si všetky súťažné fotografie. Sú úžasné.

Nové foto - fotografická súťaž

6.11.2008 V našom Fotoalbume v galérií Súťažné fotografiejesennej súťaže vám prinášame nádherné fotografie, ktoré súťažili ovašu priazeň, ale hlavne o priazeň porotcov.
Už čoskoro sa dozvieme výsledky...

Ako sa odhlásiť z obeda

6.11.2008 Školská jedáleň lúčna oznamuje všetkýmstravníkom, že je možnosť odhlásiť sa z obeda a zistiť si stav svojho"konta" priamo na internetovej stránke :
www.strava.cz/istravne/?_zarizeni=9292&_prihlaseni=A
Po odkliknutí sa musíte prihlásiť pričom meno zadávate v poradí :priezviskomeno ( všetko spolu s malými písmenami, bez diakritiky),heslo : číslo vašej stravovacej kartičky, mail : vaša mailová adresa.Po prihlásení si vľavo na liste môžete odkliknúť objednávky stravy atam zistite stav vášho konta.
V prípade nejasností vám všetko vysvetlíme na ekonomickom oddelení.

Pasovanie do rádu prvákov

5.11.2008 Dnes k nám "dorazili" nádherné fotografie zpasovania do rádu prvákov. Nájdete ich v našom Fotoalbume v galérii stýmto názvom. Sú nádherné.

Vydarená exkurzia siedmakov

5.11.2008 Žiaci tried 7. ročníka našej školy sa dňa 24.októbra 2008 zúčastnili školskej exkurzie v kúpeľnom mestečku VyšnéRužbachy a pútnickom mieste Litmanová. Prehliadka v krásnom prostredíkúpeľov zanechala u žiakov pekný zážitok, ktorý bol aj poučný, keď sadozvedeli mnohé nové informácie z prírodopisu, ktoré neskôr využijú nahodinách.
Na novom pútnickom mieste v Litmanovej zase žiaci pod vedenímvyučujúcich prešli spoločne krížovú cestu, ktorú sa spoločne pomodlili.Pekný deň bol zavŕšený spoločným obedom na salaši s poriadnymihaluškami. Tešíme sa na ďalšie takého pekné a vydarené akcie školy.

Projekt 1.svetová vojna

5.11.2008 Žiaci 9. ročníka základnej školy sa na hodináchdejepisu s PaedDr.E.Nadzamom pri preberaní učiva o 1.svetovej vojnedoma venovali aj príprave projektov, ktorými svojim spolužiakom chceliprezentovať čo všetko sa udialo v 1.svetovej vojne.
Projekty sú súčasťou vyučovania a projektové vyučovanie si pomalynachádza svoju cestu aj na naše vyučovacie hodiny. Najlepšie projektysú vystavené na hlavnej chodbe, kde sa môžete zastaviť a niečo nové ajdozvedieť. A už pár dní sa tešíme na projekty o Francúzskej revolúcii aAmerickej vojne za nezávislosť od našich ôsmakov.
Niekoľko fotografií nájdete aj v našom fotoalbume.

Naše sestričky majú novú stránku

3.11.2008 Naše sestričky oznamujú všetkým známym, blízkym i vzdialeným, že majú novú stránku
www.sestrynd.stranka.info
PS : veľmi sa z nej tešíme.
s.Katarína

Pasovanie do rádu prvákov

29.10.2008 Dnes sme mali v našej budove I.stupňa na B 92veľkú slávnosť - Pasovanie prvákov do cechu školského. Prvákov pasovalavíla z Rozprávková (alias Mgr.E.Antolíková, riaditeľka Hornozemplínskejknižnice), ktorá prvákom pristrihla ušká a po zvládnutí náročných úloh- uhádnuť rozprávku, prečítať slová, vypočítať príklady, zložili sľub azískali Pasovací dekrét a sladkosť.
SĽUB našich prvákov :
Sľubujem, že každé ráno budem meškať do školy.
Pomôcky a učebnice radšej ponechávam doma.
Budem kopať a neustále na spolužiakov žalovať.
V jedálni sa hlučne správať, kričať, strkať sa
a pobehovať.
V školskom klube nepočúvať, strácať veci,
iným brať a ničoho si nevšímať.
Tak sľubujem ako žiak, ale všetko
NAOPAK!

Modlitba za kresťanskú Európu

28.10.2008 Otec biskup Mons.Stanislav Stolárik vyzval násvšetkých k modlitbe za kresťanskú Európu. Aj naša škola sa pripája ktejto výzve a od 1.novembra sa začíname modliť na tento úmysel.
K modlitbe Anjel Pána, ktorú sa modlíme na pravé poludnie pridáme aj modlitbu za kresťanskú Európu.

Celoslovenská kampaň Červené stužky

27.10.2008 Celoslovenská kampaň Červené stužky začala1.septembra 2008 a vyvrcholí 1.decembra 2008 na Svetový deň boja protiAIDS. Hlavné zameranie kampane je boj proti HIV/AIDS, ktoré kampaňpovažuje za najúčinnejší prostriedok boja proti tejto chorobe.
Viac informácií o kampani nájdete na www.cervenestuzky.sk

Jesenné prázdniny

27.10.2008 Na základe Pedagogicko-organizačných pokynovM�SR pre šk.r.2008/2009 budú jesenné prázdniny v termíne od 30.októbrado 31. októbra 2008 ( štvrtok, piatok).
Posledný deň vyučovania - 29.október 2008 ( streda)
Začiatok vyučovania - 3. november 2008 ( pondelok).
Nuž milí žiaci, užite si dni voľna a nezabudnite navštíviť hroby našichzosnulých. Každá modlitba pomôže duši, ktorá to najviac potrebuje.


Smútok v našich srdciach

24.10.2008 S hlbokým zármutkom v srdci vám oznamujeme, ževo štvrtok 23. októbra t.r. tragicky zahynula naša žiačka VI.B - MarikaFerková.
Bola jednou z nás - žiačka, spolužiačka, kamarátka... Jej mladý život vyhasol vo veku 13 rokov.

Pohreb zosnulej Mariky za uskutoční v sobotu 25. októbra t.r. o 14. hodine v Dome smútku v Hencovciach.
Odpočinutie večné daj jej, Pane a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen.

Študentská kvapka krvi - príďte darovať červené zlato

24.10.2008 V pondelok 27.októbra štartuje už 14.ročníkpodpory bezpríspevkového darcovstva krvi pod názvom študentská kvapkakrvi. Jej cieľom je osloviť a získať hlavne mladých ľudí a prvodarcovpre šírenie myšlienky darcovstva krvi pre slovenské zdravotníctvo.
Akcia potrvá do 17.novembra t.r.
Všetci tí, ktorí sa zapoja do tohtoročnej študentskej kvapky krvi budúzaradení do žrebovania o atraktívne ceny. Slovenský Červený kríž má predarcov pripravené aj kalendáriky a diáriky, ktoré obdržia prvodarcoviaaj ostatní darcovia po uskutočnenom odbere.
Pozývame hlavne mladých ľudí, ale aj ostatných darcov krvi každý utorok a štvrtok na HTO Vranovskej nemocnice.
Už vopred ďakuje M.Majzlíková, riaditeľka SÚS ŠČK Vranov nad Topľou.

Piatok je dňom exkurzií

23.10.2008 V piatok 24. októbra t.r. sa naši žiaci II.stupňa základnej školy zúčastnia exkurzií. Nuž a čo ich čaká :
V.A a VI.A - Košice - Dóm sv. Alžbety, Miklušova väznica
V.B - Hasičský a záchranný zbor Vranov, knižnica Vranov
VI.B - Vranov Náučný prírodopisný chodník Máj - Okulka
VII. A,B - Litmanová, Ružbachy
VIII.A,B - ČOV Vranov, Výstava v Hornozemplínskom stredisku
IX.A,B - Svidník, SZ�Milosrdného Samaritána, Vojenské múzeum

Pozor - posledné dni fotosúťaže

22.10.2008 Pozor - pozor - už len týždeň a fotosúťažJeseň včera - dnes - zajtra končí. Tak neváhajte, rýchlo foťte a fotkyprineste pani učiteľke Mgr.M.Majzlíkovej. Samozrejme, že čakáme nafotografie aj na našej mailovej adrese czsvranov@post.sk.

Naše deti to na primátorskej míli riadne roztočili

22.10.2008 Včera sa v Meste Vranov nad Topľou konalabežecká súťaž známa ako Primátorská míľa. Naše deti z I.stupňa to tamriadne roztočili a získali sme tieto krásne miesta :
1. ročník
Kušnír Dominik, Puškár Filip, Červeňák Mário, Demeter Ján

1. miesto - zlato
Jenčová Martina, Michalovová Miriam, Jenčová Angelika, Fialová Ema
Blahoželáme našim úspešným najmenším športovcom za krásnu reprezentáciu školy!

2. miesto - striebro
2. ročník
Sabo Daniel, Gaži Róbert, Ficko Juraj, Dzurovčin Dávid

3. miesto - bronz
3. ročník
Babinský Kristián, Hreňo Kristián, Vida Maroš,
Maľar Daniel

3. miesto - bronz
Lokšíková Laura, Petrová Patrícia, Jenčová Veronika
Trellová Zuzana

3. miesto - bronz
Lokšíková Laura Petrová Patrícia Jenčová Veronika
Trellová Zuzana

Zmena termínu - Testovanie 9-2009

21.10.2008 Ministerstvo školstva SR, vzhľadom napožiadavky škôl posunúť termín testovania žiakov 9.ročníkov Z�zmesiaca február na marec príslušného roka, určilo termín konaniaceloslovenského testovania žiakov IX.ročníkov základnej školy vškolskom roku 2008/2009 na 11.marec 2009 (streda).
V tento deň sa bude konať pre žiakov IX.ročníkov Z�celoslovenské certifikačné testovanie z matematiky a vyučovacieho jazyka.

Prosíme ťa, daruj jednu knihu našim škôlkárom

21.10.2008 Milý žiak, milá žiačka!
Si už veľký/veľká a "vyrástol" / "vyrástla" si z niektorých kníh?Prosím ťa, daruj jednu knihu, ktorú už nečítaš deťom našej materskejškôlky. Prines ju do školy a odovzdaj triednemu učiteľovi. My ichzozbierame a s veľkou radosťou podarujeme našim najmenším.
Určite sa naši škôlkari potešia. A o to ide. Robiť radosť tým druhým.

Zasadnutie pedagogickej rady a pracovná porada

20.10.2008 Zasadnutie Pedagogickej rady pri CZ�s M�sv.Dominika Savia sa uskutoční v pondelok 3.novembra t.r. o 14.00hodine a to následovne :
I.stupeň Z�- budova B 92 - zborovňa - 14.00. Z: PaedDr.J.Tirpáková
II.stupeň Z�- budova Námestie Jána Pavla II. - trieda VI.A - 14.00 . Z: Ing.T.Mašlanková.
Program :
1. Hodnotenie prospechu, správania a dochádzky za I.štvrťrok šk.r.2008/2009.
2. Informácie o výchovnom poradenstve na škole
3. Diskusia, rôzne
4. Závery a opatrenia.

V tento deň sa uskutoční aj pracovná porada.
Program :
1. Hlavné úlohy na mesiac november 2008
2. Diskusia, rôzne
3. Závery a opatrenia.

Nové foto - nádherná jeseň

20.10.2008 Jeseň je úžasná a nádherná. Svedčia o tom ajfotografie, ktoré môžete vidieť v našom Fotoalbume v priečinkuFotografická súťaž - Jeseň včera, dnes, zajtra. Prinášame vám tamsúťažné i nesúťažné fotografie, ktoré nám naďalej môžete posielaťmailom na adresu czsvranov@post.sk

Metodický deň 4.novembra 2008

20.10.2008 Celodicecézny metodický deň pedagogických avýchovných zamestnancov katolíckych základných škôl Košickejarcidiecézy sa uskutoční v utorok 4.novembra t.r. v CZ�sv.Egídia ,Jiráskova 5 Bardejov.
V priečinku Dokumenty školy v podpriečinku Metodický deň 4.11.2008 nájdete všetky organizačné pokyny a program dňa.

Misijná nedeľa - deň solidarity

18.10.2008 Tretia októbrová nedeľa je už tradičnevenovaná misiám. V tento deň sa na celom svete koná zbierka, ktorejvýťažok je určený na pomoc obyvateľom chudobných krajín. Misijná nedeľamá zároveň pripomínať, že Cirkev tvorí jedno univerzálne spoločenstvo,rodinu bratov a sestier vo viere.

Komparo v tomto školskom roku

17.10.2008 Časový harmonogram
Školský rok 2008/09

* 16. október 2008 - testovanie žiakov 1. ročníka S�(Sj, M, VŠP) - vstupné testovanie
* 6. november 2008 - testovanie žiakov 5. ročníka Z�(Sj, M, VŠP) - vstupné testovanie
* 6. november 2008 - testovanie žiakov 9. ročníka Z�(Sj, M) - výstupné testovanie + príprava na Testovanie 9
* termín bude oznámený - testovanie žiakov 4. ročníka S�(Sj, M, Aj,Nj) - výstupné testovanie + príprava na externé maturitné testy

* 30. apríl 2009 - testovanie žiakov 7. ročníka Z�(Sj, M) - priebežné testovanie (možno využiť ako koncoročné testy)
* 30. apríl 2009 - testovanie žiakov 8. ročníka Z�(Sj, M) - priebežnétestovanie + príprava na Testovanie 9 (možno využiť ako koncoročnétesty)
* 30. apríl 2009 - testovanie žiakov 2. ročníka S�(predmety budúoznámené) - priebežné testovanie (možno využiť ako koncoročné testy)
zdroj: www.minedu.sk

Primátorská míľa v utorok

17.10.2008 Dnes sa mala konať športová súťaž detí amládeže Primátorská míľa - Dni športu v Meste Vranov nad Topľou. Avšakz dôvodu nepriaznivého počasia sa VIII.ročník súťaže uskutoční v utorok21. októbra od 10. hodiny.

Spojme sa v modlitbe

17.10.2008 V sobotu 18.októbra sa o deviatej hodinespojme v modlitbe všetci, ktorí chceme, môžeme a túžime spoločne prosiťNebeského Otca za pokoj vo svätých rodinách.

Nezabudnite sledovať jedálny lístok

16.10.2008 Milí žiaci, učitelia, rodičia. Nezabudnite sikaždý deň kliknúť na našej stránke na JEDÁLNY LÍSTOK. Prinášame stálenové informácie od vedúcej školskej jedálne o tom, čo sa denne varí apodáva v našej jedálni.
Prajeme všetkým dobrú chuť a ďakujeme milým kuchárkam za výborné jedlá.

Jesenné prázdniny

16.10.2008 Na základe Pedagogicko-organizačných pokynovM�SR pre šk.r.2008/2009 budú jesenné prázdniny v termíne od 30.októbrado 31. októbra 2008 ( štvrtok, piatok).
Posledný deň vyučovania - 29.október 2008 ( streda)
Začiatok vyučovania - 3. november 2008 ( pondelok).

Ustanovujúce zasadnutie Rady školy

14.10.2008 Na základe rozpisu zriaďovateľaRímskokatolíckeho arcibiskupského úradu v Košiciach sa ustanovujúcezasadnutie Rady školy uskutoční v utorok 28.októbra 2008 o 15.00 hod. vzborovni Cirkevného gymnázia sv.Františka z Assisi, Školská 650 Vranovnad Topľou.

Pozvánka na Burzu informácií

14.10.2008 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny voVranove nad Topľou pozýva všetkých deviatakov na Burzu informácií zaúčelom prezentácie stredných škôl a zamestnávateľov v našom regióne.
Termín 23.októbra 2008.
Miesto konania : Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou
Program : 9.00 - 9.30 Otvorenie
9.30 - 15.00 Prezentácie škôl, zamestnávateľov a ÚPSVaR Vranov nad Topľou.

Naše deti v divadielku

13.10.2008 Dnes, pondelok 13.októbra sa naši žiaci z I.Aa II.A zúčastnili na divadielku - muzikálovej rozprávke Vrabec Brbolecv MsDK.
Nuž a o čom to bolo? Vrabec chcel spoznať teplé krajiny, tak sa vybralvlakom na juh, no žiaľ vystúpili na južnom póle a tak teplé krajinynevidel a zistil, že všade je dobre, ale doma najlepšie.

Nové foto

13.10.2008 Sestra Dolores nám dnes zaslala krásne fotografie z experimentálneho vyučovania.
Kliknite si na Fotoalbum na galériu Experimentálne vyučovanie náboženstva - I.B a uvidíte, ako sa naše prváčence učia.

Mimoriadna pedagogická rada

13.10.2008 Oznamujeme všetkým pedagogickým zamestnancom,že mimoriadna pedagogická rada sa uskutoční v utorok 14.októbra o 13.45hod. v budove lúčna pre základnú školu a v stredu 15.10.2008 o 7.45hod. pre gymnázium.
Program : Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jejvýsledkoch a podmienkach za šk.r.2007/2008 v zmysle VyhláškyMinisterstva školstva SR 9/2006 Z.z v znení Metodického usmernenia M�SR č. 10/2006-R

Nové výzvy pre základné a stredné školy

12.10.2008 Agentúra Ministerstva školstva SR preštrukturálne fondy EÚ vyhlásila 6. októbra 2008 štyri výzvy napredkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnychfondov EÚ s názvom Tvorba a implementácia školských vzdelávacíchprogramov základných/stredných škôl v rámci opatrenia 1.1 Premenatradičnej školy na modernú a opatrenia 4.1 Premena tradičnej školy namodernú pre Bratislavský kraj. Základné a stredné školy v rámci celéhoSlovenska tak môžu získať až 740 miliónov Sk (24 563 499 EUR).
Výzvy z Operačného programu Vzdelávanie predstavujú príležitosť prezískanie nenávratného finančného príspevku na tvorbu a implementáciuškolských vzdelávacích programov s využitím nových učebných materiálov.Ich cieľom je pripraviť žiakov pre vedomostnú spoločnosť, rovnako ako ina inováciu didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetenciežiakov. Základné školy môžu získať nenávratný finančný príspevok najeden projekt od 2 miliónov Sk (66 387,84 EUR) do 5 miliónov Sk (165969,59). Minimálna výška nenávratného finančného príspevku pre strednéškoly je stanovená na 3 milióny Sk (99 581,76 EUR), maximálna výškamôže dosiahnuť až 10 miliónov Sk (331 939,19). Potenciálni žiadateliamôžu posielať svoje žiadosti o nenávratný finančný príspevok na adresuAgentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálny fondy EÚ do 19.januára 2009.
Podrobné informácie k vyhláseným výzvam sú zverejnené na internetovej stránke http://www.asfeu.sk/.

Bratislava 6. október 2008, zdroj : www.minedu.sk

Mons.ThLic.František Šándor - čestný občan Sedlísk

9.10.2008 V utorok 30.septembra t.r. si rímskokatolíckiveriaci v Sedliskách pripomenuli 1. výročie od konsekrácie kostolaNarodenia sv.Jána Krstiteľa.
Pri tejto príležitosti odovzdal starosta obce Ing.Jozef Dobrockýverejné uznanie obce, čestné občianstvo Mons.ThLic.FrantiškoviŠándorovi za duchovný rozvoj obce.

Úspech našich sestier Koritkových

9.10.2008 Prvý októbrový deň sa v areáli výstaviskaAgrokomplexu v Nitre konal 31.ročník celoslovenskej súťaže vo viazaní aaranžovaní kvetov. Dve prvé miesta v kategórii mládeže, a to varanžovaní adventného venca aj v jesenných aranžmoch s ovocím vyhralinaše žiačky - gymnazistka Monika Koritková a jej sestra MirkaKoritková. Obidve na súťaž pripravovala ich babka Mária Haľková.Blahoželáme!

Napíšte o nich

8.10.2008 O starých mamách, starých otcoch, tetách,ujoch, susedkách, susedoch ..., ktorí vás nejako upútali. Zaujímajú násich príbehy. Bude pre nás cťou zoznámiť sa s nimi na spoločnýchstretnutiach v knižnici. Prostredníctvom výstavy v našich priestorochich na slávnostnom vyhodnotení predstavíme širokej verejnosti.

Vaše príspevky vo forme prózy môžu byť obohatené výstižnou fotografiou danej osobnosti.
Súťažné kategórie:

1. kategória - žiaci Z�– 1. stupeň,
2. kategória - žiaci Z�– 2. stupeň a študenti osemročných gymnázií 1.stupňa
3. kategória - študenti S�a študenti osemročných gymnázií 2. stupňa
4. Iní – všetci tí, ktorých sme oslovili a nenašli sa v žiadnej kategórii
.
Na práci je potrebné uviesť meno a priezvisko, vek, školu, bydlisko a tel. číslo, prípadne e-mail.
Súťažné práce odovzdajte osobne v knižnici alebo pošlite elektronickoupoštou na adresu dospele@vthk.sk. Maximálny rozsah - 2 strojom písanéstrany formátu A4.
Uzávierka prác je 31.októbra 2008.
Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže sa uskutoční 13. novembra 2008 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Vytúžený synček sa narodil

7.10.2008 S veľkou radosťou v srdci vám oznamujeme, že sapred niekoľkými minútami ( o 15.30 hod.) narodil vytúžený synček JozefVarga. Malý Jožko váži 4130 gramov a meria 51 cm. Tento nádherný"valibučik" prišiel na svet mamičke Mgr.Majke Vargovej, našej paniučiteľke a otcovi Ing.Jozefovi Vargovi, nášmu pánovi ekonómovi.
Všetkým Vargovcom vyprosujeme hojnosť zdravia, šťastia, pokoja, lásky a dlhý život naplnený darmi Ducha Svätého.
Dnes slávime sviatok Ružencovej Panny Márie. Prosíme preto aj našu mamičku o orodovanie za malého Jozefa.

Spoločná modlitba sv.ruženca

7.10.2008 Je október. Mesiac sv.ruženca. Je to nádhernýpocit, ak sa modlia spoločne žiaci s učiteľmi a duchovným otcom tútonádhernú a pritom jednoduchú modlitbu. Je to vyjadrenie lásky našejmamky - ĽÚBIME ŤA.
Spoločná modlitba sv.ruženca dnes zaznela v piatich jazykoch v budovena Rodinnej oblasti. Modlili sme sa jednotlivé desiatky po slovensky,nemecky, anglicky, staroslovensky a latinsky.
Zajtra, v stredu zaznie 50 krát Zdravas Mária z úst našich najmenších - žiakov I.stupňa v budove na B 92.
Nuž pozývame aj vás na spriadanie nitiek motlitby do sv.ruženca.

Aktualizácia údajov

7.10.2008 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

Nový priečinok vo fotoalbume čaká na vaše foto

7.10.2008 Keďže nám začala veľká fotosúťaž, budemeuverejňovať vaše fotografie aj na našej stránke. V našom Fotoalbume smevytvorili novú galériu Jeseň včera-dnes-zajtra. Tu budeme ukladať vašefotografie. Prosíme, aby ste nám ich zaslali mailom naczsvranov@post.sk. Do textu nám napíšte meno a priezvisko žiaka, triedua stručný popis fotografií. Už sa na ne veľmi tešíme.
PS : Platí to tak pre žiakov ako aj pre učiteľov. Tak teda poďme do prírody, majme otvorené oči a fotografujme...

Hlavná cena - DIGITÁLNY FOTOAPARÁT

3.10.2008 Žiaci pozor. Dnes sa rozbehla súťaž, ktorúvyhlásila koordinátorka prevencie drogových závislostí pri škole. Je tofotografická súťaž a zapojiť sa môže každý jeden žiak , ale aj učiteľškoly. Sú vytvorené dve poroty a dve kategórie - žiaci verzus učitelia.Stačí si všímať jesennú prírodu a všetko čo sa deje v prírode i nanašich dvoroch a uliciach. Využime čas prechádzkami prírodou anezabudnime na foťák. Oplatí sa to. Veď hlavnou cenou je digitálnyfotoaparát!!!

Účelové cvičenie - netradične

3.10.2008 Naši gymnazisti majú dnes účelové cvičenie -Ochrana človeka a prírody. Nuž a verte, aj napriek tomu, že vonku jezima a prší, našim gymnazistom to nevadí. Využil sa variant B.Jednotlivé triedy si včera v teoretickej časti pripravili scénky azábavnou formou predstavili svojim spolužiakom napríklad Školskýporiadok, ako sa správať v triede, nechýbal poplach v prípade ohrozeniaohňom, povodňami či inými katastrófami, tiež dopravná výchova a ajzdravotnícka výchova.
Žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľmi to pripravili perfektne a ajtakouto zábavnejšou formou ukázali, že všetko sa dá, len treba chcieť.

Pozor - súťaž - pozor - súťaž

3.10.2008 Pozývame Vás a Vašich žiakov do informatickej súťaže iBobor (informatický Bobor).

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov.

Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak či žiačka základnej školy od 5.
ročníka alebo žiačka či žiak ľubovoľnej strednej školy alebo
osemročného gymnázia. Účasť v súťaži je bezplatná.

Súťažné kategórie
Benjamíni: 5.-7. trieda ZŠ, príma a sekunda osemročného gymnáziaKadeti:8.-9. trieda ZŠ, tercia a kvarta osemročného gymnáziaJuniori: 1.-2.ročník gymnázií a stredných škôl, kvinta a sexta osemročnéhogymnáziaSeniori: ostatní študenti stredných škôl a osemročných gymnázií
Súťaž prebehne 5. - 7. novembra 2008

Viac informácií o súťaži nájdete na stránke http://www.ibobor.sk/ .

Slávime sviatok nášho patróna gymnázia sv.Františka

3.10.2008 V sobotu 4.októbra slávime sviatok nášhopatróna gymnázia sv.Františka z Assisi. Slávnosť sa uskutoční aj vnašej škole. V piatok sa 8.hodine začne slávnostná "odpustová" svätáomša, ktorú bude celebrovať duchovný správca školy ThLic.Mgr.TiborZávadský, kanonik. Obohatením bude aj slávnostná akadémia, ktorúpripravila sestra Katarína.
Svätý František, oroduj za nás!


Noví členovia Rady školy - rodičia žiakov

1.10.2008 Na Rodičovskom združení boli v utorok 30.septembra t.r. zvolení v tajných voľbách noví členovia Rady školy -zástupcovia rodičov žiakov. Na základnej škole bol zvolený PhDr. ŠtefanOcilka a na gymnáziu Mgr. Emília Antolíková.

V nedeľu Odpustová slávnosť sv.Františka z Assisi

30.9.2008 Farské spoločenstvo farnosti sv.Františka zAssisi pozývajú všetkých ľudí dobrej vôle na Odpustovú slávnosť voVranove nad Topľou - farnosť Juh. Program začína už v sobotu 4.októbrana sviatok sv.Františka. Slávnostnú odpustovú svätú omšu bude v nedeľuo 10.30 hod. celebrovať Mons.,prof., ThDr., Ing. Anton Konečný, PhD,dekan teologickej fakulty KU v Ružomberku so sídlom v Košiciach.

“Jeseň včera, dnes i zajtra“

30.9.2008 Koordinátor prevencie drogových závislostí pri CS�vyhlasuje veľkú októbrovú súťaž s názvom:
“Jeseň včera, dnes i zajtra“

Vašou úlohou je urobiť zaujímavú fotografiu jesennej nálady, ktorámomentálne vládne medzi nami. Fotografovať môžete celý október. Každýžiak môže odovzdať najviac tri fotografie, ktoré musia byť vyvolané, nazadnej strane podpísané menom. Musí to byť vlastná výroba, nie obrázokstiahnutý z internetu. Vašu tvorbu odovzdajte pani učiteľkeMgr.Marianne Majzlíkovej.
Z vašich fotografií bude zostavená v priestoroch školy výstava. Odbornáporota (v zložení PaedDr.Marián Babej, Mgr. Cyril Melničák, Mgr.Katarína Nemcová, Mgr. Darina Blaščáková, Mgr. Viliam Jedinák, Mgr.Peter Lojan, Ing. Stanislav Petro) vyberie tie najkrajšie práce, ktorébudú odmenené perfektnými cenami.

Zvolení ďalší členovia Rady školy

29.9.2008 Ďalšími členmi Rady školy sa po voľbách stali:Mgr.Marianna Krajníková, zástupkyňa pedagogických zamestnancovzákladnej školy s materskou školou a PaedDr.Bartolomej Petro, zástupcapedagogických zamestnancov gymnázia.

Prezentácia nášho projektu

26.9.2008 Vo štvrtok 25.septembra 2008 sa v čase od 9.hodiny v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutočnilaprednáška spojená s prezentáciou programu Mládež v akcii. Táto akciabola organizovaná v rámci projektu s poľskou školu, ktorého sa niektorínaši žiaci zúčastnili koncom minulého školského roka. Prezentáciuviedol Mgr. Róbert Majzlík. Touto cestou sa chceme poďakovať vedeniuHornozemplínskej knižnice vo Vranove n/T, že nám pomohli toto podujatiezorganizovať. Fotografie z tejto prezentácie prinášame v našomfotoalbume.

Ustanovujúce zasadnutie Rady školy

23.9.2008 Na základe rozpisu ustanovujúcich zasadnutí rádškôl košickej arcidiecézy, ktorý vydal Rímskokatolícky arcibiskupskýúrad v Košiciach sa ustanovujúce zasadnutie RADY ŠKOLY pri Cirkevnejspojenej škole vo Vranove nad Topľou uskutoční v stredu 15.októbra t.r.o 15.00 hodine. Zriaďovateľa bude zastupovať PaedDr.Jozef Berta, členKolégia rady riaditeľov.

Úspech bývalého žiaka školy - Tadeáša Husára

23.9.2008 Všetko plynie a čas sa zastaviť nedá. To platíaj o žiakoch našej školy. Pred pár rokmi na našej škole fungovaloŠkolské športové stredisko zamerané na atletiku a pôsobili v ňom ajnadaný chalan Tadeáš Husár. Po skončení činnosti na našej škole sanaďalej venuje atletike v Mestskom športovom klube a z roka na rok jeúspešnejší.
V Košiciach sa 13. - 14. septembra 2008 uskutočnili MajstrovstváSlovenska starších žiakov a žiačok v atletike. Z Vranova sa hozúčastnili dvaja pretekári, ktorí sú členmi dorasteneckého družstvaMestského športového klubu Vranov a pôsobia v súťaži VsAZ a to IgorZeleňák a Tadeáš Husár.
Tieto preteky boli zároveň nomináciou na medzištátne stretnutie Česko –Poľsko - Maďarsko - Slovensko v Olomouci 21. septembra 2008. Husárovisa darilo a výborným piatym miestom vo finále na 60m a 2. miestom vskoku do diaľky si vybojoval reprezentačný dres a stal sa tak prvýmnáhradníkom v štafete 4 x 60m.
Srdečne gratulujeme a držíme palce v jeho ďalšej atletickej kariére.

Rodičovské združenie 30.septembra

22.9.2008 Oznamujeme všetkým rodičom, že celoškolské Rodičovské združenie sa uskutoční v utorok 30.septembra o 16.00 hod.
Z dôvodu voľby členov Rady školy zo strany rodičov sa rodičovskézdruženie uskutoční v jeden deň a v jednu hodinu. Rodičia žiakovzákladnej školy ( I.stupeň aj II.stupeň) sa stretnú v budove naSídlisku lúčna, rodičia žiakov gymnázia sa stretnú v budove na RO,Školská 650.

Príhovor riaditeľa školy

19.9.2008 V Dokumentoch školy nájdu naši čitatelia už aj Príhovor riaditeľa školy na prahu nového školského roka 2008/2009.

Milý Danielko, vitaj v našej rodine!

18.9.2008 S veľkou radosťou v srdci vám chceme oznámiť,že v stredu 17. septembra sa našim pánom učiteľom PaedDr.LýdiiKľučárovej a Mgr.Rudovi Kľučárovi narodil vytúžený syn menom DANIEL.Rodinka Kľučárových sa tak rozšírila o ďalšieho člena.
Zo srdca prajeme a vyprosujeme malému Danielkovi a celej jeho rodinkehojnosť zdravia, pokoja, lásky, porozumenia, úsmevov a radosti zoživota.
Milý Danielko, vitaj v našej rodine.

Prví zvolení členovia Rady školy

18.9.2008 V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. oštátnej správe v školstve a školskej samospráve sa na našej školeuskutočnili prvé voľby členov Rady školy. V utorok 16.9. sa v tajnýchvoľbách z radov nepedagogických zamestnancov stal členom rady Ing.JozefVarga, v stredu si na rodičovskom združení zvolili rodičia detímaterskej školy svojho zástupcu rodičov Jána Hrubovského.
Voľby v jednotlivých zložkách sa uskutočnia do konca mesiaca septembra.

Odišiel vzácny mladý človek

14.9.2008 Bol to nádherný mladý muž - múdry,inteligentný, vzdelaný, mimoriadne nadaný. Bol to náš Janík Dravecký,či " mladý Čači". V sobotu, pri tragickej autonehode na obyčajnejembéčke zahynul. Mal 26 rokov a život plný plánov - doktorát, svadba,vystúpenia... Pán Boh mu nadelil hojnosť darov - mimoriadne hudobnénadanie, hudobný sluch, nádherný hlas, tanec či folklórne "cifrovanie".
Mnohí z nás sme ho poznali. Jeho úsmev, optimizmus, láskavosť. Keď sa vkostole počas veľkopôstneho obdobia rozozvučali jeho husle, mnohým znás vypadli slzy dojatia. Jeho Golgota nám už nezaznie, jeho husličkynás už nepotešia, Pašie v jeho podaní si už nevypočujeme.
Drahý Janík, budeš nám chýbať. Nielen nám, Čaklovčanom, ale určite ajmnohým mladým ľuďom, folklóristom vo Vranovčane, spolužiakom...
Pán Boh si ťa povolal k sebe. Nepýtame sa prečo, lebo vieme, že kríž toje obeta a dokonalosť. Všetko, to čo si mal vykonať si vykonal. Vďaka,ti za to!
V našich srdciach zostaneš navždy. Modlíme sa dnes za tvoju dušu i zatvojich rodičov a súrodencov a všetkých blízkych, ktorí prežívajú veľmiťažké chvíle.
Odpočinutie večné, daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen.

Pohreb zosnulého Janíka sa uskutoční v stredu 17. septembra o 14.30hod. v rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Čaklove.

V pondelok slávime sviatok Sedembolestnej Panny Márie

Sedem bolestí Panny Márie

1. keď Ježiša zajali a bičovali
2. keď Ježiša predviedli pred Piláta a odsúdili
3. keď vyriekli nad Ježišom ortieľ smrti
4. keď Ježiša pribili na kríž
5. keď Ježiš vypustil ducha na kríži
6. keď Ježiša sňali z kríža
7. keď Ježiša uložili do hrobu

Narodila sa malá Júlia Babjačková

13.9.2008 V nádherné piatkové poludnie, kedy slávi svojsviatok mena naša Nebeská Matka a tiež všetky Márie prišla na svet maláJúlia Babjačková. Je to druhé vytúžené dieťatko našej pani učiteľkyMgr.Darinky Babjačkovej.
Milá Júlia, vitaj medzi nami. Z úprimného srdca ti vyprosujeme hojnosťzdravia, pokoja a radosti v tomto nádhernom svete. Veľa radostí z malejJúlie želáme aj je mamke a celej rodine.

Zloženie a počet členov rady školy

12.9.2008
V zmysle §-25 ods.4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe vškolstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov Vám určujeme zloženie a počet členov radyškoly :
Počet členov rady školy : 11
Zloženie rady školy :
• 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, z toho 1 za základnú školu s materskou školou a 1 za gymnázium
• 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy
• 3 zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, ztoho 1 zvolený zástupca rodičov detí materskej školy, 1 zvolenýzástupca rodičov žiakov základnej školy a 1 zvolený zástupca rodičovžiakov gymnázia
• 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
• 1 zvolený zástupca žiakov gymnázia.

Mons.Alojz Tkáč, arcibiskup-metropolita
List č.j.:S-1194/2008

Dnes slávi svoj sviatok mena naša mamička

12.9.2008 S Máriou krajší život mám, s Máriou v modlitbe sa stretávam.
Dnes naša mamička slávi svoj sviatok. Bola múdrejšia a svätejšia a predsa bola pokorná. Buďme ako ONA.
Prajeme dnes všetkým dievčatám, slečnám, mamkám, babkám, tetám, paniučiteľkám, ktoré voláme tým najkrajším menom MÁRIA hojnosť LÁSKY,POKOJA, RADOSTI, POKORY, Darov Ducha Svätého a Božích milostí.

Rozpis modlitieb za školy

11.9.2008 V priečinku Dokumenty školy nájdete nový Rozpismodlitieb za školy platný v šk.r.2008/2009, tak ako nám ho poslalzriaďovateľ.

Hľadáme učiteľa na vyučovanie TV/F

11.9.2008 Cirkevná spojená škola hľadá učiteľa saprobáciou Telesná výchova/Fyzika s nástupom ihneď. Ponúkame pracovnýpomer na dobu určitú do 30.6.2009. V prípade potreby bude pracovnýpomer obnovený aj v nasledujúcom školskom roku. Záujemcovia nech sahlásia telefonicky na č.t. 057/4464281, 0904509150 alebo mailomczsvranov@post.sk.

Blahoželanie k titulu PaedDr.

11.9.2008 Z úprimného srdca blahoželáme našej novejkolegyni Zuzane Krajčovej, ktorá v utorok 9.septembra t.r. obhájila naFakulte humanitných a prírodných vied v Prešove svoju prácu a získalatak titul PaedDr. Témou jej práce bola Kresťanská sociálna etika.


Štátny smútok

9.9.2008 Dnes sa presne o 12. hodine, teda na pravépoludnie, spustili všetky vlajky na pol žrde a bol vyhlásený štátnysmútok na počesť obetí najväčšej autobusovej dopravnej tragédie vhistórii Slovenska v Chorvátsku.
Modlime na duše zosnulých : Odpočinutie večné daj im, ó Pane a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji. Amen.
Modlime sa i za príbuzných obetí. Pane, daj im zvládnuť ťažké chvíle, naplň ich pokojom aby s pokorou prijali tento kríž.

Rodičovské združenie - 30.9.2008

8.9.2008 Oznamujeme všetkým rodičom, že celoškolské Rodičovské združenie sa uskutoční v utorok 30.septembra o 16.00 hod.
Z dôvodu voľby členov Rady školy zo strany rodičov sa rodičovskézdruženie uskutoční v jeden deň a v jednu hodinu. Rodičia žiakovzákladnej školy ( I.stupeň aj II.stupeň) sa stretnú v budove naSídlisku lúčna, rodičia žiakov gymnázia sa stretnú v budove na RO,Školská 650. Rodičia detí materskej školy sa stretnú v materskej škole.

Zasadnutia pedagogickej rady

8.9.2008 Na základe rozhodnutia riaditeľa školy zasadnutia Pedagogickej rady budú následovne :
org.zložka : základná škola - 3.11.2008, 20.1.2009, 1.4.2009 a 22.6.2009.
org.zložka : gymnázium - 4.11.2008, 21.1.2009, 2.4.2009 a 19.6.2009.

Oznam pre stravníkov

8.9.2008 Nakoľko dochádza k zmenám v platení za stravu prinášame vám informácie, ktoré nám poskytla riaditeľka školskej jedálne.
Nájdete ich v priečinku Oznamy rodičom (vľavo na lište).
Nuž a na stránke nájdete aj jedálny lístok.

Krásne štyridsiatiny oslavuje Mgr.M.Klaciková

8.9.2008 Kytičku nádherných kvetov chceme dnes taktosymbolicky darovať našej pani učiteľke Mgr.Monike Klacikovej, ktorá vsobotu 6.septembra oslávila nádherné štyridsiatiny.
Drahá Monika, prajeme ti hojnosť lásky, pokoja, radosti, zdravia a vždy láskavý úsmev na tvári.

Divadielko pre našich najmenších

8.9.2008 V pondelok 22.septembra zavítajú naše deti zI.stupňa v budove na B 92 do Divadla v Prešove, kde na nich čakározprávka Šialene smutná princezná.
Deti platia 120 Sk + 2 kultúrne poukazy.
Prváci, keďže nemajú kultúrne poukazy platia 170Sk.
Prajeme našim deťom krásny zážitok.

Prezentácia školy už na našej stránke

7.9.2008 Hurá... povedali sme si. Podarilo sa. Od dnes simôžete na našej stránke pozrieť našu prezentáciu školy, školskýčasopis, hymnu školy, školské hudobné CD, či knihu vydanú pri oslavách10.výročia Cirkevnej základnej školy sv.Dominika Savia.
Vzhľadom k tomu, že sme od 1.3.2007 spojenou školou vytvorili sme stránku cirkevnej spojenej školy www.cssvranov.edupage.sk.
A práve na tejto stránke môžete nájsť dosť veľa nových ZAUJÍMAVOSTI.Dostanete sa tam, ak si kliknite vľavo na lište priečinok Prezentáciaškoly.

Nové fotografie zo začiatku školského roka

7.9.2008 V našom fotoalbume vám s veľkou radosťouprinášame "kopec" nádherných fotografií zo začiatku školského roka2008/2009. Nezabudnite si kliknúť vľavo na lište na fotoalbum anásledne si vyberte galériu - Začiatok školského roka 2008/2009 -2.9.2008.
PS : stojí to zato:-))

BAZILIKA MINOR vo Vranove

6.9.2008 Dnes sa za účasti J.E. kardinála Jozefa Tomka iza účasti mnohých biskupov, kňazov, rehoľných sestier a veriacich zoZemplína uskutočnila nádherná slávnosť vyhlásenie Kostola NarodeniaPanny Márie vo Vranove nad Topľou - Sever za BAZILIKU MINOR.
Kliknite si vľavo na lište na priečinok Aktuálne slová a dozviete sa viac.
V mene všetkých našich žiakov a zamestnancov školy chceme vyjadriť z úprimného srdca svoju radosť.

Privítali sme vzácnu návštevu

5.9.2008 S veľkou radosťou a láskou v srdci sme dnes,piatok, privítali medzi nami našu drahú a vzácnu sestričku Don Bosku.Patrila medzi zakladateľov našej školy a plných desať rokov rozdávalanašim žiakom ako učiteľka svoje srdce, lásku, pokoj, rady a úsmevy.Dnes pôsobí v Bytči a učí na gymnáziu.
Zajtra ju môžeme stretnúť na slávnostnom vyhlásení baziliky minor v Kostole Narodenia Panny Márie Vranov - Sever.

Školský rok sa začal

4.9.2008 Slávnostnou svätou omšou v kostole sv.Františkaz Assisi vo Vranove nad Topľou - Juh sme začali nový školský rok2008/2009 v utorok 2.septembra.
Je to už sedemnásty školský rok pre základnú školu a jubilejný desiatyškolský rok pre gymnázium, a tretí školský rok pre materskú školu. Mámez toho nesmiernu radosť, že cirkevná škola v našom meste žije.
Tak, milí naši žiaci, prajeme vám hojnosť radostí v školskom živote, plnosť múdrosti, lásky, pokoja a porozumenia.

Nuž milí naši žiaci, v utorok začíname

30.8.2008 Prázdniny - to je super vec! Ale škola volá...
Aj v škole je super, nuž teda nezabudnime: školský rok 2008/2009 začína v utorok 2.septembra.
Stretneme sa všetci pred kostolom sv.Františka z
Assisi ráno o 8.00 hod.
Ako zvyčajne školský rok začneme slávnostnou svätou omšou.

Pozvánka na XXIII. Medzinárodný kongres rodiny

27.8.2008 Pod názvom Rodina a média sa v dňoch 5.- 7.septembra v Ružomberku začne 23. ročník svetových kongresov rodiny.Cieľom konferencie je hľadanie odpovede na otázku, či sú médiáohrozením alebo prínosom pre rodinu?

Prednášky a sprievodný program sa budú dotýkať týchto tematickýchokruhov: 1. Vplyv médií na rodinu – vplyv na členov rodiny, na manželova ich spolupracovníkov a na deti a ich spolužiakov a na ich vzájomnévzťahy) 2. Dôsledok vplyvu médií na vzťahy a komunikáciu v rodine 3.Spôsob prezentácie rodiny v médiách (tradičné a netradičné modelyrodiny) 4. Komunikácia v rodine o médiách a ich obsahoch 5. Ako využiťmédiá na posilnenie rodiny (vnútorne i v spoločnosti) Viac opripravovanom kongrese, ako aj možnosti registrácie nawww.rodinaamedia.sk
(zdroj : www.rimkat.sk)

Kultúrne poukazy pre bývalých deviatakov

27.8.2008 Oznamujeme všetkým bývalým našim deviatakom, žekultúrne poukazy na rok 2008 si môžu vyzdvihnúť u svojich bývalýchtriednych učiteľov - RNDr.M.Cenknerovej a Mgr.I.Paľkovej.

Aktualizácia údajov

25.8.2008 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

Tak a začali sme...

25.8.2008 Dnes sme svätou omšou začali nový školský rok2008/2009. Všetci učitelia sa stretli v kostole sv.Františka z Assisivo Vranove nad Topľou - Juh. Po svätej omši, ktorú celebrovalThLic.Mgr.Tibor Závadský, kanonik nasledovalo školenie BOZP a PO.
Fotografie prinášame vo Fotoalbume v galérii Začiatok školského roka 2008/2009.

Bazilika minor a slávnosť 300 rokov slzenia obrazu

25.8.2008 Slovensko má novú baziliku minor akonkatedrálu. Stal sa ňou rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márievo Vranove nad Topľou a kostol sv.Mikuláša v Prešove. Rozhodol o tompápež Benedikt XVI.

"Vranov je významným zemplínskym pútnickým miestom. V kostole sanachádza milostivý obraz, ktorý bude mať v auguste 300. výročie odzázračného krvavého slzenia.
Ďalším dôvodom je, že jeden z bočných oltárov kostola je zasvätený sv.Klimentovi. Pozostatky svätca boli prevezené z hradnej kaplnky vČičave, kde patronát sv. Klimenta siaha až do obdobia Veľkej Moravy.

Ide o veľmi staré, približne 1200-ročné, patrocínium," vymenoval dvahlavné dôvody udelenia titulu bazilika minor cirkevný historik PeterZubko z Teologickej fakulty v Košiciach.
O povýšenie kostola na baziliku minor požiadal košický arcibiskup AlojzTkáč v apríli tohto roka. Pápežský dekrét o povýšení bol do Košícdoručený koncom júla.

Bazilika minor je pápežský kostol, v ktorom je možné získavať odpustkya niekoľkokrát do roka sa tam musia konať pontifikálne sväté omše zaSvätého Otca. Podľa cirkevného historika sa tak Vranov nad Topľou stanecirkevne významným mestom. Na Slovensku je v súčasnosti osem chrámov stitulom bazilika minor: v Šaštíne, v Nitre, v Rajeckej Lesnej, vStarých Horách, v Kežmarku, v Levoči, v Ľutine a v Bardejove. Vranovskábazilika minor bude slávnostne vyhlásená 6. septembra pri príležitostiodpustovej slávnosti.

Oznam pre zamestnancov školy

25.8.2008 Riaditeľka školskej jedálne Vranov nad Topľou -lúčna oznamuje všetkým našim zamestnancom, že je možné prihlásiť sa naobedy v školskej jedálni aj v tomto týždni.
Prihlásiť sa môžete telefonicky alebo mailom vždy denne do 8.00 hodiny ráno.
Kontakt na školskú jedáleň : tel. 4421364, mail : skolska.jedalen.lucna@post.sk.

"Prázdninové práce v budovách - august 2008"

23.8.2008 Mnohí sa náš pýtajú : ČO len v tej škole robíte, keď sú prázdniny???. Nuž pozrite si náš Fotoalbum a uvidíte!
V galérií Prázdninové práce v budovách - august 2008 nájdete zábery zrekonštrukčných prác v budove na lúčnej, zábery z núteného sťahovania (pripomíname, že v stredu nám o 14.00 hod. bolo oznámené, že v piatokráno o 7.00 hod. nastupuje firma a dovtedy sme museli kompletekonomický úsek, kaplnku a riaditeľňu vysťahovať) a taktiež prinášamefoto z prác na Rodinnej oblasti.

Svadobné oznámenie

22.8.2008 Dnes sme poštou dostali nádherný oznam a tak sa s vami chceme podeliť s jeho obsahom. Citujeme :

Bc.Martina Melníková ( naša pani asistentka) a Tomáš Ličák

Tomáš a Martina oznamujú, že nepočúvali rady skúsených a 13.9.2008 o15.00 hod. vymenia ružovú slobodu za zlaté putá manželstva vRímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou.

Vyprosujeme budúcim novomanželom hojnosť lásky, pokoja, radosti,zdravia, požehnania a dlhé roky prežité spoločne uprostred nádhernejrodiny.

Máte doma budúceho prváka?

20.8.2008 Pomôcky pre žiakov 1.ročníka
Matematika - 5 počtovníkov pre 1.roč., 2 ceruzy č.2,farbičky
Slov.jazyk - 10 denníkov pre 1.roč.,l ceruza č.1, atramentové pero, veľký čistý zošit
Prvouka - l čistý zošit bez linajok
Výtvarná výchova - l skicár A4
náčrtník A4, voskovky, far.papier, lepidlo, nožnice, plastelína
Telesná výchova - tepláková súprava uložená v igelitovej taške /na nej napísané meno a priezv./ biele tričko
trampky /cvičky alebo botasky/
Hygienické vrecúško - uterák, mydlo,toal.papier, hrebeň, hyg.vreckovky, obrúsok na desiatu
l hrubý slovník - zrkadielko
prezúvky / na nich napísané meno žiaka/
Na všetky zošity vypíšu rodičia meno a priezvisko žiaka, školu.
Predmet a triedu vypíše tr.učiteľka

Začiatok školského roka v utorok 2.septembra

20.8.2008 Chceme oznámiť všetkým našim žiakom, že školskýrok 2008/2009 začína v utorok 2.septembra t.r. Zraz je o 8.00 hodinepred kostolom sv.Františka z Assisi Vranov nad Topľou - JUH.

Oznam pre učiteľov

19.8.2008 Oznamujeme všetkým pedagogickým zamestnancom,že nástup do školy po 39 dňovej dovolenke je v pondelok 25. augustat.r.
Zraz všetkých je z dôvodu rekonštrukčných prác v budove na Námestí JánaPavla II. v kostole sv.Františka z Assisi Vranov - Juh o 8.00 hod.
Tradične sa deň začne svätou omšou.

V kanáli sme ryžovali zlato

17.8.2008 Divá voda vo vodnoslalomárskom kanáli Šun-ji už hučí slovenskú hymnu naspamäť.
Po víťazstve Michala Martikána sa v piatok hrala dvakrát na počesť kajakárky Kaliskej a deblkanoistov Hochschornerovcov.

Absolútny triumf našej vodáckej školy. Čistokrvnej, bez zahraničnéhoknow­how, čo je v slovenskom športe výnimočný jav. Všetkých sedemolympijských zlatých medailí v jeho histórii vypádlovali slalomári.

V Pekingu utvorili rekord v priebehu troch dní. V piatok dve za 35minút. Silnejšiu chvíľu náš šport nezažil a sotva tak skoro zopakuje.Kaliská vyhrala s neuveriteľným náskokom 14,3 sekundy.

Hochschornerovci zavŕšili svoj zlatý olympijský hetrik. Svetová konkurencia uznala, že naše esá boli najsilnejšie mentálne.

Odolali v extrémne náročnej vode v kritických miestach medzi treťou ašiestou bránkou, kde sa postupne topili nádeje Hilgertovej či nemeckejdeblovky. Pre úder blesku sa finálové preteky o deň presunuli, obe našelode bravúrne uniesli rolu favoritov.
zdroj : www.oh2008.sme.sk

Pozvánka na odpustovú slávnosť

16.8.2008 Srdečne vás pozývame na odpustovú slávnosťNanebovzatia Panny Márie vo farskom kostole v Čaklove. Slávnostná svätáomša začína v nedeľu o 10.30 hod. Celebruje misionár pôsobiaci v Ruskuv Omsku.
Avšak slávnosť začína už v sobotu o 14.30 hodine Adoráciou mladých predNajsvätejšou Oltárnou Sviatosťou. O 15. hodine nasleduje KorunkaBožieho milosrdenstva, neskôr modlitba svätého ruženca, modlitbymatiek, Krížová cesta. Od 18. hodiny začína Slávnostná akadémia mladýchku cti mamke mám.
Sobotňajší program bude zavŕšený svätou omšou o 19. hodine.

Pozor - zmeny - pozor - zmeny

14.8.2008 Z dôvodu rekonštrukčných prác v budove naNámestí Jána Pavla II. ( bývalé sídlisko lúčna) bol ekonomický úsekpresťahovaný.
Ak chcete kontaktovať pani Annu Gazdovú, mzdovú účtovníčku, nájdete juv budove na Bernolákovej 92 ( I.stupeň našej školy, bývalé Strediskoslužieb škole) na tel/fax 4421300.
Berka Jedináková a Ing.Jozef Varga sa presťahovali do budovy gymnázia na Školskej 650 ( Rodinna oblasť) tel/fax 4464281.
Preukážky sa budú potvrdzovať v budove na Bernolákovej 92 a Rodinnej oblasti.
Zároveň oznamujeme, že tel.číslo 4464453 je dočasne nedostupné.

Radostná správa - narodila sa malá Tamarka

13.8.2008 S radosťou v srdci a s veľkou láskou oznamujemevšetkým, že dnes sa o 12.20 hod. narodila malá Tamarka Tuľáková, druhádcéra pani zástupkyne M�Mgr.Aleny Tuľákovej. Tamarka sa má k svetu,váži 3200 gramov a meria 51 cm. Obidve "dievčatá" sú v poriadku a plnézdravia a radosti.
Blahoželáme a vyprosujeme obidvom hojnosť zdravia, radosti a pokoja.

Letné olympijské dni 2008

6.8.2008 XXIX. letné olympijské hry sa budú konať od 8.augusta 2008 do 24. augusta 2008 v Pekingu. O konaní hier v Pekingurozhodol Medzinárodný olympijský výbor 13. júla 2001.

Hry budú otvorené otváracím ceremoniálom o 20:08 čínskeho štandardnéhočasu (00:08:08 UTC) na pekinskom národnom štadióne. Športovci budúsúťažiť v 28 športoch, 302 disciplínach (165 mužských disciplín, 127ženských disciplín a 10 zmiešaných disciplín), čo je o jednu disciplínuviac ako v Aténach.

Oficiálne logo hier bolo pomenované ako "Tancujúci Peking", jedná sa oštylizovaný písomný znak 京 (ťing). Hry majú rekordný počet maskotov,päť postáv nazvaných „Deti šťastia“(福娃; Fúwá).
Viac info nájdete v priečinku Aktuálne slová

Povýšenie Dómu sv. Mikuláša na konkatedrálu

4.8.2008 Svätý Otec Benedikt XVI. rozhodol o povýšení farského kostola sv. Mikuláša v Prešove na konkatedrálny chrám.

Slávnostné vyhlásenie sa uskutoční pri pontifikálnej sv. omši v sobotu9. augusta 2008 v Dóme sv. Mikuláša o 9.00 hod. vo výročitý deňzriadenia Košickej arcidiecézy. Konkatedrála je kostol, ktorý zdieľaprávo byť sídlom biskupa s inou katedrálou.
zdroj : www.rimkat.sk

www.NoveSkolstvo.sk.

30.7.2008 Vrelo odporúčame všetkým navštíviť túto webovú stránku - www.NoveSkolstvo.sk.
Sú tam informácie o novom vzdelávacom programe, ktorý tvorí novinku v našom výchovno-vzdelávacom systéme.

Výberové konanie

29.7.2008 J. E. Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup – metropolita Košickej arcidiecézy
vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesta pre riaditeľa školy,pedagogických a nepedagogických zamestnancov v Cirkevnej základnejškole Jána Pavla II., Sládkovičova 1994, Hencovce


1. Riaditeľ školy:
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa vyhlášky Ministerstvaškolstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickejspôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
• absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
• občianska bezúhonnosť
• riadiace a organizačné schopnosti
• osobné a morálne predpoklady
• schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu
• pozitívny vzťah k deťom a mládeži
• znalosť školskej legislatívy

Zoznam požadovaných dokladov:

• prihláška do výberového konania
• overené kópie dokladov o vzdelaní
• profesijný životopis
• krstný (sobášny) list
• odporúčanie kňaza
• koncepcia riadiacej práce riaditeľa cirkevnej školy (písomne)


2. Pedagogickí zamestnanci:
- učitelia pre 1. stupeň Z�
- vychovávateľ ŠKD

• vzdelanie podľa vyhlášky M�SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti v znení neskorších predpisov
• občianska bezúhonnosť
• osobné a morálne predpoklady
• schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu

Zoznam požadovaných dokladov:

• prihláška do výberového konania
• overené kópie dokladov o vzdelaní
• profesijný životopis
• krstný (sobášny) list
• odporúčanie kňaza


3. Nepedagogickí zamestnanci:


• školník – údržbár (vyučený v technickom odbore)
• upratovačka (nevyžaduje sa vyučenie)
• ekonómka – mzdárka (ekonomické vzdelanie, prax v odbore, ovládanie PC)

Zoznam požadovaných dokladov:

• prihláška do výberového konania
• overené kópie dokladov o vzdelaní (školník – údržbár, ekonómka – mzdárka)


Výberové konanie sa zverejní na Arcibiskupskom úrade na tabuli, pri sv.omšiach v oznamoch, na nástenkách v kostoloch a na stránkewww.rimkat.sk.

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania treba zaslať do 11. augusta 2008 na adresu:
Arcibiskupský školský úrad,
Hlavná 28,
041 83 Košice.

V Košiciach dňa 9.7.2008
Prot.č.: S-1055/2008

Uspeli sme v projekte - získali sme 290 tisíc korún

28.7.2008 S radosťou v srdci oznamujeme, že sme boli úspešní v projekte jazykových laboratórií a získali sme 290 tisíc korún.
V novej, modernej jazykovej učebni začneme učiť už od septembra t.r. na našom gymnáziu.
Čo sa o tomto projekte píše na stránke ministerstva školstva SR ?
Ministerstvo školstva vyčlenilo v tomto roku na podporu jazykovýchlaboratórií takmer 24,8 milióna korún. V rozvojovom projekte „Jazykovélaboratóriá pre základné a stredné školy 2008" bolo úspešných 88 zpodaných 857 žiadostí.
Základné a stredné školy zamerali plánované aktivity na vytvorenienových jazykových učební, modernizáciu už existujúcich učební alaboratórií. Zo získaných finančných prostriedkov si doplnia knižničnýfond, vytvoria učebné pomôcky, využijú učebne v mimovyučovacom čase.
Komisia pri výbere posudzovala mieru využitia aktivít vo vyučovacomprocese, spoluprácu žiakov, učiteľov, rodičov a miestneho obyvateľstva,ale aj nápaditosť a originalitu projektu. Jednotlivé školy získali od186 do 290 tisíc korún. Aktivity podporené z projektu budú realizovaťod 1. septembra do 31. decembra 2008.
( zdroj www.minedu.sk)

Máme novú cirkevnú školu

28.7.2008 S veľkou radosťou vám chceme oznámiť, že nazáklade Rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 6.5.2008 bolazaradená do siete škôl a školských zariadení Cirkevná základná školaJána Pavla II., Sládkovičova 1994 Hencovce s účinnosťou od l.septembra2008.
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice vydala 21.júla t.r. novej škole Zriaďovaciu listinu.
Vyprosujeme novej cirkevnej škole aby prispievala k formovaniu našich detí v duchu hesla : Ohlasovať, posväcovať, spravovať.

Okrúhle päťdesiatiny

24.7.2008 Nádherné 50. narodeniny oslávi v nedeľu 27.júlat.r. naša pani učiteľka - RNDr.Gabika Bradovková. Aj takouto formou jejchceme popriať k jej päťdesiatinám hojnosť Božích milostí, radosti,pokoja, pohody a veľa slnečných dní naplnených úsmevom a spokojnosťou.
S láskou tvoji kolegovia.

Do projektu jazykového vzdelávania učiteľov sa prihlásilo približne 5 000 pedagógov

22.7.2008 Približne 5 000 učiteľov sa k dnešnému dňuprihlásilo do projektu Vzdelávanie učiteľov Z�v oblasti cudzíchjazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov nazákladných a stredných školách. Konečný počet záujemcov z radovučiteľov môže byť ešte vyšší, keďže termín na zaslanie prihláškyuplynul len včera, 10. júla 2008.
Národný projekt v rámcioperačného programu Vzdelávanie riadi Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) aškolám by mal pomôcť zabezpečiť dostatok učiteľov na 1. stupnizákladnej školy, aby mohli vyučovať prvý cudzí jazyk jednotne odtretieho ročníka. Mal by sa začať v septembri 2008 a naplánovaný je napäť rokov. V rámci operačného programu Vzdelávanie naň z fondov EÚpôjde celkovo 500 miliónov korún.
Do vzdelávania bude zapojený každý učiteľ, ktorý splní stanovenépodmienky. Na základe výsledkov vstupných testov budú pedagógoviarozdelení do jednotlivých úrovní. So samotným vyučovaním by sa malozačať od letného semestra akademického roka 2008/2009. Učiteľov by malivzdelávať vysoké školy, ktoré si môžu k spolupráci vybrať i jazykovéškoly a zahraničné inštitúty. Prví absolventi vzdelávania by malizískať osvedčenie v roku 2010.

Bratislava 11. júla 2008
zdroj : www.minedu.sk

Súťaž pre európskych stredoškolákov

22.7.2008 Spoločnosť Česká hlava v spolupráci sMinisterstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republikyvyhlasujú súťaž pre mladých Európanov „Innovating minds". Je určená prestredoškolákov do 19 rokov z európskych krajín. Odmenu 5000 eur získavíťaz za projekt, objav alebo čin v každej z kategórií:
1. informačné a komunikačné technológie,
2. zdravie a kvalita života,
3. životné prostredie,
4. inovácie výrobkov a technológií,
5. dizajn a architektúra.

Projekt spolu s prihláškou (oboje v anglickom jazyku) je potrebnéposlať najneskôr do 10. septembra 2008. O víťazoch rozhodne odbornáporota zložená z univerzitných profesorov, nositeľov Nobelovej ceny,zástupcov priemyslu a ďalších odborníkov.
Prihlášku, podrobný popis a pravidlá súťaže nájdete na www.innovatingminds.eu.
( zdroj www.minedu.sk)

Nové super zábery z tábora zachytené aj fotoobjektívmi účastníkov

21.7.2008 Milí naši návštevníci, podarilo sa nám získaťnové fotografie z letného tábora z ďalších zdrojov. Ak si kliknete naFotoalbum v galérii Letný tábor 2008 - Kamenica nad Cirochou III.nájdete super zábery zo super tábora.
No a keďže nám denne prichádzajú mailom nové fotografie, kliknite si ajna galériu Letný tábor Kamenica nad Cirochou - fotoobjektívmiúčastníkov. Sú tam fakt super fotky.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám nádherné zábery zasielajú na našu mailovú adresu czsvranov@post.sk.

Euro do škôl a POP na šk.r.2008/2009

19.7.2008 Na základe usmernenia Ministerstva školstva SRprinášame aj na našej stránke nové priečinky Euro do škôl aPedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2008/2009. S uvedenýmidokumentami by sa mali zoznámiť všetci pedagogickí zamestnanci školy,ako aj rodičia našich žiakov a široká verejnosť.
Vľavo na lište nájdete priečinky Euro do škôl a POP šk.r. 2008/2009.

Nová www stránka farnosti sv.Františka Vranov - Juh

19.7.2008 Chceme vám oznámiť, že v sobotu 19.júla t.r.bola spustená nová www stránka Farnosti sv.Františka z Assisi Vranovnad Topľou - Juh.
Stránka je zatiaľ len v skúšobnej podobe, ale za chvíľu tam správcovia stránky pridajú určite množstvo informácií.
Kliknite si na našej lište vľavo na odkaz Fara Juh a prekliknete sa priamo na farskú stránku.

Vyjadrenie hlbokej sústrasti

18.7.2008 S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dnes vranných hodinách vo veku 88.rokov zomrel otec nášho pána zástupcuMgr.Jána Vasiľa. Aj touto cestou chceme vyjadriť celej rodine úprimnúsústrasť.
Pohreb zosnulého sa uskutoční v nedeľu 19. júla o 14. hodine vo Vlači.

Historická udalosť ...

18.7.2008 V tomto roku rehoľa Pavlínov oslavuje 700 rokovod svojho vzniku a 300 rokov od Slzenia Milostivého obrazu VranovskejPanny Márie.
Svätý stolec vyhlásil Kostol Narodenia Panny Márie Vranov nad Topľou - Sever za BAZILIKU MINOR.
Slávnostné vyhlásenie Otcom arcibiskupom Mons.Alojzom Tkáčom, sa snajväčšou pravdepodobnosťou uskutoční v deň 300. výročia od SlzeniaMilostivého obrazu Vranovskej Panny Márie.

Prinášame krásne foto z Letného tábora 2008

17.7.2008 Tak a je to tu. Konečne k nám "dorazili"fotografie z Letného tábora Kamenica nad Cirochou 2008 - Záchrancoviastratených príbehov. Prinášame ich vo Fotoalbume v samostatnej galérii.Určite si tam kliknite.
PS : Ak máte doma tiež nejakú tú zaujímavú fotografiu z tábora pošlitenám ju mailom na czsvranov@post.sk. Určite ju zverejníme. Čakáme napikošky a zaujímavosti z tábora.

Svetové stretnutie mladých so Svätým Otcom

14.7.2008 Prípravy na začiatok Svetového stretnutiemladých so Svätým Otcom Benediktom XVI. v Austrálii začínajú naberať naobrátkach. Medzi pútnikmi už nechýbajú ani Slováci. O ich prijatí nasvojej fare a medzi tamojšími farníkmi nám porozprával sabinovský rodákvdp. Peter Vojtko, pôsobiaci v Melbourne, bývalý pán kaplán v soľanskejfarnosti.

Už od 30. júna začali k nám prichádzať prví slovenskí pútnici, v týchtodňoch ich bolo 120 a ich počet sa ešte zvýši na 190. Je to pernéobdobie a tak nielen ja, ale aj celá farnosť a naša slovenská komunitapracujeme na plné obrátky. Snažíme sa o nich postarať nielen čo sa týkastravy, ale ukázať im aj okolie a tiež sa postarať o ich duchovnúformáciu. Máme bohatý program, počas ktorého sa zoznamujú so životom tua tiež odhaľujú nový svet, do ktorého prišli. Je to obdobie radosti,ale aj starostí. Všetko sa ale dá zvládnuť, pretože Boh je s nami. 5.júla na sviatok našich vierozvestov sme mali slávnostnú svätú omšu,ktorú slúžil melbournský arcibiskup. Bola to omša všetkých národov. Vrámci nej sme chceli vyjadriť bohatstvo rôznych národností, ktoré sausídlili v Melbourne a tiež privítať našich pútnikov. Po svätej omšisme mali pohostenie. Každý národ sa prezentoval svojím jedlom. Mladíľudia zo Slovenska mali možnosť ochutnať pokrmy, ktoré predtýmnepoznali a tiež diskutovať s ľuďmi rôznych kultúr. Mali sme vystúpenieľudí zo Samoy. Svojím programom nám ukázali, ako sa prejavuje ichkultúra. Potom nastúpili naši Slováci a spievali sme rôzne piesne asamozrejme, roztancovali všetkých prítomných. Zožalo to veľký úspech.Spoločne strávené dni so slovenskými pútnikmi sú krásne a prinášajú námveľa zážitkov. Modlite sa za nás, aby všetko dopadlo dobre a aby našimladí mali krásny a požehnaný pobyt tu v Austrálii.

zdroj : www.rimkat.sk

Plných 50 rokov kňazského života

14.7.2008 V nedeľu 12.júla t.r. oslávil duchovný otecLeander-Tadeusz Pietras OSPPE, ktorý pôsobí vo farnosti Vranov nadTopľou - Sever, úžasných 50 rokov kňazského života.
Byť polstoročie kňazom je niečo nádherné.
Chceme sa pripojiť ku gratulantom a vyprosiť otcovi Leandrovi v ďalšejjeho službe hojnosť Darov Ducha Svätého, radosti, lásky, zdravia,pokoja a chvíle naplnené šťastím uprostred nás.

Náš drahý otec kanonik oslávil v nedeľu 56.narodeniny

14.7.2008 Krásne životné jubileum - 56. narodeninyoslávil v nedeľu 12. júla t.r. náš drahý otec kanonik Mgr.ThLic. TiborZávadský.
Chceme mu úprimne a s láskou zavinšovať hojnosť zdravia, Božiehopožehnania, lásky, pokoja a plnosti slov, ktoré padnú na úrodnú pôdu aprinesú niekoľkonásobnú úrodu.
S úctou a vďakou vaši " školáci " z cirkevnej spojenej školy.

25. výročie spoločného manželského života

13.7.2008 Dnes si na slávnostnej svätej omši v kostoleNanebovzatia Panny Márie v rodnej dedine v Čaklove pripomenuli krásne25.výročie spoločného manželského života Ing.Ján Figeľ s manželkouMáriou, rod. Ungradyovou.
Keďže si Janka vysoko vážime a máme ho radi, chceme im aj takto popriaťv ďalšom spoločnom manželskom živote hojnosť Božích milostí, zdravia,pokoja, lásky a radostí z ich štyroch detí.

Čo nové v tábore ???

13.7.2008 Keďže máme telefonické spojenie s našimi deťmiv tábore, tak chceme oznámiť všetkým, že deti sa majú výborne, súzdravé a šťastné. Včera prežili nádherný deň s Robinsonom a mali ajmalé more (bazén s rozmermi meter krát meter, ale aj to poteší).
Dnes deti prežívajú dobrodružstvá s PIPI DLHOU PANČUCHOU. Viac sme sanedozvedeli, lebo naše deti nemajú čas na dlhé rozhovory... Majú nabitýprogram, takže nestíhajú...
Asi je to super, keď nemajú čas...

Letný tábor dnes začína...

11.7.2008 Nastal deň "D" a tábor sa začal. Dnes ráno smezakývali našim deťom a oni s radosťou a úsmevom odfujazdili autobusomdo letného tábora v Kamenici nad Cirochou.
Vo fotoalbume vám prinášame fotografie z odchodu. Máme prísľub odanimátorov, že ak tam bude internet určite nám budú posielať nádhernéfotografie z tábora, nuž a my ich potom zverejníme na našej stránke.
Nezabudnite nás preto sledovať každý deň...

Denne nové foto

10.7.2008 Na lúčnej sa tvrdo "maká" a keďže sme tu každýdeň a sledujeme priebeh prác, prinášame vám vo Fotoalbume denne novéfotografie. Kliknite si na našu stránku častejšie a uvidíte ako to tuteraz vyzerá.

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska o náboženskej výchove v škole

10.7.2008 Pri príležitosti dnešnej slávnosti našichvierozvestov svätého Cyrila a Metoda, pri ktorej im ďakujeme za darkresťanskej viery, si uvedomujeme zodpovednosť za odovzdávanie azveľaďovanie tohto daru v súčasnosti.
V duchu tejto zodpovednosti dávame toto vyhlásenie: znepokojuje násobmedzovanie možnosti náboženskej výchovy v školách tým, že Štátnypedagogický ústav zverejnil Štátny vzdelávací program, v ktorom jeznížená časová dotácia, čiže skrátenie vyučovacích hodín predmetunáboženská výchova z doterajšej hodiny o polovicu v prvom, ôsmom adeviatom ročníku základných škôl.
Katolícki biskupi Slovenska, zídení na 60. plenárnom zasadaní KBS vdňoch 3. – 4. 7. 2008 v Nitre, apelujú na vládu a zvlášť naMinisterstvo školstva SR, aby vyučovacie hodiny náboženskej výchovyboli aspoň na minime – jedna hodina náboženskej výchovy týždenne vkaždom ročníku základnej a strednej školy. Tým by sa súčasnerešpektovalo aj právo rodičov na to, aby škola poskytovala možnosťvýchovy ich detí v zhode s presvedčením rodičov.

V Nitre, na slávnosť sv. Slovanských apoštolov Cyrila a Metoda
5. 7. 2008, podpísaní všetci katolícki biskupi Slovenska.

Vďaka projektu Zachráňme životy sa narodilo už 6 detí

10.7.2008 Počas polročnej existencie darcovského systémuZachráňme životy sa narodilo 6 bábätiek, v systéme bolo zaradených 10žien a darcovia prispeli na pomoc tehotným ženám v núdzi sumou 221506,- Skk. Na zaradenie do systému už čakajú ďalšie ženy v krízovejživotnej situácii.
Projekt konkrétnej pomoci ženám, matkám a ich deťom Zachráňme životybol spustený v decembri minulého roka. Jeho prvoradým cieľom je pomôcťtehotným ženám a ich deťom, ktoré sa ocitli v krajnej životnej núdzi.Druhým cieľom je umožniť ostatným finančne, materiálne a aktívnymzapojením sa do projektu podporiť poskytovanú pomoc.

Centrálnym informačným miestom systému je webová stránka www.zachranmezivoty.sk.
zdroj : www.kbs.sk

Rok svätého Pavla na webe

9.7.2008 Pri príležitosti roku svätého Pavla bolaspustená webová stránka www.roksvatehopavla.sk , kde nájdete informácieo sv. Pavlovi, neskôr aj o možnosti zapojiť sa do prepisovania jeholistov.

Dňa 28. júna 2007 v Bazilike sv. Pavla v Ríme svätý otec Benedikt XVIohlásil, že apoštolovi Pavlovi venuje zvláštny jubilejný rok, ktorýbude trvať od 28. júna 2008 do 29. júna 2009, pri príležitosti 2 000.výročia jeho narodenia, ktoré historici kladú medzi rok 7 až 10 po Kr.
Zdroj : www.rimkat.sk

Srdečné blahoželanie otcovi Zamkovskému

7.7.2008 V deň sviatku sv.Benedikta, spolupatróna Európy- 11. júla oslávi krásne 60.narodeniny otec Michal Zamkovský. Zúprimného srdca mu vyprosujeme hojnosť Darov Ducha Svätého, láskavosti,úprimnosti a vždy to správne slovo vyslovené v správny čas, ktoré padnena úrodnú pôdu.

Letný tábor pre deti

6.7.2008 PRO NOBIS Čemerné a NODAM Vranov - Juhpripravili pre deti a mládež detský letný tábor v dňoch 11. - 16. júla2008 v Kamenici nad Cirochou. Na všetkých čakajú dobrodružstvá shrdinami najkrajších kníh, súťaže, hry, kamaráti a my...
Bližšie informácie na č.t. 4461112, 0915947309.
Nuž milé deti, záchrancovia stratených príbehov, prajeme vám nekonečne krásne chvíle strávené v tábore.
My vám určite prinesieme fotografie z tejto akcie.
PS : Naša veľká vďaka patrí Hornozemplínskej knižnici vo Vranove, ktorá nám výrazne pomáha pri organizovaní tohto tábora.

Na lúčnej sa počas prázdnin tvrdo "maká"

3.7.2008 V budove na lúčnej sa počas týchto dní veľmi"tvrdo maká". Nakoľko budova je v zlom technickom stave bolo nevyhnutnévykonať rekonštrukciu priestorov. Nuž a začalo sa to búračkou arekonštrukciou weciek. Ak chcete vedieť ako to u nás vyzerá, kliknitesi na Fotoalbum a v galérii nájdete fotografie.

Rozlúčková párty našich deviatakov

1.7.2008 Vo štvrtok 26.júna t.r. si naši deviatacipripravili rozlúčkovú párty, kde nechýbala radosť, tanec a úsmevy islzy šťastia z rozlúčky. Fotografie z tejto akcie nájdete vo Fotoalbumev galérii Rozlúčková párty našich deviatakov.

Deti si užívajú prázdninové dni

1.7.2008 Tak a je to tu, konečne sú prázdniny. Deti súdoma a užívajú si slniečko a oddych. My však pracujeme ďalej a verte vnašich budovách je veľmi veselo a pracovne. Oznamujeme rodičom, že vprípade akejkoľvek potreby nás môžu kontaktovať na t.č. 4464453 aurčite nás nájdu v budove na Námestí Jána Pavla II. ( lúčna), kde sanaplno pracuje.

Morálne ocenenie z rúk otca biskupa

24.6.2008 V pondelok 23.júna t.r. sa v Košiciach konaloslávnostné Morálne ocenenie žiakov cirkevných škôl. Z rúk otca biskupaMons. Stanislava Stolárika prevzali morálne ocenenie aj naši vynikajúcižiaci Ondrej Štefanko (IX.A), Katarína Monoková (IX.B), VeronikaKlaciková (VI.A), Jozef Lukča a Jaroslava Hubcejová (obaja oktáva). Zúprimného srdca blahoželáme.

Výberové konanie na miesta učiteľov

23.6.2008 Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľouvypisuje výberové konanie na miesta učiteľov s aprobáciami - slovenskýjazyka a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, fyzika,informatika, biológia, chémia a na miesto učiteľa materskej školy -predškolská pedagogika. Výberové konanie sa uskutoční 8.7.2008(utorok), žiadosti je potrebné doručiť do 4.7.2008 na adresu Cirkevnáspojená škola, Námestie Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou.
Záujemcovia musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle Vyhlášky M�SR č. 41/1996 o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogickýchzamestnancov.

Vysvedčenia dostanú žiaci v piatok

23.6.2008 Oznamujeme všetkým rodičom, že koniec školského roka je v piatok 27. júna a v tento deň dostanú žiaci vysvedčenia.
U nás sa školský rok končí slávnostnou svätou omšou v kostolesv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - Juh. Po slávnostnejsvätej omši budú žiakom v ich triedach rozdané vysvedčenia, no anajlepší žiaci budú odmenení knižnými darčekmi.

Súťaž v aranžovaní kvetov

16.6.2008 Centrum voľného času vo Vranove nad Topľouzorganizovalo 10.júna t.r. obvodové kolo súťaže Aranžovanie kvetov.Súťažilo sa v dvoch kategóriách , kategória 4. – 6. ročník a kategória7. – 9. ročník - 15 súťažiacich zo šiestich ZŠ.
V tejto súťaži v II.kategórii získala tretie miesto naša žiačka Marianna Švarná. Blahoželáme.

Čarovný štetec - zázračná farbička

16.6.2008 Centrum voľného času, uskutočnilo 30. mája 2008pre žiakov základných škôl 9. ročník súťaže detskej výtvarnej tvorby -Čarovný štetec – zázračná farbička, ktorou chcelo vyzdvihnúť hodnotumladých tvorcov. Súťaže sa zúčastnilo 52 žiakov základných škôl. Určenábola téma - maľovaná rozprávka Najdúch vtáča.
V II. kategórii / 5. – 9. ročník /obsadila 2. miesto naša žiačkaDominika Demetrová.
Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Máme 10. miesto v celoslovenskej súťaži v projekte Young Energy

16.6.2008 Už sme vás informovali o tom že žiaci VII. A(Lukáš Kotuľák, Ivanka Buchoľová, Veronika Fejková, Julka Orendáčová,Gabika Kavčáková), získali na regionálnej súťaži v projekte YoungEnergy vo Vojanoch krásne druhé miesto a postúpili na celoslovenskékolo.
Nuž a tomto celoslovenskom kole v Bratislave, ktorého sa zúčastnilo 207škôl obsadili naši nádherné 10. miesto. Blahoželáme našim žiakom aďakujeme aj pani učiteľke Mgr.M.Majzlíkovej, ktorá ich pripravovala.

Projekt Comenius - naši žiaci v Poľsku

13.6.2008 S veľkou radosťou vám oznamujeme, že našižiaci, ktorí sa zúčastnili projektu Comenius sa vrátili z nádhernéhopobytu z Poľska. Viac fotografií nájdete ak sa prekliknete na Gymnáziumsv.Františka a tam si vo Fotoalbume nájdete fotogalériu - ProjektComenius - Poľsko.
O zážitkoch vás určite budeme informovať.

30 rokov od kňazskej vysviacky

11.6.2008 Práve pred tridsiatimi rokmi prijal sviatosť kňazstva náš drahý otec biskup Mons. Stanislav Stolárik.
Narodil sa 27. 02. 1955 v Rožňave ako siedme z ôsmych detí rodičovŠtefana a Júlie r. Kočišovej. Vyrástol v Košiciach, kde získal základnéa stredoškolské vzdelanie. Po maturite (1973) pokračoval v štúdiu na RkCMBF v Bratislave a 11. 6. 1978 bol v Dóme sv. Martina v Bratislavevysvätený za kňaza.

Ako kaplán pôsobil v Trebišove (1978), v Humennnom (1979) a v Prešove(1981), ako farár a neskôr dekan v Obišovciach (1984), v Čani (1990), vHumennom (1992), v Prešove vo farnosti Krášovnej pokoja (1995), a odroku 2001 pôsobí ako dekan-farár vo farnosti svätého Mikuláša v Prešove.

Po spoločenských zmenách v našej krajine pokračoval v teologickýchštúdiách na RkCMBF UK v Bratislave (1993 – ThDr.), vo filozofickýchštúdiách na Pápežskej teologickej akadémii (PAT) v Krakowe (1998 –PhDr.). V roku 1998 dosiahol na Univerzite Komenského v Bratislavevedecko-akademickú hodnosť (PhD.) a koncom roka 1999 sa habilitoval vodbore dejiny filozofie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity vPrešove.

V roku 1990 bol menovaný za diecézneho cenzora náboženskej literatúry,je členom Presbyterskej rady Košickej arcidiecézy a členom radykonzultorov diecézneho biskupa. Viackrát vystúpil v elektronickýchmédiách. Prednáša dejiny filozofie, úvod do filozofie a filozofiunáboženstva na Teologickej fakulte KU (vedúci katedry filozofie) vKošiciach a na Gr.k. bohosloveckej fakulte PU v Prešove. V r. 2001 –2003 pôsobil ako prodekan RkCMBF UK v Bratislave, je členom Spoločnejodborovej komisie (SOK), od r. 2003 je členom Pracovnej skupinyAkreditačnej komisie pre Humanitné vedy, podpredsedom AS TF KU, ako ičlenom niekoľkých ďalších VR fakúlt univerzít na Slovensku. Je autoromviacerých teologických, filozofických a duchovných traktátov,vysokoškolských skrípt i kníh (jedna z nich preložená i dochorvátčiny), a aktívne sa zúčastnil na viacerých sympóziách doma i vzahraničí. Je členom redakčnej rady Acta facultatis theologicaeUniversitatis Comonianae Bratislaviensis (Rk CMBF UK v Bratislave);Verba theologica (TF KU v Ružomberku).

8. 2. 2003 ho Svätý Otec Ján Pavol II. Vymenoval do kolégia pápežskýchkaplánov (Mons.) a 26. 2. 2004 za pomocného biskupa Košickejarcidiecézy a titulárneho biskupa Barikského (Barika).

Kam na výlety

9.6.2008 Blíži sa koniec školského roka a to je aj čas navýlety. Naši prváci a tretiaci z I.stupňa v budove na B 92 navštíviaHumenné a Zemplínsku Šíravu a druháci a štvrtáci budú obdivovať krásyKrásnej Hôrky a Betliara. Špeciálna trieda zavíta do Strážskeho.
Nuž deti, v stredu 18. júna vám prajeme krásne počasie a príjemné zážitky z výletu.

Blíži sa koniec školského roka

8.6.2008 Tak a je to tu. Blíži sa koniec školského roka atak nás aj naše deti čakajú posledné tri týždne strávené v škole vtomto školskom roku.
Nuž milí žiaci, nezabudnite zabrať naplno, aby známky na vysvedčkách boli čo najlepšie a my rodičia sme mali radosť.
Prajeme vám veľa síl...

Kytička prianí pre sestričku Don Bosku

6.6.2008 Stála pri zrode našej školy a pôsobila u násdesať rokov. Vždy usmiata, veselá so šibalským pohľadom. Stále vedelavypočuť i poradiť. Bola to naša drahé sestrička Don Boska. Dnes pôsobína juhu Slovenska v malej dedinke. No my na ňu nezabúdame. Dnes slávinaša sestrička svoje narodeniny a my sa chceme pridať ku gratulantom.
Drahá sestrička, prajeme ti k tvojim narodeninám hojnosť zdravia,pokoja, radosti, úsmevov, darov, ktoré pre teba nachystal náš drahýNebeský Otec. Vieme, že v modlitbách myslíš aj na nás, a ver, že ajnaše modlitby patria tebe.
S láskou tvoje deti i kolegovia.

Dnes - zápis do osemročného gymnázia

3.6.2008 Dnešný deň je pre našich štvrtákov veľmivýznamný. Tí, ktorí sa rozhodli študovať na našom osemročnom cirkevnomgymnáziu sv.Františka z Assisi, majú dnes slávnostný zápis.
Deti, vlastne už budúci gymnazisti, sa spolu so svojimi rodičmi stretlispoločne v budove gymnázia, aby tam prežili nádherné chvílezoznamovania sa s našim gymnáziom.
Nuž a my sme radi, že od septembra nastúpi do nášho osemročného gymnázia - odbor informatika - 30 nových študentov.

Deň detí u nás - plný hier, súťaží a radosti

2.6.2008 Dnes si naše deti z I.stupňa užili krásny Deňdetí. Čakal ich športový deň a netradičné súťaže : skok vo vreci, skokna troch nohách ( skákali dvaja spolu), prenášanie vajíčka na lyžičke,prenášanie vrecúška s neidentifikovateľnou náplňou na hlave, hádanky ahádzanie kinder vajíčka do vedra :-)))
Po týchto náročných disciplínach bola opekačka vonku na školskom dvorea opäť hry - vybíjaná, volejbal, skákanie cez švihadlo a iné.
Nuž a najlepší zberači papiera dostali krásne ceny. Najviac papieranazbieral Dominik Krupa z III.A, druhé miesto obsadila AdriánkaJedináková zo IV.A a tretí skončil Viktor Bujko, tiež zo IV.A.

HURÁÁ , máme tretie miesto v celoslovenskej súťaži

31.5.2008 Práve sme sa dozvedeli úžasnú správu, našedievčatá z gymnázia, ktoré boli dnes na celoslovenskej súťaži Mladýchzdravotníkov SČK v Mlynčekoch obsadili spomedzi 14 družstiev krásnetretie miesto. Rozdiel medzi prvým družstvom a našimi bol len 2 body.BLAHOŽELÁME a tešíme sa s vami, dievčatá!!!

1. jún - DEŇ DETÍ

30.5.2008 Deň detí, ktorý má v kalendári svoju pevnúpozíciu od nepamäti, je symbolom hravosti, bezprostrednosti, úspechu iradosti zo života. Deň detí sa spája s detskou bezbrannosťou i potrebouochrany zo strany nás dospelých a pomocou pri prekonávaní vašichťažkostí.
Milé deti, prežívate krásny čas života. Užite si toto krásne obdobieplnými dúškami, presýťte sa atmosférou bezprostrednosti abezstarostnosti, buďte usmiatí a šťastní, lebo nič nie je krajšie akováš úsmev na tvári a radosť, ktorú odovzdávate svojim blízkym –rodičom, pedagógom, vychovávateľom a priateľom.
Prajeme vám veľa krásnych dní detí.
Vaše mamky, učitelia a všetci, ktorí vás majú najradšej na svete :-)

A máme aj krásne prvenstvo v súťaži

29.5.2008 Dnes sa v Centre voľného času vo Vranove nadTopľou uskutočnilo obvodové kolo výtvarnej súťaže Hlinená krása našimiočami.
Náš štvrták zo IV.A Jakub Ján Štefan nenašiel spomedzi 35 súťažiacichpremožiteľa a vyhral zlaté 1.miesto v 1. kategórii. Téma: Úžitkovýpredmet - stojan na perá. Technika: voľná.
Ďakujeme Jakubovi za reprezentáciu školy a tiež pani učiteľke Mgr.L.Kentošovej, ktorá ho pripravovala na súťaž.

Na krajskom kole súťaže máme bronz vďaka Kláre

29.5.2008 Po víťazstve na okresnom kole súťaže v prednesepoézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa naša Klára Demčáková zo IV.Azúčastnila v stredu 28.mája t.r. krajského kola tejto súťaže v StarejĽubovni a získala v l.kategórii - próza - krásne tretie miesto.
Ďakujeme za super reprezentáciu našej školy.

Úspešná Veronika Kurišková

29.5.2008 Na internetovej stránke www.samik.cz prebieha biblická súťaž pre jednotlivcov a kolektívy o zaujímavé ceny.
Naša žiačka Veronika Kurišková zo VI.B sa už prebojovala cez prvé,druhé i tretie kolo a vyhrala CD Jiřího Zmožka a MP3 prehrávač. Dnespreberie ďalšiu cenu.
Veronike držíme prsty a prejeme, aby sa je naďalej darilo.


Úspešná Veronika Kurišková

29.5.2008 Na internetovej stránke www.samik.cz prebieha biblická súťaž pre jednotlivcov a kolektívy o zaujímavé ceny.
Naša žiačka Veronika Kurišková zo VI.B sa už prebojovala cez prvé,druhé i tretie kolo a vyhrala CD Jiřího Zmožka a MP3 prehrávač. Dnespreberie ďalšiu cenu.
Veronike držíme prsty a prejeme, aby sa je naďalej darilo.

USPELI SME V PROJEKTE YOUNG ENERGY

29.5.2008 Pod týmto názvom Slovenské elektrárne Enel vspolupráci s talianskou agentúrou LaFabricca zrealizovali II. ročníksúťaže, ktorej nosnou témou bola energia.
Žiaci VII. A triedy - Lukáš Kotuľák, Gabriela Kavčáková, Júlia AnnaOrendáčová, Veronika Fejková a Ivana Buchaľová vypracovali projekt onevyčerpateľných zdrojoch energie a získali pekné druhé miesto vregionálnom kole.
Ich projekt postupuje do celoslovenskej súťaže, ktorá sa uskutoční 29. 5. 2008 v Bratislave.
Projekt je k nahliadnutiu v sekcii Fotoalbum pod názvom YOUNG ENERGY

+ Dotĺklo srdce milovanej osoby

29.5.2008 S veľkou bolesťou v srdci, ale zároveň snádejou vo večný život, vám chceme oznámiť, že navždy dotĺklo srdiečkomilovanej mamičky našich bývalých žiakov - Anny Popaďakovej vo vekunedožitých 50.rokov. Posledná rozlúčka sa uskutoční zajtra piatok30.mája t.r. v Banskom.
Odpočinutie večné daj jej, ó, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen.

Druhé miesto v celoarcidiecéznej súťaži

28.5.2008 V celoarcidiecéznej súťaži Dedičstvo Otcov,zachovaj nám, Pane, ktorá sa uskutočnila vo stredu 28.mája t.r. vPrešove získalo naše družstvo z gymnázia Patrik Jonek (kvinta),Jaroslav Erdélyi (kvarta B) a Peter Zajac( tercia) krásne druhé miesto.Súťaže sa zúčastnilo 12 súťažných družstiev a našim ušlo zlato len ovlások, nakoľko o víťazovi rozhodoval až záverečný rozstrel.Pripravoval Mgr.M.Haňov.

Ži zdravo a rôznorodo - výmenný pobyt v Poľsku

28.5.2008 Správnou cestou k zdravému životnému štýlu savyberú aj žiaci našej Cirkevnej spojenej školy. Neformálna skupinamladých ľudí pod vedením Mgr. Róberta Majzlíka – „Skupina M“, sazúčastní výmenného pobytu v poľskom meste Ruda Rozaniecka.
Hlavným cieľom výmenného pobytu žiakov s hlavným mottom „Ži zdravo arôznorodo“, ktorý bude trvať od 31. 5 do 6. 6. 2008, je zdokonaliť sa vcudzom jazyku a naučiť žiakov starať sa o svoje zdravie, ako viesťzdravý životný štýl, aké metódy, formy a možnosti môžeme využiť pribudovaní jednej z najdôležitejších hodnôt – zdravie.
Do poľského mesta pocestuje 20 žiakov z našej základnej školy i gymnázia.
Projekt je realizovaný prostredníctvom grantového programu Mládež v akcii, podprogram Akcia 1.1
Tak veselú a hlavne rýchlu cestu, úspešný pobyt a šťastný návrat domov.

Nakreslite logo a vyhrajte!

27.5.2008 Všetci žiaci základných a stredných škôl samôžu zapojiť do súťaže o najvýstižnejšie logo, ktoré bude označovaťvyužívanie informačno-komunikačných technológií (IKT) na vyučovaní.Víťazné logo sa stane oficiálnym symbolom pripravovaného Dátovéhocentra Ministerstva školstva SR, ktoré bude určené pre žiakov,učiteľov, rodičov a priateľov škôl od materských až po vysoké školy.
Súťaž vyhlasuje sekcia informatiky M�SR v spolupráci s Učiteľskými novinami.
Svoje práce (originál a jednu kópiu) pošlite spolu s prihláškou do 27.júna na adresu: Ministerstvo školstva SR, sekcia informatiky, Stromová1, 813 30 Bratislava. Na obálku napíšte heslo „Dátové centrum". Záväznýje dátum odoslania uvedený na poštovej pečiatke. Svoje práce môžetesúčasne posielať aj elektronicky na adresy: viera.blahova@minedu.sk alivia.cernicka@gmail.com
Práce bude hodnotiť odborná komisia, ktorá bude pri posudzovaníprihliadať na výtvarné spracovanie, výstižnosť a originalitu. Logonemusí obsahovať text ani názov. Traja najlepší autori získajúatraktívne ceny.

viac na www.minedu.sk

Našli sme na stránke ministerstva školstva

27.5.2008 Poslanci Národnej rady SR schválili zákon ovýchove a vzdelávaní, ktorý do parlamentu predložil podpredseda vlády aminister školstva SR Ján Mikolaj. Zo 138 prítomných zákonodarcov hopodporilo 79.
Zákon sa stane základom pripravovanej školskejreformy a školy by sa ním mali začať riadiť už od 1. septembra 2008.Nahradí v súčasnosti platný školský zákon ešte z roku 1984 a obsahujeviacero významných zmien.
Nanovo definuje školskú sústavu na Slovensku a zasadzuje náš vzdelávacísystém do európskeho rámca. Zavádza štátny vzdelávací program, záväznýpre všetky školy a súčasne im dáva možnosť vytvárať si na jeho základevlastné školské vzdelávacie programy.

Bratislava 22. máj 2008
zdroj : www.minedu.sk

Súťaž Vranovský literát

27.5.2008 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou vyhlasuje 9. ročník autorskej literárnej súťaže Vranovský LITERÁT
Podmienky súťaže:
Súťaže sa môže zúčastniť každý neprofesionálny regionálny autor nad 14rokov.Do súťaže môžete zaslať práce, ktoré doposiaľ neboli nikdepublikované.Tematika súťaže nie je určená.
Súťaž nie je anonymná.
Hodnotená bude podľa jednotlivých žánrov: poézia, krátke prozaickéútvary, krátke dramatické diela, reportáže, eseje, črty, rozprávky apodobne .
Bližšie informácie na č.t. 057/4464468, e-mail: hzkvt@vt.psg.sk.

Obvodové kolo v atletike

27.5.2008 V uplynulý štvrtok sa na Základnej školeSídlisko II.vo Vranove nad Topľou uskutočnilo obvodové kolo súťaže vatletike - kategória dievčatá. Spomedzi 11 družstiev obsadilo našedievčenské družstvo pekné 5.miesto.
Blahoželáme a ďakujeme Danke Palkovej, Diane Hudákovej, MiškePolákovej, Miške Konečnej, Dominike Dudášovej, Marte Fedorkovej, MiškeLukačinovej, Miške Čižmárovej a Denise Širákovej za vzornúreprezentáciu školy.

Základný plavecký výcvik

26.5.2008 Dnes sa začal dvojtýždňový základný plaveckývýcvik našich piatakov. Denne si naši piataci zaplávajú v Učebniplávania pri Z�Bernolákova vo Vranove nad Topľou.
Veríme, že z neplavcov budú výborní plavci a že sa všetci naučia plávať. Veď leto sa blíži a voda volá.

Myslíme na vás, drahí naši maturanti

26.5.2008 Nuž a je to opäť tu. Našich drahých maturantov čakajú ústne maturitné skúšky. Všetko to vypukne zajtra ráno.
Nuž drahí maturanti, myslíme na vás a modlíme sa za vás.

Aktualizácia údajov

26.5.2008 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

Hurá, máme prvé miesto v krajskom kole súťaže

23.5.2008 S veľkou radosťou vám oznamujeme, že dnes,piatok 23.mája t.r. vyhrali naše dievčatá z gymnázia krajské kolosúťaže mladých zdravotníkov. Nuž nenašli lepších v okresnom kole ateraz ani v krajskom kole. Dievčatá A.Antolíková, M.Babejová,M.Vaľková, A.Ragančíková, A.Iľková a M.Štefaňáková postupujú naceloslovenskú súťaž. Vďaka patrí našim dievčatám a aj pani učiteľkeMgr.D.Blaščákovej, ktorá ich pripravovala.

Púť rodín do Vysokej nad Uhom

22.5.2008 V poradí už 7. púť rodín sa uskutoční 8.júnat.r. v rodisku Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Téma : Ako muža aženu ich stvoril ( objav krásu svojho vzťahu).
Program :
10.00 - svätá omša
11.20 - púť k hrobu Anky Kolesárovej, modlitba ruženca
12.00 - obed
13.45 - prednáška : Doc.ThDr.Jozef Leščinský, PhD.
15.15 - Zdieľanie sa v skupinkách.
Registrácia účastníkov je od 9.30 hod. pred kostolom vo Vysokej nadUhom. Bližšie informácie a prihlasovanie na www.domcek.org,domcek@domcek.org, 0911 280 001.

Niečo o sviatku Božieho Tela a Krvi

21.5.2008 Nezľaknite sa nás, ak dnes stretnete húf ľudí.Nie je to protestná akcia ani štrajk. Dnes máme deň, počas ktoréhoponesieme Ježiša do ulíc, aby požehnal všetkých ľudí, ktorí s namibývajú. Čomu vlastne veríme?

Veríme, že v tom kúsku chleba, ktorý kňaz ponesie ulicami buď dnes,alebo v nedeľu, je ukrytý Ježiš. Nie iba spomienka na neho, ale On.Toto je naša viera. Dnes sa s ňou nebudeme skrývať v kostoloch.

Nevyjdeme do ulíc preto, aby sme ukázali, že sme iní, nechceme sachváliť tým, koľko nás je. My v dnešnom sprievode nie sme dôležití.Dôležitý je On.

Zastavíme sa na štyroch miestach, aby sme smerom na všetky štyrisvetové strany požehnali vás, vaše úsilie. Chceme vám vyprosiť rodinnéšťastie, dobre zaplatenú prácu, pokoj v srdci aj v medziľudskýchvzťahoch.

Nesieme ho ulicami, aby do našich sŕdc On vniesol ľudskosť. Aby človekčloveku nebol vlkom. Aby sme sa tešili z úspechu druhého a aby sme sidokázali odpúšťať to, že každý z nás je iný.

Ježiš prišiel z neba ako veľký dar. Boh znížil svoju náruč so svojímSynom na zem, aby nás spolu s ním pozdvihol vyššie od zeme. Vlastne ibanaše srdcia. Nohami musíme kráčať po zemi. Chceme byť platnými aužitočnými členmi spoločnosti. Chceme byť dobrými kresťanmi a ak sa námto podarí, budeme aj dobrými občanmi našej vlasti.

Vychádzame do ulíc, aby sme si uvedomili, že svoju vieru nemôžeme žiťiba v kostoloch. Patríme do verejného života tak, ako patrí soľ dopolievky. Máme jej ponúkať ten správny šmak. Sami ho však nesmiemestratiť.

On sa stal človekom, aby sme mohli byť viac ľuďmi. Vošiel do chleba,aby sme ho mohli jesť a čerpať silu. V tomto roku Eucharistie si tochceme viac uvedomiť. Toto je naša viera, máme z nej radosť a s touradosťou sa s vami dnes chceme podeliť.

Sviatok Božieho Tela a Krvi

21.5.2008 Vo štvrtok slávime prikázaný sviatokNajsvätejšieho Božieho Tela a Krvi. My tento sviatok oslávimeslávnostnou svätou omšou o 8.30 hodine v kostole sv.Františka z AssisiVranov - Juh. Po svätej omši je pripravené pre našich žiakov divadelnépredstavenie Šípková Ruženka v Mestskom dome kultúry a pre staršíchžiakov filmové predstavenie v mestskom kine.

Dnes má meniny otec biskup BERNARD

20.5.2008 Dnes je v kalendári meno BERNARD a toto netradičné ale nádherné meno patrí aj otcovi biskupovi Bernardovi Boberovi.
K jeho sviatku mu všetci vyprosujeme hojnosť lásky, pokoja, radosti, zdravia a krásnych chvíľ uprostred nás, svojich veriacich.
Prosíme aj vás o modlitby za nášho drahého otca biskupa Bernarda.

Striebro v súťaži mladých zdravotníkov

20.5.2008 Vo štvrtok 15.mája si naša hliadka mladýchzdravotníkov v súťaži, ktorú organizoval Územný spolok SlovenskéhoČerveného kríža vo Vranove nad Topľou spomedzi 15 súťažných družstievvybojovala krásne strieborné druhé miesto vo svojej kategórii. Súťažnédružstvo: Danka Gajdošová, VIII.A, Miriam Michalenková, IX.A, JankaTaščicová, IX.B, Michaela Polaková, IX.A, Miroslava Baranová, IX.A aMária Kotuľaková, IX.A pripravovala RNDr. G.Bradovková.
Ďakujeme za nádhernú reprezentáciu školy.
PS : Lepšie boli už len naše žiačky z nášho gymnázia, ktoré získali prvé miesto.

Venovanie...

20.5.2008 Nádhernú kyticu kvetov, lupienky ktorých súplné lásky, pokoja, porozumenia, dobroty a láskavosti dnes venujemenášmu oslávencovi.
Ďakujeme za všetko, čo pre nás všetkých obetuje, ďakujeme za jeho obetavosť a lásku, ktorú nám rozdáva.
S úctou, v mene všetkých učiteľov, žiakov, zamestnancov školy a veríme,že i vo vašom mene, prajeme nášmu oslávencovi hojnosť darov Duchasvätého, svetla a ochoty rozdávať dobro, i dobro prijímať.

Projekt ôsmakov - Jar národov

20.5.2008 Milí žiaci,
nástenky v mesiaci máj sa nám opäť zmenili a práce žiakov 7. ročníkavystriedali projekty žiakov 8. ročníka. Hlavný tematický celok podnázvom Jar národov, ktorý sa vyučuje na hodinách dejepisu bol ústrednýmmotívom nových projektov. Žiaci si mali možnosť vybrať z piatichponúknutých tém.

Matica Slovenská
Anton Bernolák
Ľudovít Štúr
Žiadosti Slovenského národa
Memorandum Slovenského národa

A aký je výsledok??? Tak to musíte posúdiť sami. Príďte sa pozrieť naprojekty svojich spolužiakov a určite sa dozviete nové a zaujímavépoznatky. Zaujímavé a pestré foto nájdete vo Fotoalbume, v galériiProjekt – Jar národov.

Prednáška - Matica Slovenska - 145 rokov vzniku

20.5.2008 V piatok 16. mája 2008 sa v našej škole, vbudove na Námestí Jána Pavla II. uskutočnila prednáška spojená smultimediálnou prezentáciou pod názvom : Matica Slovenská - 145 rokovMS na Slovensku. Účasť na tejto prednáške prijali pani MagdalénaPrevendarčíková, krajská riaditeľka MS a JUDr. Marián Gešper, členceloslovenského výboru mladých Matičiarov na Slovensku.
Prednáška spolu s prezentáciou sa uskutočnila pre žiakov 7. a 8.ročníka k prebiehajúcim učebným látkam. Pútavé rozprávanie o histórii,ale aj o súčasnosti MS a jej hlavných úlohách boli spestrenímvyučovacieho procesu na hodinách dejepisu. Prednášku zorganizovalPaedDr.E.Nadzam.
V Fotoalbume nájdete aj fotografie z tejto akcie.

List od BOHA

19.5.2008 Keď si sa dnes ráno zobudil všimol som si Ťa adúfal som, že mi povieš aspoň vetu, alebo tých pár slov, prosiac o môjnázor alebo ďakujúc, čo sa stalo včera.
Avšak všimol som si, že sibol veľmi zamestnaný hľadaním toho, čo si oblečieš do práce. Bol somtrpezlivý, keď si utekal z domu, obliekajúc sa... ( list dočítate vpriečinku Aktuálne slová)

Projekt vzdelávania - cudzie jazyky I.stupeň ZŠ

19.5.2008 Na stránke www.statpedu.sk, v kategóriiPredmety v podpriečinku Cudzie jazyky nájdete bližšie informácie oProjekte doplňujúceho/rozširujúceho kvalifikačného vzdelávania prevýučbu cudzieho jazyka na 1. stupni ZŠ.
Ak máte záujem o štúdium jazykov, tak si tam kliknite.

Naši maturanti odchádzajú na akademický týždeň

16.5.2008 Nuž už je to fakt. Naši maturanti sa dnesrozlúčili s nami i so svojimi spolužiakmi a odišli na akademickýtýždeň, aby sa pripravili na maturitné skúšky, ktoré začínajú vpondelok 26. mája.
Takže milí naši, v poradí, už druhí maturanti, zo srdca vám prajemepríjemný týždeň naplnený vedomosťami a učením a potom správny krok primaturitných skúškach. To už nie sú srandičky, to už je život.
Držíme vám prsty!!! Vaši kámoši zo základnej školy.

YOUNG ENERGY - II. ročník

16.5.2008 Pod týmto názvom Slovenské elektrárne Enel vspolupráci s talianskou agentúrou LaFabricca realizujú už druhý ročníkmedzinárodného projektu zameraného na školy. Úlohou žiakov bolovypracovať projekt.
Žiaci VII.A triedy (Kotuľák, Kavčáková, Buchaľová, Orendáčová, Fejková)si vybrali zdroje energie, ktoré nás všade obklopujú, a ktoré sa nikdynevyčerpajú: voda, ktorá prúdi, vychádzajúce slnko... Všetky tietonevyčerpateľné zdroje zobrazili na mape svete.
Ak chceš vidieť ako projekt vznikal, tak si klikni na Fotoalbum.
Do projektu sa zapojili aj žiaci VI. A Veronika Olahová, Marianna Janošková a Júlia Gavaľová zo VI.B

Letný tábor - Záchrancovia stratených príbehov

16.5.2008 PRO NOBIS Čemerné a NODAM Vranov - Juh pozývadeti a mládež prežiť detský letný tábor v dňoch 11. - 16. júla 2008 vKamenici nad Cirochou. Čakajú vás dobrodružstvá s hrdinami najkrajšíchkníh, súťaže, hry, kamaráti a my...
Cena tábora je 1.500 Sk (členovia združení 1.300 Sk). Záväznú prihláškusi môžete poprosiť u Školských sestier de ND alebo u vdp. M.Kundera,kňaza v Čemernom. Bližšie informácie na č.t. 4461112, 0915947309.
Nuž milé deti, záchrancovia stratených príbehov, hor sa za rodičmi, poprosiť aby vás na tábor prihlásili :-)

MATURITA 2008 - úspechy našich gymnazistov

14.5.2008 Nuž a máme výsledky našich gymnazistov, ichexternej časti maturitných písomiek. V priečinku Dokumenty školy včasti Maturita 2008 nájdete oficiálne výsledky maturít. Nuž a my chcemedať všetkým na známosť tieto fakty :
Predmet : Slovenský jazyk - forma A - v SR úspešnosť 71,3 % - naši gymnazisti ( 1 ž.) - 75,0 % t.j. + 3,7%
Slovenský jazyk - forma B - v SR úspešnosť 60,3% - naši gymnazisti( 30 ž.) - 74,18 % t.j. + 13,88 %
Predmet : Anglický jazyk - forma A - v SR 70,5% - naši gymnazisti (12 ž.) - 71,46 t.j. + 0,96%.
Anglický jazyk - forma B - v SR úspešnosť 61,9% - naši gymnazisti ( 19 ž.)- 73,51% t.j. +11,61%.
BLAHOŽELÁME A TEŠÍME SA Z NAŠICH ŽIAKOV.

Nová televízia LUX už vysiela

14.5.2008 S veľkou radosťou vám chceme oznámiť, že máme novú kresťanskú televíziu LUX,ktorá už vysiela niekoľko dní.
Televízia Lux chce ponúknuť na Slovensku kvalitný program so zameranímna duchovné a hlboko ľudské hodnoty, prinášať ľuďom radosť a nádej. Včase, keď sú ľudia zaplavení množstvom informácií a často znechuteníplytkosťou a bulvárnosťou, ponúka kanál rodinnej televízie, s ktorou sadiváci budú cítiť dobre a s radosťou si ju zapne dieťa, dospelý istarší človek.
Nuž ak si chcete pozrieť kvalitný program, stačí ak si prekliknete nanašej stránke TV LUX ( vľavo na lište) a dostanete sa do "livevysielania".

Zajtra čaká našich žiakov KOMPARO

14.5.2008 KOMPARO je v našich podmienkach unikátny systémperiodického testovania žiakov základných a stredných škôl v kľúčovýchmomentoch vzdelávania: na vstupe, počas štúdia a na výstupe. Zúčastnenéškoly získavajú cennú spätnú väzbu v podobe podrobných a objektívnychštatistických dát

* o tom, aká je úroveň vedomostí žiakov školy v rôznych predmetoch,
* o tom, ako sa táto vyvíja v čase (umožňuje sledovať trendy a dopady rôznych opatrení),
* o tom, aké sú výsledky žiakov školy v porovnaní s inými porovnateľnými (!) školami.

Súčasťou projektu KOMPARO sú aj testy všeobecných študijnýchpredpokladov, vďaka ktorým je možné vyhodnocovať aj tzv. pridanúhodnotu poskytovanú jednotlivými školami.
Do tohto testovania sa prihlásila aj naša škola, nuž a testovaniezačína zajtra. Myslime na našich žiakov, aby boli úspešní a urobili námdobré meno!

Návrh Štátneho vzdelávacieho programu

12.5.2008 Na 8. gremiálnej porade ministra školstva SRbol schválený pracovný návrh Štátneho vzdelávacieho programu. Jehoelektronická verzia je sprístupnená aj na stránke Štátnehopedagogického ústavu - www.statpedu.sk a Štátneho inštitútu odbornéhovzdelávania - www.siov.sk.
Nuž a ak si kliknete vľavo na našej lište na odkaz Vzdelávací program, dostanete sa priamo k týmto závažným dokumentom.

Cirkevné školy v maturite bodujú

12.5.2008 Denník Pravda - 10.5.2008
BRATISLAVA
Maturanti z cirkevných škôl prevyšujú znalosťami svojich rovesníkov. Vtohtoročných maturitných testoch predbehli študentov zo štátnych ajsúkromných škôl. Vyplýva to z výsledkov, ktoré tento týždeň spracovalŠtátny pedagogický ústav. Cirkevné školy skončili takmer vo všetkýchpredmetoch nad priemerom. Napríklad v slovenčine v B úrovni bolceloslovenský priemer 60 percent, ale cirkevné školy mali 67-percentnúúspešnosť.

Výsledky maturít

* slovenský jazyk, A úroveň - 71,3 %, B úroveň - 60,3 %
* slovenský jazyk, (národnostné školy), A úroveň - 64,4 %, B úroveň - 56,3 %
* angličtina, A úroveň - 70,5 %, B úroveň - 61,9 %
* nemčina, A úroveň - 73,1 %, B úroveň - 52,9 %
* matematika, A úroveň - 60,2 %, B úroveň - 54,5 %

Autor: Zuzana Petková

Dnes je DEŇ MATIEK

11.5.2008 Nádherný dnes sviatok je, v našich srdciachradosť panuje, to naše mamky vzácne dnes slávia svoj deň. Nuž a aninaše deti zo základnej školy nezabudli na svoje mamky a pripravili imnádherný program. Program naplnený ružami šťastia, radosti, úsmevov irozprávkových snov.
Po úvodnej piesni nasledovalo privítanie, potom básničky a pesničky vpodaní našich najmenších škôlkárov, nechýbali ani nádherné slová z ústnašich prváčikov a potom začala rozprávková nádhera - Soľ nad zlato.Veru povieme vám, nezostalo snáď ani jedno mamičkovské oko bez slzičkyšťastia.
Vďaka, ti , Pane, za tieto naše deti, vďaka ti za naše mamky.
Nuž a o tom, že tento deň bol ozaj nádherný svedčí aj stovka fotografiív našom Fotoalbume v galérii Deň matiek 2008. Kliknite si tam a určiteneoľutujete!

Deň matiek v našej vzácnej škôlke

10.5.2008 V piatok sa popoludní zišli mamky i babky ( anechýbali aj ockovia), aby spolu so svojimi deťmi oslávili nádhernýsviatok - DEŇ MATIEK. A povieme vám, v tej našej škôlke bolo naozajveselo a krásne. Deti spolu so svojimi učiteľkami pripravili nádhernýprogram pri ktorom ani jedno oko nezostalo bez slzičky šťastia adojatia.
Aby sme na tieto chvíle nezabudli, prinášame vám fotografie z tejtonádhernej slávnosti. Nájdete ich vo Fotoalbume, v galérii Deň matiek2008 - na stránke materskej školy ( www.cmsvranov.edupage.sk).

Pozvánka na DEŇ MATIEK

8.5.2008 S veľkou láskou v srdci vás pozývame na oslavykrásneho sviatku - DEŇ MATIEK, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 11. májat.r. o 14.00 hodine v školskej jedálni na Sídlisku lúčna.
Nádherný program si pripravili naše deti z I.stupňa a nebude chýbať ani "rockové prekvapko".
Milé mamičky, príďte na našu slávnosť.
Vaše deti :-)

Celoslovenská púť kresťanských pedagógov

8.5.2008 Dnes sa v chráme na Levočskej hore stretli už naV.celoslovenskej púti kresťanskí pedagógovia, aby sa poďakovali iprosili za svoje školy, svojich žiakov, svojich kolegov. Stretnutie sazačalo prednáškou, pokračovalo modlitbou sv.ruženca. Slávnostnú svätúomšu celebroval otec biskup Bernard Bober, ktorý sa v nádhernej homíliíprihovoril nielen pedagógom - pútnikom, ale všetkým učiteľom avychovávateľom na celom Slovensku ( túto sv.omšu v priamom prenosevysielalo Rádio Lumen o 11. hodine).
Po nádhernej sv.omši nasledovala beseda s otcom biskupom a slávnosť vyvrcholila Krížovou cestou.
Tejto nádhernej púte sa zúčastnili aj učitelia našej školy.
Vo fotoalbume v galérii V.celoslovenská púť kresťanských pedagógov Levoča - 8.máj 2008 nájdete aj fotografie z tejto púte.

Naši futbalisti získali bronz

7.5.2008 Dnes sa na ihrisku pri Z�Sídlisko lúčnauskutočnil futbalový turnaj žiakov 3.-4. ročníka základných škôl. Keďžebolo veľa účastníkov, súťažné družstvá boli podelené do jednotlivýchskupín. Nuž a naši chlapci : Jozef Antolík, Peter Benčo, Tomáš Dráb,Marek Gašpar, Jakub Hrubovský, Peter Štefaňák, Lukáš Trella, SamuelVeliký, Lukáš Vida - 4. roč. a Ivo Tongel a Marek Belej - 3. roč.vyhrali vo svojej skupine 1.miesto. V celkovom poradí skončili nakrásnom bronzovom treťom mieste. Blahoželáme!!!

Volejbalový turnaj učiteľov vranovských škôl

7.5.2008 V stredu 7.mája tr. sa v telocvični Základnejškoly Bernoláková Vranov nad Topľou o 14. hodine uskutočnil Volejbalovýturnaj o putovný pohár vedúceho odboru školstva Mesta Vranov nadTopľou. Po prvýkrát sme dostali pozvánku na tento turnaj aj my a tak sanaše družstvo učiteľov "popasovalo" pod volejbalovou sieťou s učiteľmiz ostatných vranovských škôl.
V naši volejbalovom družstve vládla výborná atmosféra a s humorom to šlo lepšie. Nakoniec sme skončili na 6.mieste.

Úžasné chvíle prežité s Dominikom Saviom

6.5.2008 Dnes slávime veľký sviatok - sviatok sv.DOMINIKASAVIA, patróna našej školy. Nádherná slávnosť sa začala v kostolesv.Františka z Assisi Vranov - Juh slávnostnou akadémiou. Naši žiacinám krásnym spôsobom pripomenuli skromný, jednoduchý ale zato veľmibohatý život nášho svätca. Vďaka patrí všetkým účinkujúcim žiakom iMgr.K.Tomášovej a Mgr.M.Krajníkovej, ktoré pripravili akadémiu.
Po akadémii nasledovala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval pán kaplán Peter Šoltýs.
Nádherné fotografie z tejto slávnosti vám prinášame v našom Fotoalbumev galérii Odpustová slávnosť sv.DOminika Savia - 6.máj 2008.

Prvé sväté prijímanie - Hencovce

2.5.2008 S radosťou v srdci vám oznamujeme, že našitretiaci z budovy v Hencovciach pristúpia po prvýkrát k SviatostiOltárnej v nedeľu 4.mája o 10. hodine v kostole Najsvätejšieho SrdcaJežišovho v Hencovciach.
Vyprosujeme našim prvoprijímajúcim deťom hojnosť radosti v Božejprítomnosti,darov Ducha Svätého a nádherné chvíle prežívané s PánomJežišom.

Sviatok Nanebovstúpenia Pána - Deň katolíckych škôl

1.5.2008 Prežívame nádherné dni. V utorok si pripomeniemesviatok sv.Dominika Savia, nášho patróna. To všetko uprostredveľkonočných dní, ktoré dýchajú radosťou a zároveň pokojom.
Dnes 1.mája slávime sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sviatok, kedy bolvystavaný nanovo "most" medzi nebom a zemou, medzi Otcom a jeho deťmi.A práve v tento deň si pripomíname aj Deň katolíckych škôl.
Prosíme aj o Vaše modlitby za naše školy - za našu školu, za naše deti, učiteľov, rodičov, priaznivcov i nežičlivcov.

Naša Klára získala prvenstvo v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín

30.4.2008 V dňoch 22.-23.4.2008 sa v priestorochHornozemplínskeho osvetového strediska uskutočnila okresná súťaž vumeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sajej 110 súťažiacich v 4 vekových kategóriach.
V záujme zachovanie objektivity boli pozvané pre každú kategóriupredsedníčky poroty z iného okresu - odborníčky, ktoré dosahujú veľmidobré výsledky v prednese a výchove recitátorov.
Nuž a naši recitátori obstáli výborne:

I.kategória - próza
1. miesto - Klára Demčáková, IV.A – pripravovala Mgr.Lucia Kentošová

Čestné uznanie za výraznú interpretáciu umeleckého textu :
Lýdia Kušnírová, IV.A – pripravovala Mgr.Lucia Kentošová

Poézia:

Čestné uznanie za výraznú interpretáciu umeleckého textu :
Damiána Šándorová, III.B

IV. kategória

Próza:

2. miesto - Viktória Čechová, Gymnázium sv.Františka z Assisi

Krajské kolo súťaže pre I.-III. kategóriu sa uskutoční 28.5.2008 v Starej Ľubovni a pre IV. kategóriu 30.5.2008 vo Svidníku.
Našim žiačkam blahoželáme a ďakujeme za nádhernú reprezentáciu školy.

Aktualizácia údajov

30.4.2008 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

V piatok riaditeľské voľno

29.4.2008 Oznamujeme všetkým rodičom žiakov, ktorínavštevujú našu školu ( I.stupeň Z�- budova Bernolákova 92 VV,II.stupeň Z�- budova Námestie Jána Pavla II. - lúčna, gymnázium), že vpiatok 2.mája t.r. udelil riaditeľ školy riaditeľské voľno. Takto savíkend pre našich žiakov predĺži a vyučovanie sa začne až v pondelok5.mája.
Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci v piatok 2.mája t.r. riadne pracujú.
Program dňa :
8.00 hod. - svätá omša - budova gymnázia - Školská 650 ( Rodinnaoblasť)- stretnú sa tu všetci učitelia aj zo základnej školy aj zgymnázia
9.00 - 14.00 hod. - zasadnutia MZ a PK - tvorba učebných plánov na nový školský rok 2008/2009.

Pozvánka na Púť radosti

27.4.2008 Pozývame ťa na 37.púť radosti, ktorá sa uskutoční v dňoch 2.-4.mája vo Vysokej na Uhom.
Téma: Láska je dobrotivá
Je to stretnutie pre mladých nad 16 rokov, ktorí:
* chcú spoznať nových ľudí,
* by radi zažili spoločenstvo s inými mladými,
* túžia po ozajstnej úprimnej láske.
Hostia:
* Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup
* o. Peter Novysedlák, kaplán Michalovce
* o. Ivo Jakubík, farár Čaklov
* snúbenci Martina Mašlejová a Igor Čikoš.
Stretnutie prebieha v škole v Pavlovciach nad Uhom.
Viac nájdeš na www.domcek.org

V nedeľu prvé sväté prijímanie

26.4.2008 V nedeľu 27.apríla t.r. sa o 9.00 hod. budekonať v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - Juh,slávnostná svätá omša na ktorej naši tretiaci po prvýkrát príjmu telo akrv Kristovo - prvé sväté prijímanie.
Vyprosujeme našim tretiakom hojnosť Božích milostí, darov Ducha Svätéhoa radosť z každej chvíle prežitej v spojení s Pánom Ježišom.

Studnička - Liečivé rastliny - celoslovenská súťaž

25.4.2008 Environmentálna poradňa Studnička vypísala už13. ročník súťaže Liečivé rastliny, ktorá je určená žiakom 2. stupňazákladných škôl a primy až kvarty osemročných gymnázií.
Aj v tomto školskom roku sa súťaží v dvoch vekových kategóriách -mladší žiaci (5.-6. ročník Z�a prima - sekunda OGY) a starší žiaci(7.-9. ročník Z�a tercia - kvarta OGY). Súťaž je opäť trojkolová, prvédve kolá sú korešpondenčné, víťazi postupujú do celoštátneho kola.
Nuž a spomedzi niekoľkotisíc prác, ktoré boli zaslané postúpili medzinajlepšiu tristovku aj práce našich žiakov. V kategórii mladších žiakovpostúpili do užšieho kola Marek Gajdzik a Veronika Kušnírová, zostarších žiakov sa zadarilo Daniele Gajdošovej a Ivane Kolečavovej.Pripravovala RNDr.G.Bradovková.
Viac o tejto súťaži a postupových kolách nájdete na www.studnicka.sk.

Naša Miška získala bronz v súťaži Slávici z lavice

24.4.2008 Dnes nás na súťaži Slávici z lavice perfektnereprezentovala Miška Poláková, z IX.A, V kategórii spevákov7.-9.ročníka získala tretie miesto. Pripravoval Mgr.Ľ.Bak. BLAHOŽELÁME!

Zberáme papier

24.4.2008 Ak máte doma papier, ktorého sa potrebujetezbaviť prosíme vás, aby ste ho priniesli k nám. Naše deti z prvéhostupňa v budove na B 92 zberajú papier do konca apríla. Každé "kilečko"pomôže. Za peniaze totiž budú kúpené odmeny pre najlepších "zberačov" apomôcky, ktoré využijú práve naše deti z I.stupňa. ĎAKUJEME :?-)

Vesmír tradične - netradične - pútavo

24.4.2008 Dnes sme privítali v našej škole vzácnunávštevu z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied sídliacej vTatranskej Lomnici.
RNDr.V. Rušin a Mgr. A.Kaňuchová v rámci projektu Európskej únieprezentovali témy fyziky netradične. Prednáška spojená s prezentácioubola zaujímavá pre všetkých žiakov II.stupňa. Odzneli témy - Ako tobolo a je so svetom, hviezdami, vesmírom, slnkom, kozmom. Erudovaníodborníci priniesli najnovšie poznatky z oblasti astronómie netradičnetradične.
Cieľom tohto projektu je zaujať čo najviac žiakov a nadchnúť ich pre prírodné vedy a fyziku.

Dnes - zápis do nášho gymnázia

24.4.2008 Oznamujeme všetkým rodičom, že dnes sauskutoční zápis deviatakov do nášho štvorročného gymnázia. Zápis budeprebiehať počas celého dňa v budove gymnázia na Rodinnej oblasti.Nezabudnite si prosím doniesť Zápisný lístok. V prípade akýchkoľvekotázok volajte na č.t. 4464453 alebo 4464281.

Projekt z dejepisu - nové foto na stránke

23.4.2008 Na hodinách dejepisu pracovali naši šiestaci naprojekte Hrady a hradiská a Staroveký Rím a Grécko. Vo fotoalbume vgalérii Projekt z dejepisu nájdete práce našich žiakov. Projektpripravil PaedDr.E.Nadzam.

Deviatnik k nášmu patrónovi sv.Dominikovi Saviovi

22.4.2008 V utorok 6.mája t.r. budeme sláviť sviatoksv.Dominika Savia, patróna našej školy. Dnes sa začíname modliťdeviatnik k nášmu patrónovi. Prosíme aj o Vaše modlitby za našu školu.
( celý deviatnik nájdete v priečinku Ako sa modliť)

Modlitba k sv.Dominikovi Saviovi

Svätý Dominik Savio, ktorý si sa pri Don Boskovi naučil kráčať cestoumladíckej svätosti, pomôž nám , aby sme ťa nasledovali v láske k PánuJežišovi, v úcte k Panne Márii a v horlivosti za duše, a daj, aby smeaj my chceli radšej zomrieť ako zhrešiť, a tak dosiahli naše večnéspasenie. Amen.

Deväťdňová pobožnosť k nášmu patrónovi
1. deň
Svätý Dominik Savio, ty si sa s neobyčajnou vierou a láskou vinul kPánu Ježišovi vo Sviatosti Oltárnej a neraz si upadol i do vytrženia,keď si sa mu kľaňal. Vypros nám podobnú vieru a lásku, aby sme sa aj myvrúcne klaňali Sviatostnému Spasiteľovi a hodne ho do srdca prijímali.
2.deň
Svätý Dominik Savio, ty si od útleho veku bol vrúcnym ctiteľomNepoškvrnenej Matky Božej, jej si zasvätil svoje nevinné srdce a sosynovskou láskou si rozširoval okolo seba jej úctu. Vypros nám milosť,aby sme synovsky milovali Nebeskú Matku, ktorá nám bude pomocnicou vnebezpečenstvách a najmä v hodine smrti.
Otče náš..., Zdravas Mária.., Sláva Otcu...
3.deň
Svätý Dominik Savio, ty sisi urobil predsavzatie : "Radšej zomrieť akozhrešiť" a hrdinsky si si zachoval nedotknutú anjelskú čistotu svojejduše. Vypros aj nám milosť, aby sme sa podľa tvojho príkladu vyhýbalihriechu, zlým príležitosiam a a by sme si vždy zachovali túto prekrásnucnosť.
Otče náš..., Zdravas Mária.., Sláva Otcu...
4. deň
Svätý Dominik Savio, ty si pre slávu Božiu a pre spásu duší neváhalvystaviť nebezpečenstvu ani svoj život. Opovrhujúc všetkými ľudskýmiohľadmi, neohrozene si bojoval proti preklínaniu a Božej urážke. Daj,aby sme aj my premáhali ľudské ohľady, nebojácne bránili Božie acirkevné práva a horlivo pracovali na spáse duší.
Otče náš... , Zdravas Mária..., Sláva Otcu...
5. deň
Svätý Dominik Savio, ty si pochopil veľkú cenu kresťanskéhosebazaprenia, zdokonaľoval a zoceľoval si svoju vôľu konaním dobra,vediac sa pritom vždy milo usmievať. Pomáhaj aj nám ovládať našenáruživosti, znášať všetky skúšky a protivenstvá života z lásky k Bohua žiť stále v zhode s jeho svätým zákonom.
Otče náš... , Zdravas Mária..., Sláva Otcu...
6. deň
Svätý Dominik Savio, ty si sa hrdinsky boril, aby si dosiaholkresťanskú dokonalosť, ako ti tu predkladali tvoji vychovávatelia. Daj,aby sme aj my vždy zodpovedali milosti Božej, námahám našich rodičov avychovávateľofv a aby sme vždy a všade boli smelými svedkami JežišaKrista.
Otče náš... , Zdravas Mária..., Sláva Otcu...
7. deň
Svätý Dominik Savio, ty si okrem apoštolátu medzi svojimi spoločníkmisníval aj o ďalekých misiách. Túžil si po návrate blúdiacich aodlúčených bratov do pravej Cirkvi a veľa si sa za to modlil. Vypros ajnám takého misionárskeho ducha. Daj, aby sme boli apoštolmi medzisvojimi bratmi vo svojom prostredí i vo svete a aby sme spolu s tebouurýchlili deň, keď sa všetci veriaci zjednotia pod vedením jedinéhopravého pastiera.
Otče náš... , Zdravas Mária..., Sláva Otcu...
8.deň
Svätý Dominik Savio, vzor zbožnosti, ty si každý deň plnil svojepovinnosti z lásky k Bohu, nestrácajúc pritom ani na chvíľu jas svojejradosti. Nauč nás modliť sa, konať si svedomite svoje povinnosti achrániť sa zlého, aby sme aj my mohli s úsmevom na perách rozširovať posvete slávu Božiu.
Otče náš... , Zdravas Mária..., Sláva Otcu...
9.deň
Svätý Dominik Savio, ty si povedal : " Chcem sa stať svätým " a v školesvätého Jána Bosca si už ako mladík dosiahol lesk svätosti. Daj, abysme aj my až do konca vytrvali vo svojich dobrých predsavzatiach, abysme víťaziac nad svetom, diablom a náruživostiami, boli živým chrámomDucha Svätého a došli raz do večnej blaženosti.
Otče náš... , Zdravas Mária..., Sláva Otcu...

Mišo Bubnár na celoslovenskej súťaži

21.4.2008 Od pondelka do stredy bude reprezentovať našuškolu a aj Prešovský kraj na celoslovenskej Olympiáde v informatike nášgymnazista Michal Bubnár. Na celoslovenskej olympiáde, ktorá sa koná vHronci pri Brezne súťaží 30 najlepších študentov - informatikov zcelého Slovenska.
Nuž myslíme na nášho Miša a prosme pre neho veľa múdrosti, pokoja a správne kroky pri vypracovávaní zadaných úloh.
Mišo, držíme ti prsty!!!

Rodičovské združenie

21.4.2008 Oznamujeme rodičom, že tento týždeň sauskutoční celoškolské a následne triedne Rodičovské združenie rodičovžiakov našej školy následovne :
Bernolákova 92 - utorok 22. apríla t.r. - 15.30 hod.
Námestie Jána Pavla ( lúčna) - utorok 22.apríla t.r. - 16.00 hod.
Hencovce - utorok 22.apríla t.r. - 16.00 hod.
Gymnázium - streda 23.apríla t.r. - 15.30 hod.
Narodeniny sv.otca

17.4.2008 Včera 16.apríla t.r. oslávil náš drahý sv.otecBenedikt XVI. svoje 81.narodeniny. Blahoželáme sv.otcovi k jeho sviatkua vyprosujeme mu hojnosť darov Ducha Svätého, radosti, pokoja, rozumu avždy správne rozhodnutia.

Pavol Dobšinský

17.4.2008 Dnes sa naši žiaci z V.A zúčastnili netradičnejhodiny literatúry, ktorá sa realizovala v priestoroch Hornozemplínskejknižnice. Netradičnou formou sa oboznámili so životom a tvorbou PavlaDobšinského, nášho najznámejšieho zberateľa rozprávok.
Foto v galerii...

Máme najlepšie "matematičky " v okrese

14.4.2008 Opäť vám prinášame úžasnú správu. Na obvodovomkole Matematickej olympiády , ktorá sa konala 9.apríla t.r. v CVČ voVranove nad Topľou, spomedzi 16 súťažiacich škôl a 25 súťažiacichzískali naše dievčatá Veronika Kurišková a Veronika Klaciková rovnakýpočet bodov a obsadili tak krásne prvé miesto v kategórii Z.6.BLAHOŽELÁME!!!
Za reprezentáciu školy ďakujeme aj Anežke Popaďakovej, LukášoviKotuľakovi, Patrikovi Pasulkovi, Danke Gajdošovej a Marekovi Štovkovi.

Aktualizácia údajov

14.4.2008 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

Slávik Slovenska - školské kolo

11.4.2008 Vo štvrtok 10. apríla t.r. sa uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska. A tu sú výsledky :
1.kat.(1.-3.ročník), 2.kat.(4.-6.roč.).
V prvej kategórii vyhrala 1. miesto Sofia Grittersová (1.A), 2.miestoBilíková Patrícia (3.B), 3. miesto Barbora Tomášová (2.B).
V druhej kategórii: 1.miesto Ľubomíra Feherová (4.B), 2.miesto Monika Turčíková (4.A), 3.miesto Dominika Miklošová (5.B).
Blahoželáme našim úspešným spevákom :-)

Viete prečo balón vo vzduchu stúpa?

11.4.2008 Ak je vztlaková sila vo vzduchu väčšia akogravitačná sila Zeme pôsobiaca na teleso, smeruje výslednica týchto sílnahor a teleso vo vzduchu stúpa.
Tieto poznatky umožňujú zostrojiť balóny, ktoré v atmosfére Zemestúpajú. Balóny sa plnia plynom, ktorý má menšiu hustotu akoatmosférický vzduch, napr.: horúcim vzduchom, héliom alebo vodíkom.Malé makety balónov na hodine fyziky zostrojili aj žiaci VII.B.Kliknite si na Fotoalbum a v galérii Projekt z fyziky VII.B nájdete tamaktuálne fotografie.

Blahoželanie k narodeninám

10.4.2008 Z úprimného srdca blahoželáme nášmu pánovikaplánovi Štefanovi Oslovičovi k jeho dnešným narodeninám. Každýštvrtok prichádza medzi nás, do budovy na Námestí Jána Pavla , abyslúžil svätú omšu. Napĺňa naše srdcia hlbokými myšlienkami a rozdávaúsmev a radosť navôkol.
Drahý pán kaplán, vyprosujeme vám hojnosť radosti, pokoja, darov Ducha Svätého a vždy slová plné lásky a povzbudenia.

Nové foto vo Fotoalbume

9.4.2008 Keďže uplynulý a tento týždeň boli bohaté narôzne akcie, kliknite si na Fotoalbum a nájdete mnoho novýchfotografií. Prinášame ich v galérii s názvom : Týždeň boja protidrogám, Deň učiteľov - prijatie u primátora mesta, Morálne ocenenie -Deň katolíckych učiteľov Košice.

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

6.4.2008 V pondelok 7.apríla začína pre nás kresťanov-katolíkov Týždeň modlitieb za duchovné povolania.
Nezabudnime na modlitby za bohoslovcov, rehoľné sestry a ostatnéduchovné povolania. Vyvrcholením týždňa bude Nedeľa dobrého Pastiera (4.veľkonočná nedeľa).

V pondelok 7.4. vyučovanie nebude

5.4.2008 Deň katolíckych učiteľov oslávime v pondelok7.apríla t.r. Pri tejto príležitosti udelí v Košiciach otec arcibiskupMorálne ocenenie aj našim učiteľom : Mgr. Jozefe Čišeckej ( s.Dolores),Mgr.Márii Šándorovej a Ing.Jozefovi Vargovi.
Vyučovanie v tento deň nebude a naši učitelia oslávia svoj sviatoknávštevou Divadla Jonáša Záborského v Prešove, kde vystúpi slovenskýumelecký súbor Lúčnica.
Viac o patrónovi katolíckych učiteľov Jánovi de la Salle si môžete prečítať v priečinku Aktuálne slová.

Máme super umiestnenia v Pytagoriáde

3.4.2008 Včera sme vás informovali o účasti našich žiakovna okresnom kole súťaže - Pytagoriáda. Dnes nám prišli výsledky. Našižiaci boli vynikajúci.
Tu sú umiestnenia našich počtárov :
Kategória P 6 - Veronika Klaciková zo VI.A si z 29 zúčastnených vybojovala zlaté I.miesto ( supéér). Pripravoval Mgr.M.Chytra.
V kategórii P 4 nesklamali Lukáš Vida zo IV.A, ktorý obsadil striebornúpriečku, teda 2.miesto a Jožko Antolík, taktiež zo IV.A obsadil3.miesto ( supéér). Súťažilo spolu 26 žiakov. PripravovalaMgr.L.Kentošová
V kategórii P 7 obsadil Lukáš Kotuľák z 30 súťažiacich 5.miesto. Pripravovala Ing.Mašlanková.
V kategórii P 8 obsadil Marek Štovka 7.miesto. Súťažilo 25 žiakov.
V kategórii P 3 získal Marek Belej 10.miesto a Veronika Bubnárová 14.miesto.
Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy:-)

Pytagoriáda - dnes súťažia tretiaci a štvrtáci

2.4.2008 Centrum voľného času pripravilo okresnú súťaž -Pytagoriáda pre žiakov III.ročníka a IV.ročníka. Nuž a našu školu dnes2.apríla reprezentujú : Marek Belej a Veronika Bubnárová z III.A aJožko Antolík s Lukášom Vidom zo IV.A.
Držíme našim žiakom prsty a prejeme úspešné počítanie. Výsledky vám prinesieme, akonáhle budú známe.

Hviezdoslavov Kubín - I.stupeň

2.4.2008 V pondelok 31.marca t.r. sa v budove na B 92 uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Súťažilo spolu 20 recitátorov a tu sú umiestnenia tých najlepších z I.stupňa.
PRÓZA
1. miesto Lýdia Kušnírová, IV.A
2. miesto Klára Demčáková, IV.A
3. miesto Adriána Jedináková, IV.A
POÉZIA
1.miesto Damiána Šándorová(III.B)
2. miesto Monika Turčíková (IV.A)
3. miesto Nikola Alžová (II.B) a Anna Gajdziková (III.A).
Cenu za náročný text dostala N.Fabianová (IV.B). Každý z víťazov získalknižnú odmenu a diplom. Nuž ale sladkosť sa ušla všetkým recitátorom.

Knihy môžeme čítať už aj prostredníctvom internetu

2.4.2008 Internet je niekedy naozaj super vec. Ak sikliknete na stránku http://zlatyfond.sme.sk/ nájdete tam v digitálnejpodobe slovenské knižné diela. Je to začínajúci , podľa nás, superprojekt. Kliknite si tam a určite neoľutujete.

Čo robíš v piatok po vyučovaní?

2.4.2008 Čo robíš v piatok po vyučovaní?
Ešte nevieš, alebo nie si rozhodnutý?
Tak príď o 14. hodine k nám do školy ( budova lúčna) na zaujímavéstretnutie s našimi hosťami. Témou diskusie bude : "Žime zdravo,aktívne, dajme šancu budúcnosti!"
Pozvaní hostia : kňaz Marek Kunder, špeciálny pedagóg z Vranova a bohoslovec z Košíc.
Ešte váhaš? Neváhaj! Príď.
Viac informácii u pani učiteľky Mgr.M.Majzlíkovej.

Blahoželáme našim úspešným žiakom v Geografickej olympiáde

1.4.2008 Centrum voľného času vo Vranove nad Topľouorganizovalo obvodové kolo Geografickej olympiády. No a tu súumiestnenia našich žiakov :
Kategória H - Veronika Klaciková, VI.A obsadila v konkurencii 22súťažiacich krásne bronzové III.miesto, Lukáš Kotuľák, VII.A saspomedzi 21 súťažiacich v kategóri G umiestnil na V.mieste a OndrejUndragy, IX.A si spomedzi 16 súťažiacich v kategórii E vybojovalV.miesto. Všetkých žiakov pripravoval na olympiádu Mgr.P.Lojan.
Blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

Dnes - Pytagoriáda

1.4.2008 Dnes 1.apríla, v krásny to deň, sa v Centrevoľného času vo Vranove nad Topľou uskutočnilo okresné koloPytagoriády. Našu školu reprezentovali : Veronika Klaciková, VI.A,Lukáš Kotuľak - VII. A, Patrik Pasulka - VII.B, Danka Gajdošová -VIII.A a Marek Štovka VIII.A.
Zatiaľ nemáme výsledky a nevieme, ako sa umiestnili naši žiaci v tejtomatematickej súťaži. Chceme im však už teraz poďakovať za vzornúreprezentáciu školy.

Zaujímavosti o vesmíre

31.3.2008 Zajtra sa naši ôsmaci a deviataci spolu snašimi gymnazistami zúčastnia v Mestskom dome kultúry vo Vranove nadTopľou projektu Pansophia. Stretnutie začína o 10.30 hod. Veríme, ženaši žiaci načerpajú nové vedomosti a zaujímavosti.

Nedeľa Božieho milosrdenstva

30.3.2008 Milosrdenstvo Božie je väčšie ako Božiaspravodlivosť. Máme nádej na spásu. Stačí len počúvať, pozerať auvidieť Krista, ktorý kráča vedľa nás, rozpráva s nami, vedie nás ponašich cestách. Často ho nevidíme, alebo nechceme vidieť. Ale on jestále pri nás. Je v osobe nášho brata, manžela, manželky, dieťaťa,kolegu v práci, priateľa či nežičlivca.
Dnes sa celý svet obracia k milosrdnému a láskavému Otcovi. Modlíme sa: Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celýmsvetom...
Krátku vetu opakujeme niekoľkokrát. A práve v tejto kratučkej vete jezahrnuté nekonečno - nekonečno milosrdenstva a odpúšťania...

Noc s Andersenom

28.3.2008 Hornozemplínska knižnica vo Vranovespoluorganizuje medzinárodné podujatie NOC s ANDERSENOM na podporudetského čítania a na ukončenie akcie Marec - mesiac knihy a internetu.Zaujímavá noc začína v piatok 28.marca a končí v sobotu 29.marca t.r.Viac sa dozviete na www stránke Hornozemplínskej knižnice ( odkaznájdete aj na našej stránke, na lište vľavo).
Milé deti, prajeme vám krásnu a zaujímavú noc:-)

Prosíme o 2%

26.3.2008 Vážení podnikatelia, priaznivci našej školy.Blíži sa čas podania daňového priznania. Prosíme preto o vaše 2% prenaše deti. Ak nám chcete pomôcť a darovať nám časť svojej zaplatenejdane, prosíme, aby ste do daňového priznania vypísali tieto naše údaje :

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:
Obchodné meno alebo názov
Rodičovské spoločenstvo pri CZ�sv.Dominika Savia
Sídlo:
Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou
Právna forma : Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 37937120. ĎAKUJEME.
Viac o 2% dane nájdete v priečinku Dokumenty školy ( vľavo na lište) v podpriečinku 2% dani ( hore na lište vpravo).

Blahoželanie k meninám

24.3.2008 Je nádherný čas. Slávime najvzácnejší a najväčší sviatok kresťanov - Zmŕtvychvstanie Pána Ježiša Krista.
Ani v týchto chvíľach domácej pohody nezabúdame na nášho pána riaditeľa, ktorý v utorok oslávi sviatok menín.
Drahý pán riaditeľ, prajeme vám hojnosť milostí, radostí, pokoja, lásky zdravia a požehnania.
Vaši žiaci a zamestnanci Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou.

ALELUJA, radujme sa!

23.3.2008 Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky,naplnené pokojom a radosťou, zdravím a porozumením vám vyprosujeme zúprimného srdca.
Cirkevná spojená škola Vranov nad Topľou

Biela sobota

22.3.2008 Po dráme Veľkého piatku je Biela sobota určitýmkontrastom. Celý tento deň je poznačený tichom, ktoré je plnéočakávania a vrcholí takým radostným spôsobom, že ho možno porovnať lens atmosférou Vianoc. Nečudo, veď to, čo sa na Vianoce začína, dosahujevrchol na Veľkú noc.

Človek, ktorý sa pádom do hriechu oddelil od Boha a ocitol sa v tme,potrebuje na návrat k Bohu špeciálne svetlo. Je ním sám Boh, ktorývychádza človeku v ústrety, aby ho očistil, posvätil a osvecoval musprávnu cestu. Toto vyjadruje prvá časť obradov. Jej zavŕšením jeosobitný oslavný a ďakovný spev človeka, ktorý jasá nad veľkosťou Božejdobroty.

Druhá časť - liturgia slova - nám umožňuje veľmi konkrétne sipripomenúť, s akou láskou sa Boh stará o človeka počas celých dejínspásy. Medzi jednotlivými čítaniami zaznieva spev žalmov ako refrénvďaky a radosti na počuté Božie slovo. Dominuje však Glória, v spevektorej cítiť jasnú istotu a radosť z vykúpenia. Jeho neodvolateľnúplatnosť podčiarkuje triumfálny hlahol zvonov. Slávnostné Aleluja -výzva Chváľme Boha! - a evanjelium ako zvesť o Kristovom zmŕtvychvstanínás pozývajú na radostné a trvalé prežívanie spásonosnej prítomnostiživého Boha v našom živote. To je však možné len v úzkom spojení sKristom, ktoré dosahujeme sviatosťou krstu.

Tretia časť obradov nás preto upriamuje na tento základný a prvý zdrojduchovného života, ktorého veľavravný predobraz vidíme už v Staromzákone. V knihe Exodus (kap. 14) sa vody Červeného mora, v ktorýchIzraeliti tušili istú smrť, stali pre nich záchranou a začiatkom novejetapy života. Podobne ponorenie krstenca do vody symbolicky naznačujejeho smrť a jeho vynorenie, nový život. Sv. apoštol Pavol topotvrdzuje: Všetci, čo sme pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrťsme pokrstení. Krstom sme teda s ním pochovaní v smrť, aby sme tak, akobol Kristus vzkriesený z mŕtvych... aj my žili novým životom (Rim 6, 3- 4). Kristus totiž vo svojom utrpení smrť nielen tušil, ale ju ajskutočne podstúpil. No na tretí deň vstáva k takému životu, ktorý jedefinitívnou etapou nielen pre neho, ale aj pre všetkých ľudí: Kristusvzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje (Rim 6, 9).

Veľký piatok

21.3.2008 Trojdnie pokračuje Veľkým piatkom - dňomutrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista. V rímskokatolíckychchrámoch sa v tento deň neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámovéhorúcha. Všetci veriaci sa postia od mäsitých pokrmov a najesť sa možnoza deň len raz do sýtosti. Je to deň osobitne zasvätený spomienkeJežišovho utrpenia a smrti na kríži. Je to deň pôstu, pokánia a jedinýdeň roka, kedy sa neslávi Eucharistická obeta. Namiesto nej sa konáliturgia umučenia Pána, ktorá pozostáva z bohoslužby slova, slávnostnejmodlitby veriacich, z poklony Svätému krížu a sv. prijímania. Ježišovusmrť nám pripomína aj liturgická farba - farba krvi. V tento deň sačítajú alebo spievajú pašie

Veľký týždeň

21.3.2008 Krížová cesta

Gustáv Hupka

Koľko je hrobov na našej planéte,
Syn Boží v jednom zvíťazil nad smrťou,
Boh Otec hľadí oblohou zľaknutou,
v priestore lásky aj večnosť nájdete.
Vždy s Veľkou nocou nás spoja pašie,
Boží hrob, pri ňom modlitby piatočné
a keď sa slávnosť Vzkriesenia započne,
večnú jar radosti náš svet zažije.
Bože náš dobrý, Ty Bože láskavý,
nech Tvoja vôľa chybný krok zastaví,
nech sa svet drží iba Tvojich stôp.
ľudský vek určí snáď Vesmír ďaleký,
no Kristus je v nás a s nami naveky,
symbolom živým zostáva Boží hrob.

Zázračná muzika

19.3.2008 V stredu 19.marca t.r. sa naši žiaci z I.stupňana B 92 zúčastnili v Mestskom dome kultúry vo Vranove výchovnéhokoncertu, na ktorom vystupovali členovia Košickej filharmónie, poddirigentskou taktovkou Braňa Kostku.
Hravou formou sa naše deti bližšie zoznámili s pojmami - harmónia, melódia, tempo, sila, hudobné nástroje...

Veľkonočné prázdniny

19.3.2008 Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom, ževeľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 20. marca t.r. a končia vutorok 25.marca t.r. Nástup do školy je v stredu 26.marca 2008.
Prajeme vám požehnané chvíle Veľkonočných sviatkov.

Oznam pre rodičov žiakov IX.ročníka

19.3.2008 Oznamujeme všetkýmrodičom žiakov 9.ročníka základnej školy , že podpisovanie prihlášok na strednéškoly sa uskutoční následovne :
IX.A ( triedna učiteľka RNDr.MarcelaCenknerová ) - streda 26.marca 2008 od 14.00 hod.
IX.B (triedna učiteľkaMgr.Iveta Paľková ) - štvrtok 27.marca 2008 od 14.00hod.

BlahoželanieJOZEFOM

19.3.2008 Dnes slávia sviatok svojho mena všetci muži, ktorí sapýšia tým, že nesú meno JOZEF.
Prajeme všetkým Jozefom, hojnosť radosti apožehnania, pracovité ruky, ktoré dokážu rozdávať viac ako dostávať, pokoj anaplnenie všetkých želaní.

Výsledky MONITOR 9

18.3.2008 Naši deviataci sa tak , ako všetcižiaci 9.ročníka základných škôl zúčastnili celoslovenského testovania žiakovMONITOR 9. Na našej stránke vám prinášame výsledky tohto testovania. Nájdete ichvľavo na lište pod názvom MONITOR 9.

Zomrelazakladateľka hnutia Fokoláre Chiara Lubichová

17.3.2008 Taliansko (14.marca, RV/Sir) - " V pokojnej atmosfére modlitby a hlbokých citov skončilaChiara Lubichová vo veku 88 rokov svoju pozemskú púť v noci 14. marca 2008 odruhej hodine ráno vo svojom dome v Ríme " - týmito slovami oznámilo hnutieFokoláre smrť svojej zakladateľky Chiary Lubichovej. Vo štvrtok sa vrátila navlastnú žiadosť domov po mesačnej hospitalizácii na rímskej klinike Gemelli, kamju priviedli vážne dýchacie problémy.
Smútok nad jej úmrtím v telegramevyjadril aj pápež Benedikt XVI. Ocenil jej neustále úsilie pre budovaniespoločenstva v Cirkvi, pre ekumenický dialóg a bratstvo medzi národmi. Poďakovalsa Pánovi za „svedectvo jej života, počas ktorého načúvala potrebám súčasnéhočloveka v úplnej vernosti Cirkvi a pápežovi“. Svätý Otec zároveň vyjadril svojuduchovnú blízkosť rodinným príslušníkom Chiary Lubichovej, aj členom celéhohnutia Fokoláre, ktoré založila.
Počas celého dňa jej stovky ľudí – príbuzní,blízki spolupracovníci i duchovné deti –prichádzali vzdať úctu. Potom sazastavili v meditácii v kaplnke a dlhý čas sa modlili v blízkosti jej domu.„Niektorým Chiara dokázala dokonca kývnuť hlavou aj napriek tomu, že bola veľmislabá,“ uvádza sa vo vyhlásení. Prejavy sústrasti prichádzajú z celého sveta –od náboženských, politických, akademických a občianskych predstaviteľov, ako ajod mnohých členov hnutia Fokoláre. zdroj : Vatikánskyrozhlas

Pasovanie do rádučitateľov našich prvákov

15.3.2008 V piatok 14.marca boli naši prvácipasovaní do rádu čitateľov v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Naslávnostnom zápise prechádzali z rozprávky do rozprávky spisovateľa PavlaDobšinského. Zoznámili sa s rozprávkou Ďuro Truľo, Trojruža a Čert slúži.
Nazáver dostal každý prvák preukaz čitateľa. Spolu s triednou pani učiteľkouPaedDr.J.Tirpákovou prežili naše deťúrence krásne chvíle uprostredkníh.

Duchovná obnovapre rodičov a učiteľov

14.3.2008 Ústrednou témou štvrtkovej duchovnej obnovypre rodičov a učiteľov v kostole sv.Františka z Assisi Vranov - Juh bola téma -Božie milosrdenstvo. S úžasom a zatajeným dychom sme sa započúvali do slovsestry Klarety. Božie milosrdenstvo prežívame denne, len sa musíme zastaviť,zamyslieť, prežiť každú sekundu svojho života zmysluplne a s láskou. Našepohľady, slová, ruky, uši musia byť pokojné, milosrdné, naplnené pokojom apokorou. Viac počúvajme, menej hovorme, viac rozdávajme, ako prijímajme, viacmilujme a budeme milovaní.
Po týchto slovách sme sa poklonili predNajsvätejšou Sviatosťou Oltárnou a adorovali. Celá duchovná obnova bolazakončená svätou omšou.

Žiaci sa navyučovaní zoznamujú s eurom

14.3.2008 Do základných, špeciálnych škôl aosemročných gymnázií je v týchto dňoch doručovaná učebná pomôckaEuro-rotoautomat.
Ministerstvo školstva vzdelávanie učiteľov o novej menelegislatívne upravilo metodickým usmernením o aktualizácii učebných osnovzákladnej školy a strednej školy o informácie o zavedení eura. Príslušné krajskéškolské úrady školám poskytnú aj elektronický vzdelávací program Zoznámte sa seurom. Získané skúsenosti a zručnosti učitelia aplikujú vo výchovno-vzdelávacomprocese a pri ďalších aktivitách v škole.

Bratislava 12. marca2008
zdroj www.minedu.sk

Foto z projektovz anglického jazyka

13.3.2008 Vo Fotoalbume v galérii Projekt z angličtiny -V.A a VI.A ( viedla Mgr.M.Magurová) nájdete nové fotografie z realizácie týchtoprojektov.
V.A - projekt - Môj dom
VI.A - projekt - Jedlo
Kliknite sitam, neoľutujete.

Naši štvrtácizískali striebro

13.3.2008 Naši štvrtáci Jožko Antolík, Klára Demčáková,Ariánka Jedináková, Lydka Kušnírová a Monika Turčíková dnes sútažili na okresnejliterárnej súťaži OSMIJANKO. Len jeden bod ich delil od prvenstva a tak získalikrásne druhé miesto. Súťažilo sa hlavne v tvorivosti, prednese a reprodukciitextu. Našich súťažiacich podporovala celá trieda IV.A spolu s triednou paniučiteľkou Mgr. Luciou Kentošovou.
Po skončení súťaže bol vyhlásený Kráľčitateľov a nasledovala beseda so spisovateľkou a zároveň lekárkou RuženouAnďalovou z Trebišova.
Našim štvrtákom blahoželáme a tešíme sa z ichúspechu.

Dnes - deň súťažínašich žiakov

13.3.2008 Dnes vybraní naši žiaci pracujú ako včeličky. Deti zI.stupňa , zo IV.A sú na súťaži Osmijanko, ktorú organizuje Hornozemplínskaknižnica Vranov a žiaci II.stupňa reprezentujú našu školu v Biblickej olympiáde.Držíme našim žiakom prsty a prajeme hojnosť múdrosti avytrvalosti.

Duchovná obnovapre rodičov a učiteľov

12.3.2008 Dňa 13. marca 2008 (štvrtok) sa v čase od16.00 hod. do 19.00 hod. v Kostole sv. Františka z Assisi, Vranov nad Topľou Juhuskutoční duchovná obnova pre rodičov a učiteľov. Duchovnú obnovu bude viesť sr.Clareta z Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva.
Program:16.00-17.00 hod. - prednáška na tému Božieho milosrdenstva
17.00-18.00 hod. -adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou
18.00 hod. - sv.omša
Využime milostivý čas, milí rodičia, a prijmite naše pozvanie.
Mgr.E. Antolíková, predseda RZ, PaedDr. M.Babej, riaditeľškoly

Myslíme na vás,drahí naši maturanti

11.3.2008 Je utorok ráno, niečo pred deviatou hodinou.Práve sa v jednej z našich budov - na Bernolákovej 92, kde máme našichnajmenších žiačikov skončila svätá omša.
Nuž, a keďže sme jedna škola, tak vtejto chvíli myslíme aj na našich maturantov a spoločnou modlitbou žiakov,učiteľov i rodičov prosíme o dary Ducha Svätého pre všetkých, ktorých čakánáročná písomná maturitná skúška. Dnes naši maturanti píšu maturitnú skúšku zoslovenského jazyka a literatúry, zajtra ich čaká anglický jazyk a v piatokmatematika.
Milí naši maturanti, sme s Vami, myslíme na Vás, modlime sa zaVás.

Týždeň modlitiebza našu školu

10.3.2008 Od pondelka 10.marca do nedele 16.marca prebiehaTýždeň modlitieb za našu školu. Prosíme vás o modlitby za našich žiakov iučiteľov, za rodičov našich žiakov i za všetkých, ktorí našej škole veria afandia nám.
S vďakou Cirkevná spojená škola Vranov nadTopľou.

Jarné prázdniny:-)

29.2.2008 Milí rodičia, drahé deti s radosťou vám pripomíname, že odpondelka 3. marca do piatka 7. marca majú naše deti jarné prázdniny. Vyučovaniesa začne v pondelok 10. marca t.r.
Prajeme vám krásne chvíle oddychu.Načerpajte veľa nových síl a užite si jarnéslniečko.

Výtvarná výchova trochu netradične

28.2.2008 Na výtvarnej výchovesa toho dá skúsiť veľa. Stačí len dobrý nápad a už to ide. Aj v V.A to paniučiteľka Mgr.M.Krajníková skúsila trochu inak a výsledok bol super. Vofotoablume nájdete v galérii s názvom Výtvarná výchova v V.A tak trochanetradične - pekné fotografie. Keďže projekt pokračuje, aj my postupneprinesieme nové fotografie.

Novéfoto našich žiakov I.stupňa

28.2.2008 Naše deti v budove na B 92 sa v týchtodňoch fotografovali na spoločné fotografie. Nájdete ich v priečinku Triedy (vľavo na lište). Kliknite si tam a zistíte ako nám tie naše ratolesti rastú dokrásy...:-)

Spoločná modlitbakrížovej cesty

27.2.2008 Dnes sme sa o 10. hodine spojili v spoločnejmodlitbe Krížovej cesty v budove na Námestí Jána Pavla II. a v budove na B 92.Krížovú cestu sa modlili žiaci spoločne so svojimi učiteľmi. Vo fotoalbume vgalérii Krížová cesta - pôst 2008 nájdete fotografie.Projekt - Naše mesto ( V.A)

26.2.2008 Na hodinách angličtiny to vie byťniekedy aj pestro. Naši žiaci v rámci tohto predmetu tvorili spolu s paniučiteľkou Mgr.M.Magurovou projekt - Naše mesto. A veruže sa im darilo. Kliknitesi na Fotoalbum na podpriečinok Projekt - Naše mesto -V.A.

Našlisme na stránke ministerstva školstva

26.2.2008 Vláda SR schválila stratégiuinformatizácie regionálneho školstva.
Do roku 2011 je návrh dosiahnuť pomer5 žiakov na jeden počítač v prípade žiakov stredných škôl. Na základných školáchsa plánuje pomer 10 žiakov na jeden počítač. Tieto ciele stanovuje stratégiainformatizácie regionálneho školstva, ktorú včera schválila vláda SR.
Cieľomstratégie je priblížiť v priebehu štyroch rokov slovenské školstvo k modernýmeurópskym školám pripravujúcim žiakov pre vedomostnú spoločnosť. M�SR pri tomstavia na troch pilieroch - obsahu, ľuďoch a infraštruktúre.
Na skvalitňovaníinfraštruktúry informačných a komunikačných technológií (IKT) a na spôsobevyučovania s podporou IKT bude škola viac zainteresovaná, pretože sa topremietne do jej hodnotenia kvality.
Výrazným spôsobom sa zlepší súčasnápočítačová gramotnosť učiteľov. Zároveň sa plošne rozšíri informačný systém vrezorte školstva s poskytovaním služieb dátového centra a školského intranetu.Zlepšiť by sa malo aj pripojenie škôl na vysokorýchlostnýinternet.

Bratislava 21. február2008
www.minedu.sk

Výsledky plaveckej súťaže -obvodové kolo

26.2.2008 V piatok 22.2. t.r. organizovala naša školapostupové obvodové kolo v plávaní. Prinášame umiestnenia najlepších plavcov:
Kategória - základné školy
plavecký spôsob KRAUL - chlapci
1. AdamPatrik, Z�Bernoláková 2. Jakubčin Miloš - Z�Bernoláková 3. Kužma Maroš - Z�Bernoláková
plavecký spôsob KRAUL - dievčatá
1. Juhaščíková Monika - Z�Sídlisko II. 2. Dudášová Dominika - CZ�s M�sv.Dominika Savia 3. MedlíkováBarbora - Z�Bernoláková
plavecký spôsob PRSIA - chlapci
1. Kužma Maroš -Z�Bernoláková 2. Vall Róbert - Z�Juh 3. Fedor Peter - CZ�s M�sv.DominikaSavia
plavecký spôsob - PRSIA - dievčatá
1. Filipeková Natália - Z�Bernoláková 2. Zavadová Agáta - Z�Bernoláková 3. Schneiderová Lucia - Z�Juh
plavecký spôsob - ZNAK - chlapci
1. Bindas Juraj - Z�Juh 2. KomaraTomáš - Z�Lúčna 3. Marjov Peter - Z�Juh
plavecký spôsob - ZNAK -dievčatá
1. Šugárová Veronika - Z�Sídlisko II. 2. Haľková Zuzana - Z�Bernoláková 3. Dulovcová Viktória - Z�Juh
Kategória - strednéškoly
plavecký spôsob - KRAUL - chlapci
1. Laco Kamil - OSG Vranov 2.KužmaMatej - Obchodná akadémia 3. Bubnár Michal - cirkevné gymnázium
plaveckýspôsob - KRAUL - dievčatá
1. Hobľarová Silvia - Obchodná akadémia 2.ChripkováPavlína - Obchodná akadémia, 3. Mitaľová Júlia - cirkevné gymnázium
plaveckýspôsob - PRSIA - chlapci
1. Kužma Matej - Obchodná akadémia 2. Treciak Peter- Obchodná akadémia 3. Marhulík Mário - OSG
plavecký spôsob - PRSIA -dievčatá
1. Stahorská Zuzana - Gymnázium C.Daxnera 2. Mitaľová Petra -cirkevné gymnázium 3. Šmatková Veronika - Gymnázium C.Daxnera
plavecký spôsobZNAK - chlapci
1. Gundzik Boris - Gymnázium C.Daxnera 2. Marhulík Mário - OSG3. Laco Kamil - OSG
plavecký spôsob ZNAK - dievčatá
1. Stahorská Zuzana -Gymnázium C.Daxnera 2. Mitaľová Petra - cirkevné gymnázium, Šmatková Veronika -Gymnázium C.Daxnera
Všetkým víťazom blahoželáme! Našim žiakom ďakujeme zaúspešnú reprezentáciu školy.

Úspech na streleckejsúťaži

26.2.2008 V stredu 20.februára t.r. usporiadalo Centrum voľného časupostupové obvodové kolo v streľbe zo vzduchovky. Do súťaže sa zapojilo 42súťažiacich zo 7 základných škôl vranovského obvodu. Nechýbali ani naši žiaci.Výborne si počínala Jana Taščicová z IX.A , ktorá v kategórii dievčat získalastriebornú priečku.
Blahoželáme a ďakujeme všetkým našim súťažiacim žiakomza vzornú reprezentáciu školy.

Pastiersky list otcaarcibiskupa

25.2.2008 V nedeľu sme si vypočuli pastiersky list otcaarcibiskupa Mons.Alojza Tkáča na tému - manželstvo, rodina. Z jeho slov vyberáme:
" Manželským súhlasom nevzniká obyčajná zmluva, ktorá môže byť rozviazanáalebo zneplatnená, ale zmluva podľa svojej prirodzenej povahy nerozlučiteľná. Znej vyplývajú veľmi vážne celoživotné záväzky a to tak pre manželov samotnýchako aj vo vzťahu k ich deťom. Je prirodzené, že deti potrebujú otca i matku,potrebujú obidvoch rodičov."
Celé znenie pastierskeho listu nájdete vpriečinku Aktuálne slová ( vľavo na lište)

Bronz nageografickej olympiáde

25.2.2008 V utorok 12.februára t.r. sa v Centrevoľného času vo Vranove nad Topľou uskutočnila Geografická olympiáda. Našu školuúspešne reprezentovali žiaci : Veronika Klaciková zo VI.A, ktorá získala tretiemiesto, Ondrej Ungrady z IX.A a Lukáš Kotuľak zo VII.A obsadili piate miesta.Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Máme druhé a tretie miesto vplaveckej súťaži

22.2.2008 Dnes na plavárni vo Vranove nad Topľou organizujenaša škola Obvodové kolo súťaže v plávaní žiakov základných a stredných škôl.Súťaži sedemdesiatka plavcov z ôsmich škôl.
Práve sme sa dozvedeli supersprávu - V kategórii dievčatá získala II. miesto Dominika Dudášová a v kategóriichlapci III.miesto Peter Fedor. Blahoželáme!
(gymnázium) V plaveckom spôsobekraul obsadili 3.miesto Michal Bubnár (Septima), Júlia Mitaľová(Sexta). Vplaveckom spôsobe znak 1.miesto Júlia Mitaľová a 2.miesto Petra Mitaľová (PrváA). V plaveckom spôsobe prsia 2.miesto Petra Mitaľová.
Všetkým našim žiakomblahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Gospel Song2008

21.2.2008 Mestský Dom kultúry vo Vranove nad Topľou nás pozýva na3.ročník festivalu gospelovej hudby GOSPEL SONG 2008. Účinkujú : Peter MilenkyBand (Dávidov), Prázdny kríž (Soľ), Sanchus (Čemerné), Marián Lipovský (Prešov),F6 (Čičava), Slnovrat (Bardejov). Termín : sobota, 29. marca 2008 o 17. hodine vestrádnej sále Domu kultúry vo Vranove nad Topľou. Vstupné 50Sk.

Duchovná obnova pre rodičov aučiteľov

20.2.2008 Dňa 13. marca 2008 (štvrtok) sa v čase od 16.00 hod. do19.00 hod. v Kostole sv. Františka z Assisi, Námestie Jána Pavla II. 827/26,Vranov nad Topľou uskutoční duchovná obnova pre rodičov a učiteľov. Duchovnúobnovu bude viesť sr. Clareta z Kongregácie sestier Matky Božiehomilosrdenstva.
Program: 16.00-17.00 hod. - prednáška Božiehomilosrdenstva
17.00-18.00 hod. - adorácia pred Najsvätejšou SviatosťouOltárnou
18.00 hod. - sv. omša
Využime milostivý čas, milí rodičia, aprijmite naše pozvanie.
Mgr. E. Antolíková, predseda RZ, PaedDr. M.Babej,riaditeľ školy

Pozvánka na vernisáž zaúčasti veľvyslanca USA v SR

20.2.2008 Pozývame vás na vernisáž výstavy "SLOVENSKO, SLOVÁCI, SÚVISLOSTI HA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÁCH A POHĽADNICIACH" zaúčasti veľvyslanca USA v SR Vincenta OBSITNIKA, ktorá sa uskutoční v piatok22.2.2008 o 15.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nadTopľou.
Vernisáž organizuje Hornozemplínska knižnica v spolupráci sVeľvyslanectvom USA na Slovensku, Slovenskou národnou knižnicou aPSK.

V piatok organizujemeplaveckú súťaž

20.2.2008 V piatok 22. februára t.r. organizuje naša školaobvodové kolo v plávaní žiakov základných škôl a stredných škôl. Súťaž začneráno o 8.00 hod. v priestoroch plavárne. Ak máte chuť pozrieť si výkony žiakovnášho okresu, príďte na plaváreň. O jednotlivých výkonoch a výsledkoch vásurčite budeme informovať.

Duchovná obnova

20.2.2008Oznamujeme všetkým učiteľom, že pravidelná duchovná obnova sa uskutoční voštvrtok 21. februára t.r. v katechetickej miestnosti o 14.15hod.

Zápis detí do našej materskejškoly

19.2.2008 Oznamujeme všetkým rodičom, že zápis detí do materskej školypre šk.r.2008/2009 sa uskutoční v termíne od 1.marca do 31. marca t.r. v čase od10.30 hod. do 15.30 hod. v budove našej materskej školy.
K prihláške jepotrebné priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.
Rodičia detí sošpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami okrem potvrdenia od lekára pre detia dorast priložia k prihláške aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga apsychológa.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku adeti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Rozhodnutie o prijatí/neprijatídieťaťa bude rodičom doručené najneskôr do 30.apríla t.r.
Vzhľadom k tomu, žekapacita škôlky je obmedzená škola vytvorí poradovník a deti sa do materskejškoly budú prijímať na základe umiestnenia v poradovníku.
Bližšie informáciena č.t. 4464453, 4462152, 0904509150 alebo mailom czsvranov@post.sk.

Naši štvrtáci sú super projektanti

15.2.2008 Západné Slovensko očami našich štvrtákov - to bola téma projektov z vlastivedy, ktorú zadala pani učiteľka Mgr.M.Vargová. Nuž a o tom, že máme super projektantov sa môžete presvedčiť v našom Fotoalbume ( vľavo na lište) v galérii Projekty z vlastivedy - IV.A. Určite si tam kliknite. Ak tam nájdete zaujímavú fotku a budete ju chcieť do vášho archívu, napíšte nám a my vám ju mailom pošleme. Náš mail czsvranov@post.sk

Prosíme o vaše 2% z dane

14.2.2008 Blíži sa opäť "daňové obdobie" a tak vás chceme upozorniť na najdôležitejšie fakty :

Postup krokov potrebných na poukázanie 2% zaplatenej dane:
1.) do 15 februára 2008 !!!
doručenie žiadosti zamestnanca zamestnávateľovi o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenia Potvrdenia o zaplatení dane
do 31.marca 2008
2.) Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami -Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
3.) do 30. apríla 2008 zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Keďže aj naša škola - rodičovské spoločenstvo- je príjemcom 2% dane, prosíme, aby ste nám prispeli. Každá korunka poteší. Tlačivá vám na požiadanie pošleme poštou, faxom ( 4464453) alebo mailom ( czsvranov@post.sk).
Nájdete ich aj na našej stránke ( Dokumenty školy)

Historický okamih

14.2.2008 Práve v tejto chvíli, osobitný vyslanec a legát J.Em. Kardinál Jozef Tomko vyhlásil vôľu svätého otca.

Pápež Benedikt XVI. dekrétami, ktoré schválil spravil tieto rozhodnutia :
- Svätý otec zriadil arcidiecézu v Bratislave, ktorá bude metropolitnou
- Svätý otec zriadil diecézu v Žiline, so svojim rezidenciálnym biskupom
- Svätý otec ponechal Trnave titul arcidiecéza
- schválil zmeny hraníc diecéz a dvoch cirkevných provincií
- sv.otec podriadil Bratislavskej metropolitnej arcidiecéze samotnú arcidiécezu Trnavskú, Banskobystrickú , Žilinskú,
- Svätý otec vymenoval nových biskupov : Bratislavský arcibiskup, metropolita - J.E. Mons. Stanislav, Zvolenský, doteraz pomocný titulárny biskup
- Žilinský biskup J.E. Mons. Tomáš Galis, doteraz pomocný titulárny biskup
- prijal žiadosť J.E. Mons. Jána Sokola a potvrdil ho ako sídelného arcibiskupa v Trnave, udeliac mu osobné privilégium nosiť pálium

Nová reorganizácia v našej cirkvi

14.2.2008 Mimoriadnu tlačovú besedu Konferencie biskupov Slovenska, na ktorej vyhlásia informácie o novej územnej reorganizácii Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku odvysiela rozhlasová stanica Lumen v priamom prenose. KBS zverejní rozhodnutie pápeža Benedikta XVI. o usporiadaní rímskokatolíckych diecéz vo štvrtok 14. februára 2008 o 12.00 hod. Rádio Lumen sprostredkuje túto historickú udalosť svojim poslucháčom naživo z Bratislavy na pravé poludnie.

Krížová cesta

14.2.2008 Je čas pôstu, čas kedy je treba zastaviť sa, nenáhliť sa a viac rozmýšľať a meditovať o svojej viere, o svojom živote, o našich blížnych, priateľoch i nežičlivcoch.
Preto sme aj na naše stránke vytvorili nový priečinok Krížová cesta ( vľavo na lište). Skúste si nájsť niekoľko minút a meditovať.
.......................................
To, že láska je všetko, je všetko, čo o láske vieme... Vlastne, vieme toho dosť málo. O Tebe, Pane... O tom miliónkrát obmieňanom slovku Láska, ktoré azda vyznieva niekedy zbytočne pateticky s podtónom Valentinskej komercie...
( pokračovanie nájdete keď kliknete na odkaz Krížová cesta)

Do našej rodiny pribudol Jozef Ján

12.2.2008 S veľkou radosťou vám oznamujeme, že do našej rodiny pribudol ďalší člen - malý Jozef Ján Ščerba, ktorý sa v piatok narodil manželke nášho pána učiteľa Mgr.Jozefa Ščerbu.
Nuž vitaj medzi nami! Prajeme celej rodinke Ščerbovej hojnosť radosti a požehnania, lásky a pokoja.

Pevná linka už aj v materskej škole

12.2.2008 Oznamujeme všetkým rodičom, že sme dali zriadiť do našej materskej školy aj pevnú telefónnu linku - číslo : 4462152.
Môžete nám teda zavolať do materskej školy aj pevnú linku ( a aj na mobil 0918662960).

Voľné pracovné miesto učiteľa anglického a nemeckého jazyka

7.2.2008 Od l. marca t.r. ponúkame voľné pracovné miesto pre učiteľa anglického jazyka a od 1.9.2008 učiteľa nemeckého jazyka z dôvodu zastupovania počas materskej a rodičovskej dovolenky.
Prosíme všetkých záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky Vyhlášky 41/1996 o odbornej a pedagogickej spôsobilosti, aby sa hlásili na našej škole a to buď osobne, telefonicky na t.č. 4464453, 0904509150 alebo mailom na czsvranov@post.sk.

Modlitba sv.Terezy

7.2.2008 Nech dnes pokoj a mier kráľuje v Tvojom vnútri.
Dôveruj Bohu, že sa nachádzaš presne na tom mieste, kde máš byť.
Nesmieš zabúdať na nekonečné možnosti , ktoré vyplývajú z tvojej viery.
Použi vďaku, ktorej sa ti dostalo a uži si ju s láskou, ktorú si dostal/a...
Buď spokojný /á s vedomím, že si dieťa Božie...
Nechaj, aby sa jeho prítomnosť vliala až do tvojich kostí a dovoľ svojej duši slobodne spievať, tancovať, chváliť a milovať.
On je pre každého z nás a zároveň aj v každom z nás.

Posolstvo sv.otca Benedikta XVI.

7.2.2008 Je čas pôstu. A práve v tomto čase sa k nám prihovára nás sv.otec Benedikt XVI. Jeho posolstvo nájdete v priečinku Aktuálne slová ( vľavo na lište)

Dôležitá skúška našich deviatakov

6.2.2008 Dnes je ten veľký deň pre našich deviatakov. Začal sa MONITOR 9 - testovanie vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. A keďže je dnes Popolcová streda, deň sme začali svätou omšou a udelením popolca. Je možné začať deň krajšie, ako v prítomnosti Pána Ježiša? Určite nie!
Nuž a po svätej omši sa už deviataci naplno venujú testom. Na Monitore máme prítomnú aj externú pozorovateľku Mgr. Zitu Sedlákovú ( Prešov), ktorá dohliada na správnosť postupov.
Veríme, že naši deviataci "zapnú" na plné obrátky a urobia sebe i nám veľkú radosť.
Vo Fotoalbume v galérii Monitor 9 nájdete aj fotografie.

Naši žiaci na matematickej olympiáde

5.2.2008 V stredu 23.januára t.r. nás v Centre voľného času na matematickej olympiáde reprezentovali aj naši žiaci. Prinášame vám ich umiestnenia :
Kategória Z 5 - Adam Dely - 6.miesto
Veronika Kmeťová - 8. miesto
Materj Krajňák - 8. miesto
Dominika Miklošová - 10.miesto
Kategória Z 9 - Lukáš Marcinčin - 6.miesto
Ľubomír Kočiš a Pavol Popaďak - 9.miesto
Matúš Šašala - 11.miesto.

Popolcová streda

5.2.2008 Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. Je formou pokánia nielen v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách.

V Rímskokatolíckej cirkvi sa pôstna príprava na Veľkú noc začína tzv. Popolcovou stredou. Je to streda v siedmom týždni pred Veľkou nocou (medzi 4. februárom a 11. marcom). Tento rok pripadá na 6. februára. V tento deň, ktorý je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, kňaz alebo diakon robí popolom znak kríža na čelách veriacich so slovami: „Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš“, alebo „Kajajte sa a verte v Evanjelium!“... ( viac nájdete v priečinku Aktuálne slová - vľavo na lište)

MONITOR 9

5.2.2008 Ministestvo školstva Slovenskej republiky bude v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky pokračovať v realizácii monitorovania úrovne vedomostí žiakov končiacich 9. ročník základnej školy v školskom roku 2007/2008 -MONITOR 9. Testovanie žiakov sa bude realizovať vo všetkých základných školách.
V školskom roku 2007/2008 sa MONITOR 9 bude konať 6.februára 2008 - streda.
Výsledky testovania budú predstavovať jedno z kritérií pre prijatie uchádzača na štúdium na strednej škole.
1. Koho sa týka Monitor 9?
Testovanie Monitor 9 sa týka všetkých žiakov 9. ročníka na základných školách a špeciálnych základných školách v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským. Testovanie sa týka aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Podrobnosti o účasti žiakov so ŠVVP na Monitore 9 upravuje osobitný dokument. Monitor 9 sa netýka žiakov osemročných gymnázií.
2. Z čoho budú žiaci testovaní?
Každý žiak 9. ročníka Z�bude písať dva testy:
test z vyučovacieho jazyka a test z matematiky.
Testy už "dorazili" aj do našej školy a sú uložené v trezore školy. Zajtra budú komisionálne otvorené a začne sa významný deň "D". Nuž myslime na našich deviatakov!

PLES - dnes

2.2.2008 Odložili sme varechy, vysávače a kuchynské nože
a obliekli si garderóby, kravaty a topánky z kože.
Hudba hrá a piesne krásne znejú
krásnym dámam líčka sa červenajú.
Sedíme spolu - rodičia, učitelia i známi,
a preberáme "pálčivé" školské témy.
Po roku sme opäť všetci spolu,
stretli sme sa na plese rodičov, čo podporujú našu školu.
V rytme tanca chceme byť "IN" a krásni.
Tak ako to píše Ján Smrek vo svojej básni.

DNES - VYSVEDČENIA

31.1.2008 Nuž a prišiel ten deň. Deň , kedy naši prváci dostanú svoje prvé veľké vysvedčenie. No a samozrejme, že vysvedčenia za l. polrok šk.r. 2007/2008 sú prichystané pre všetkých našich žiakoch.
A keďže dnes je aj sviatok sv.Jána Bosca, stretli sme sa všetci, ktorých netrápi chrípka na slávnostnej svätej omši v našej budove na B 92. Povieme vám, atmosféra bola úžasná a deti vynikajúce. Svätej omše sa zúčastnili aj všetci učitelia základnej školy i gymnázia. Zažívali sme určite krásne chvíle v spojení s Pánom Ježišom. Nuž uznajte, môže deň začať krajšie, ako ten náš - v kaplnke, pri svätej omši, medzi našimi deťmi v atmosfére pokoja, radosti a spevu.
Deťom i rodičom prajeme krásne chvíle aj pri prezeraní vysvedčení. K dobrým vysvedčeniam blahoželáme, no a tým ostatným odkazujeme, aby "zapli seba" a určite zrkadlo ich práce za II.polrok bude oveľa lepšie.

Karneval sa začal....

26.1.2008 Je sobota, 15 hodín. Náš karneval sa začal. Keby ste len vedeli, ako je tu u nás veselo. Všetci tancujú, radujú sa, veselia sa. Masiek je neúrekom. Už ich fotíme a o desať minút ich uvidíte aj na našej stránke vo Fotoalbume, v galérii KARNEVAL 2008.
No a prišlo aj prekvapenie... Sú to naše MISS-ky ( alebo žeby to boli naše panie učiteľky???). A nechýba ani HARčok ( rozumej miss v mužskom vydaní). Ak ešte váhate, či máte prísť, tak sa rýchlo poponáhľajte. Nálada je tu super:-)

Chrípkové prázdniny - tentoraz v budove lúčna - II.stupeň

25.1.2008 Chrípka si tak šarapatí a šarapatí. Deti z budovy na B 92 v stredu nastúpili po týždňových prázdninách a deti z Hencoviec prídu do školy v pondelok , tiež po týždni voľna.
Chrípkové prázdniny však v pondelok 28. januára t.r. začínajú v budove na Námestí Jána Pavla II. ( lúčna). Nástup po prázdninách je v pondelok 4.februára.

FOTO zo zápisu do l.ročníka

25.1.2008 Vyše stovky fotografií prinášame zo zápisu do l.ročníka. Nezabudnite si kliknúť na Fotoalbum a tam na galériu Zápis do l.ročníka a Zápis do l.ročníka - pokračovanie. Neoľutujete.

KARNEVAL už túto sobotu

25.1.2008 Milé deti, drahí rodičia , nezabudnite, že KARNEVAL sa uskutoční už zajtra t.r. sobotu 26.januára. Začiatok o 15. hodine v školskej jedálni na Sídlisku lúčna. Príďte v maskách a prineste so sebou dobrú náladu a radosť:-)

Aj naši lyžiari myslia na našich budúcich prváčikov

23.1.2008 Práve sme sa rozprávali s našimi lyžiarmi - žiakmi sexty a septimy nášho osemročného gymnázia, ktorí sú na Lyžiarskom výcvikovom kurze v Tatranskej Lomnici a lyžujú v Ždiari. Hneď včera po zápise sme im oznámili, že budeme mať super prváčikov. Nuž a oni, keďže žijú s nami, tešia sa spolu s nami, nám dnes oznámili, že zajtrajšia svätá omša uprostred tatranskej prírody bude odslúžená za našich budúcich prvákov.
Ďakujeme vám, drahí naši lyžiari a aj pánovi kaplánovi Štefanovi, že myslíte na nás.

POĎAKOVANIE

23.1.2008 Z úprimného srdca ďakujeme všetkým rodičom, ktorí v utorok 22.januára t.r. zapísali svoje dieťa do l.ročníka našej školy. Vďaka za vaše rozhodnutie a ochotu poskytnúť svojim deťom to najlepšie - výchovu v kresťanskom duchu, v priateľskej atmosfére, radosti a pokoji. Verte, že vašim deťom odovzdáme svoje srdcia a lásku. S vďakou PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy a všetci učitelia našej školy.

Zápis do l.ročníka - prinášame už aj prvé foto

22.1.2008 Keby ste len vedeli, ako je teraz u nás veselo. Na našom I.stupni, v našej krásnej budove na B 92 je dnes zápis. Chodia tu naši budúci prváci so svojimi rodičmi a slávnostne sa zapisujú do l.ročníka. Čaká ich u nás veľmi veľa prekvapení.
Nuž milí naši prváci, veľmi sa na vás tešíme. Vitajte medzi nami.
Kým vás vaši rodičia zapisujú a vy sa hráte a spoznávate našu školu, my chytro fotíme a fotografie hneď prinášame na našu www. Pozrite si vo Fotoalbume ( vľavo na lište) galériu Zápis do l.ročníka - 22.január 2008. Možno tam nájdete aj seba:-)

Prinášame pozdrav od "veľkých" lyžiarov

22.1.2008 V sobotu sa nám vrátili lyžiari zo 7.ročníka základnej školy a tercie gymnázia. Nuž a hneď v pondelok vyrazili za snehom naši sextania a septimania z gymnázia. Posielajú všetkým krásne pozdravy. No a za necelé 2 dni toho už stihli naozaj veľa. Včera ráno odcestovali a čakal ich chutný obed už v Tatranskej Lomnici. Navštívili Tatranské múzeum, "husinkovú dráhu" v Lomnici a večer k nim zavítal člen horskej služby na úsmevnú besedu plnú zážitkov.
Dnes mali skoro ráno svätú omšu a už lyžujú na Ždiari a majú "kopu" snehu a dosť prajné počasie. Na vlekoch sa vozia všetci a vraj super lyžujú už aj tí, ktorí ešte včera nevedeli o tom, že sú lyžiari v pravom význame.
Dnes večer ich čaká hokejový zápas Poprad - Martin v športovej hale v Poprade. O tom, čo zažijú vám určite napíšeme aj zajtra. Máme totiž výborné spojenie so všetkými.

Nové fotky z lyžiaráku

22.1.2008 Naši lyžiari nám priniesli kopec nádherných fotografií z lyžiaráku. Nezabudnite si kliknúť na Fotoalbum a tam na galériu Lyžiarsky 2008. Neoľutujete.

Dnes - zápis do l.ročníka

22.1.2008 S radosťou a nádejou vám oznamujeme, že zápis do prvého ročníka našej cirkevnej základnej školy sa uskutoční dnes 22. januára t.r. v čase od 14.00 do 17.00 hod. v budove našej školy na Bernolákovej ulici ( bývalé Stredisko služieb škole, psychologická poradňa).
Do prvého ročníka môžu byť zapísané deti, ktoré k 1.9.2008 dosiahnu vek 6 rokov. Už sa na vás tešíme. PS : Máme pripravené aj prekvapko...:-)

Máme malú DOROTKU

21.1.2008 S veľkou radosťou oznamujeme všetkým, že k dvom princezničkám Rebeke a Barborke Kľučárovým pribudla ďalšia princeznička Dorotka. Narodila sa našej pani učiteľke Mgr.Henriete Kľučárovej v piatok 18.1.2008.
Dorotke a aj je mamke želáme hojnosť zdravia, pokoja a radosťou naplnené dni.

Šaliansky Maťko - máme druhé miesto

21.1.2008 Vo švrtok nás na súťaži v prednese povestí ŠALIANSKY MAŤKO v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou reprezentovali naši žiaci Klára Demčáková, IV.A, Erika Kušnírová a Peter Pastir.
Klára Demčáková získala krásne 2.miesto. Blahoželáme!

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

21.1.2008 Spoločnou celosvetovou aktivitou Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov a Svetovej rady cirkví je tradičný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2008.
Aj na Slovensku sa uskutočňuje v termíne od 18. –25. januára. Termín v roku 1908 navrhol Paul Wattson so zámerom, aby sa týždeň modlitieb uskutočňoval medzi sviatkami Katedry svätého Petra a obrátenia svätého Pavla a je časom tohto podujatia na celej severnej pologuli. Na južnej pologuli, kde v tomto čase bývajú prázdniny, má akcia iný termín, okolo sviatku zoslania Ducha svätého.
" Všemohúci a večný Bože, ty zjednocuješ rozdelených a zjednotených zachovávaš vo svornosti. Láskavo zhliadni na všetkých, ktorí veria v tvojho Syna, a keďže nás posvätil ten istý krst, nech nás spája aj pravá viera a vzájomná láska. Skrze Krista, nášho Pána. Amen"

Modlitby za školy

21.1.2008 21.1.2008 – 25.1.2008
Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov Ždaňa

28.1.2008 – 1.2.2008
Gymnázium sv. Jána Bosca Bardejov + CZU�sv. Jána Bosca Bardejov

4.2.2008 – 8.2.2008
Cirkevná materská škola sv. Márie Goretti Snina

11.2.2008 – 15.2.2008
(CSŠ) Gymnázium a základná škola sv. Cyrila a Metoda Humenné

18.2.2008 – 22.2.2008
Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla Stropkov

25.2.2008 – 29.2.2008
Gymnázium sv. Moniky Prešov

10.3.2008 – 14.3.2008
(CSŠ) Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi a Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia Vranov nad Topľou

Pozdrav z lyžiarskeho

15.1.2008 Práve sme sa skontaktovali s našimi lyžiarmi v Tatranskej Lomnici. Posielajú všetkým krásne pozdravy. Majú sa fajn a sú všetci zdraví. Dnes už lyžujú. Aj keď v Tatranskej Lomnici nie je sneh, na svahu v Ždiari majú dostatok snehu a lyžujú "jedna radosť". Všetci posielajú krásne pozdravy svojim rodičom a blízkym.
PS : Možno čoskoro zverejníme aj prvé fotografie zo svahu...

Najbližšie dni budú veľmi pestré

14.1.2008 Na najbližšie dni máme veľmi pestrý program. Uvádzame v skratke jednotlivé akcie :
14.1. - 19.1. - lyžiarsky výcvikový kurz ( siedmaci a tercia)
16.1. - rodičovské spoločenstvo ( 14.00 - 17.00 hod.)
23.1. - Pedagogická rada - I.stupeň - B 92
22.1. - Zápis do l.ročníka - B 92
22.1. - Pedagogická rada - II.stupeň - lúčna
24.1. - Duchovná obnova ( katechetická miestnosť)
26.1. - Rodičovský ples - Hencovce
27.1. - Karneval - I.stupeň ( školská jedáleň lúčna)
31.1. - vysvedčenia, slávnostná sv.omša v kostole sv.Františka
1.2. - Polročné prázdniny
2.2. - Rodičovský ples - lúčna
5.2. - Zápis do l.ročníka - Hencovce
Veríme, že to všetko s pokojom a láskou zvládneme.

Rodičovské združenie - streda 16.1.

14.1.2008 Oznamujeme všetkým rodičom, že rodičovské združenie rodičov žiakov našej školy sa uskutoční v stredu 16.januára v čase od 14. do 17. hodiny formou osobných konzultácii rodičov s učiteľmi.

Naši siedmaci odchádzajú na lyžiarák

14.1.2008 Dnes ráno je tu rušno, je tu veselo. To naši siedmaci idú na lyžiarák. Nabalení, s plnými taškami, ruksakmi, ruksačikmi... Nuž drahí naši siedmaci, prajeme vám nádherné chvíle v Tatrách. Nalyžujte sa čo najviac, oddýchnite si a načerpajte nové sily. Lebo ... polročné vysvedčenie sa blíži.

Pozor, pozor - chystá sa ples

10.1.2008 Na známosť sa všetkým dáva, že v sobotu 2.februára t.r. sa bude v školskej jedálni na lúčnej plesať, radovať a tancovať na našom školskom plese.
Hrať nám bude ľudová hudba a príde aj DJ ( dídžej).
Vstupné : 500 Sk.
Menu : zatiaľ je to tajomstvo.
Bližšie informácie na 4464453 alebo 0904509150. Píšte nám a rezervuje si lístky aj mailom na czsvranov@post.sk.

Porada riaditeľov katolíckych škôl

10.1.2008 Dnes sa konala pracovná porada riaditeľov škôl Košickej arcidiecézy na Arcibiskupskom úrade v Košiciach za účasti Mons. Stanislava Stolárika, pomocného biskupa, ktorý sa prihovoril k riaditeľom, poprial v novom roku všetkým katolíckym školám Božie požehnanie a ochranu Matky dobrej rady. "Z dejín Cirkvi je nám známe, že v ťažkých časoch vždy napredovala."
Riaditeľ ABŠÚ Mgr. Miroslav Jacko informoval riaditeľov o aktuálnych úlohách pre 2. polrok šk. roka a o príprave arcidiecéznej púte katolíckych škôl do Svätej zeme v čase jarných prázdnin od 1.3. do 8.3.2OO8. Pracovná porada bola ukončená spoločnou modlitbou.

Karneval na ľade

10.1.2008 Pre II.stupeň našej základnej školy a žiakov osemročného gymnázia pripravujeme Karneval na ľade. Ak nám to počasie dopraje a bude kvalitný ľad tak to bude 3.februára t.r. na mestskom klzisku. Už čoskoro vám o tom napíšeme viac.

O lyžiaráku viac...

9.1.2008 Prinášame vám informácie o lyžiarskom výcvikovom kurze.
Termín - 14.1. - 19.1.2008 (pondelok - sobota)
Miesto pobytu - ubytovňa Školy v prírode Tatranská Lomnica
Čas odchodu - pondelok - 8.00 Rodinná oblasť, 8.15 - Námestie Jána Pavla
Čas návratu - sobota 19.1. 2008 okolo 17. hodiny ( budova školy na Námestí Jána Pavla II. )
Lyže a lyžiarky priniesť do školy od 7.1 do 10.1.2008.
Nezabudnite si zobrať so sebou - preukaz poistenca, potvrdenie o zdravotnom stave a prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia.
Už sa tešíme na vaše zážitky!!!

Pracovná porada

8.1.2008 Pracovná porada učiteľov základnej školy sa uskutoční v stredu 9.januára o 14.hodine v budove na Námestí Jána Pavla II. Vranov.

"Lyžiarák" už od pondelka

8.1.2008 Lyžiarsky výcvikový kurz žiakov našej školy bude v čase od 14.1. do 19.1.2008 v Tatranskej Lomnici (ubytovanie v Škole v prírode). Lyžovať sa budeme v Ždiari.
Držíme našim lyžiarom všetky prsty a prajeme im krásne chvíle uprostred náhhernej prírody, veľa zážitkov a hlavne silu a vôľu naučiť sa lyžovať.

Nové návrhy zákonov

8.1.2008 Na stránke M�SR sa nachádzajú v pripomienkovom konaní dva návrhy zákonov:
- návrh školského zákona
- návrh zákona o pedagogických zamestnancoch.
Keďže ide o dôležité právne predpisy, môžete si ich pozrieť na www.minedu.sk

Prosba o modlitby

8.1.2008 Dnes k nám prišiel tento smutný mail a zároveň prosba.

Ahojte priatelia...
Obraciam sa na vás s prosbou o modlitbu za našich priatelov,kolegov a pacientov v Keni a Sudane kde sú veľké nepokoje.
Dnes zabili kolegu v Akote v Sudane a v Eldorete v Keni včera skoro upálili nášho priatela kňaza Martina a dnes zastrelili 15 deti a 2 dospelých v kostole...
Ak možete, pošlite prosbu o modlitbovu pomoc vašim rodinám a priateľom, vďaka!
Jozef Suvada

Kedy do školy?

2.1.2008 Oznamujeme všetkým rodičom i žiakom, že tohtoročné prázdniny trvajú až do pondelka 7.januára. Nástup do školy je v utorok 8.januára. Prajeme vám krásne prázdninové dni.

Pastiersky list otca arcibiskupa

2.1.2008 Milá mládež, manželia, rodičia, milí veriaci!

Pred dvoma rokmi vo vstupnej sále českého parlamentu umiestnili desať podobizní mladých žien. Neboli to obrazy význačných žien umeleckého, vedeckého ani verejno-spoločenského či politického života, neboli poslankyne. Naopak, boli to jednoduché ženy, avšak s trpkým, tragickým osudom: utýrané, zabité, zavraždené svojimi partnermi, manželmi. Sebectvo, krutosť dosiahli takého rozmeru, že každodenné týranie vyvrcholilo siahnutím na život, vraždou. Spomínané fotografie mali upozorniť poslancov parlamentu, zástupcov voličov – občanov na neznesiteľné situácie v mnohých rodinách.
Aká situácia je na Slovensku? Aká situácia je v manželstvách a rodinách v našej košickej arcidiecéze? Neodvážim sa hodnotiť život ...
( celý pastiersky list nájdete v priečinku Aktuálne slová - vľavo na lište)

ROK 2008

2.1.2008 Nech Pán Vás obdarí pokojom a nebeským požehnaním, vďakou a očakávaním, čo pre Vás pripravil. NEBOJTE SA! Milujte sa navzájom bratskou láskou!
Vyprosujeme Vám všetkým požehnaný celý rok 2008!