Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka
Povinnosti službu konajúceho žiaka Zásady správania sa žiakov na TV Učebné osnovy pre TV II.stupeň ZŠ

Telesná výchova

Povinnosti službu konajúceho žiaka

Povinnosti službu konajúceho žiaka na hodinách TV

 

Službu konajúci žiak má za úlohu :

 

  1. Pred hodinou zistiť u vyučujúceho kde sa hodina TV bude vyučovať, aby sa žiaci mohli pripraviť (v prípade vyučovania vonku)
  2. Zistiť skutočný stav žiakov prítomných na hodine telesnej výchovy
  3. Zorganizovať nástup žiakov na začiatku a konci vyučovacej hodiny
  4. Pri nástupe žiakov začiatku hodiny podáva hlásenie na v tvare :

Pán učiteľ ( učiteľka), žiaci ...triedy sú pripravení na hodinu telesnej výchovy, počet žiakov(presný počet), necvičiaci ( presný počet), chýbajúci ( presný počet), hlásenie podával ( meno službu konajúceho žiaka)“.

  1. Pripraviť si rozcvičku v zostave celkom 10 cvikov
  2. Pomáhať vyučujúcemu pri presune skupiny na ihrisko a späť
  3. Pri nástupe žiakov pred ukončením hodiny  podáva hlásenie na v tvare :

Pán    učiteľ ( učiteľka),  trieda ... je pripravená na ukončenie hodiny telesnej výchovy, počet žiakov sa nezmenil ( alebo zmenil,  v prípade odchodu niekoho), a žiaci sú bez zranenia  ( alebo, počet aj ľahko zranených žiakov), hlásenie podával ( meno službu konajúceho žiaka)“ .